Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ӨҢЕШ АТРЕЗИЯСЫ БАР ЖАНА ТУҒАН БАЛАЛРДЫ ЕМДЕУДІ ЖҮРГІЗУ СУРАҚТАРЫ
Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінің Медицина орталығындағы балалар хирургиясы бөліміне 2009 жылдан 2012 жылдар аралығында мен түскен нәрестелердің ауру тарихына сараптама жүргізілді. Барлығы 7 науқас. Барлық науқастар ауруханада қайтыс болып кетті. Өңеш атрезиясымен нәрестелерді емдеу нәтижесін сараптай отырып мынадай түйін жасалды: тек перзентханаларда ғана емес, сонымен қатар операция алдындағы дайындық ретінде қазіргі заманауи әдістерді уақытында қолданбау, соның ішінде өкпе-тыныс жолдарына интубация жүргізу бойынша шұғыл шаралар, оған жасанды өкпе вентиляциясын қосу, алғашқы сағаттарда тазалау бронхоскопиясын жүргізе отырып, кеңірдек-бронх жолдарын аспирациялық заттардан толық босату, негізгі қателік деп есептейміз.
Е.О. Масалимов, М.К. Сыздыкбаев, М.Т. Аубакиров, Р.Ш. Саланбаев, Б.А. Исаханова, А.Д. Жаркимбаева, А.Д. Мукашева, С.Д. Мейрамгазы, Ж.К. Канапиянов
1. Баиров Г.А. Основные пути развития хирургии но-ворожденных / Г.А. Баиров, Ю.Л. Дорошевский, В.Г. Баиров // Советская педиатрия. 1988, № 5. - С. 5-18. 2. Завьялов А.Е. Коррекция синдрома системного воспалительного ответа на этапах хирургического лече-ния новорожденных с атрезией пищевода Автореф. дисс. докт. – Новосибирск. – 2006. – 38с. 3. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Васильев Г.С. Ре-конструктивная и восстановительная хирургия пищево-да. Иркутск. 1985. - С. 90-95. 4. Красовская Т.В. 10-летний опыт лечения ново-рожденных эзофаго-эзофагоанастомозом / Т.В. Красов-ская, Н.В. Голоденко, О.Г. Мокрушипа // Детская хирур-гия. 2003, № 6. - С. 5-8. 5. Чернышев А.К. Острый эндотоксикоз у детей // 2-ой Российский конгресс - Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия, материалы. М., - 2003. - С. 52.
Көрген адамдардың саны: 645

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты:

Библиографиялық сілтемелер

Е.О. Масалимов, М.К. Сыздыкбаев, М.Т. Аубакиров, Р.Ш. Саланбаев, Б.А. Исаханова, А.Д. Жаркимбаева, А.Д. Мукашева, С.Д. Мейрамгазы, Ж.К. Канапиянов

К ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 36-38

 

E.O. Massalimov, M.K. Syzdykbayev, M.T. Aubakirov, R.Ch. Salambayev, B.A. Isakhanova, A.D. Zharkimbayeva, A.D. Mukasheva, S.D. Meiramgazy, Zh.K. Kanapiyanov

TO THE ORGANIZATION OF TREATMENT OF NEWBORNS WITH ESOPHAGEAL ATRESIA. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 36-38

 

Е.О. Масалимов, М.К. Сыздыкбаев, М.Т. Аубакиров, Р.Ш. Саланбаев, Б.А. Исаханова, А.Д. Жаркимбаева, А.Д. Мукашева, С.Д. Мейрамгазы, Ж.К. Канапиянов

ӨҢЕШ АТРЕЗИЯСЫ БАР ЖАНА ТУҒАН БАЛАЛРДЫ ЕМДЕУДІ ЖҮРГІЗУ СУРАҚТАРЫ. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 36-38


Авторизируйтесь для отправки комментариев