ЛЕГГ-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕС АУРУЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМ ТӘЖІРИБЕСІ
Кіріспе.Мақала барысында Пертес ауруының фрагментация дәрежесіндегі емдеу нәтижесі сипатталған. Емдеудің негізгі мақсаты сансуйегі басының пішіні мен құрылымының қалыптасуына максимальді мүмкіндік туғызу. Берілген стержендік сыртқы бекіту құрығысы мен Пертес ауруының классикалық және ауыр түрлерін емдеудің альтернативті белгілі хирургиялық әдістерімен қатар қолдануға болады. Мақсаты. Балалардағы Пертес ауруының хирургиялық ем нәтижелерін жақсарту. Материалдар мен әдістер. Берілген зерттеудің дизайны тәжірибеде болған жағдайды сипаттау. Нұр-Сұлтанқаласының №2 қалалық балалар ауруханасында, балалар ортопедиясы және реабилитация бөлімінде орындалған Пертес ауруының фрагментация сатысындағы емнің ерте және кеш нәтижелері бақыланды. Пациенттің жасы 11 жас 4 ай, ер бала. Хирургиялық іс-шараға бізбен құрастырылған технологиямен сыртқы фиксациялық стерженьдік аппаратының монтажымен орындалады, онда дұрыс дистракцияға арналған мөлшерлік жүйесі бар және телескоптық стерженьдердің көмегімен орындалады. Элементтерді ұстап–бекіту үшін Илизаров аппаратының жартылай доғаларына сүйендік. Результаты. Бақылау уакыты 15 ай болды. Буында орындалатын толыққанды қозғалыстарды 2,5 айда қолжеткіздік. Ауырсыну синдромы болған жоқ. Сан сүйегі басының пішінімен құрылымының жартылай қалпына келуі операциядан кейін бірінші 6 айында байқала басталды. Соңғы қарау кезінде эпифизарлы индекс көрсеткіші 0,4 құрады. МДБ мөлшері 135° болды. Шентон сызығының үздіксіздігі сақталды. Рентгенологиялық нәтижелері Herring критериімен бағаланды: В тобы. Буын Stulberg бойынша II классқасәйкескелді. Қорытынды. Берілген аппарат жамбас-сан буынын ауырсынусыз орындауға мүмкіндік береді. Сол кезде қанайналым жақсарады, жұмсақ тіндердің және сан сүйегінің басының қорегі қамтамасыз етіледі, ем барысында сансүйегінің қалыптасуының мерзімдерін азайтады.
1. Ахтямов И., Абакаров А., Белецкий А., Богосьян А., Соколовский О. Заболевания тазобедренного сустава у детей. Казань: Центр оперативной печати, 2008. С. 456. 2. Барсуков Д. Болезнь Пертеса // Terra Medica Nova, 2009, 3: С. 24–30. 3. Гафаров Х. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями нижних конечностей. Казань: Татарское кн. изд-во, 1995, С.383. 4. Илизаров Г. Способ сращивания костей при переломах и аппарат для осуществления этого способа. Описание изобретения. К авторскому свидетельству. Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 6 за 1954г. 5. Соколовский О., Деменцов А., Белецкий А., Бродко Г. Моделирующее влияние тройной остеотомии таза на проксимальный отдел бедра при болезни Пертеса // Новости хирургии. 2009. Т. 17, № 3. С. 112-120. 6. Садофьева В. Рентген-функциональная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. - М. : Медицина, 1986. С.240. 7. Шевцов В., Макушин В. Остеохондропатия тазобедренного сустава. М.: Медицина, 2007. С.352. 8. Amer A., Khanfour A., Arthrodiastasis for late onset Perthes’ disease using a simple frame and limited soft tissue release: early results // Acta Orthop Belg. 2011. 77(4). P.472–479 9. Arruda V., Belangero W., Ozelo M. et al. Inherited risk factors for thrombophilia among childrenwith Legg-Calvé-Perthes disease // J PediatrOrthop. 1999. 19. P.84-87. 10. Catterall A. Thoughts on the etiology of Perthes'disease // Iowa Orthop. J. 1984; 4: P.34–36. 11. Catterall A. Perthes' disease // J. Bone Joint Surg. [Br]. 1971. N53. P.37 –53 12. Ferguson A., Jr. Segmental vascular changes in the femoral head in children and adults // Clin Orthop Relat Res. 1985. 200. P.291-298. 13. Gregosiewicz A., Okonski M., Stolecka D. et al. Ischemia of the femoral head in Perthes' disease: is thecause intra- or extravascular? // J Pediatr Orthop. 1989. 9. P.160-162. 14. Glueck C., Freiberg R., Crawford A. et al. Secondhand smoke, hypofibrinolysis, and Legg-Perthesdisease // Clin Orthop Relat Res. 1998. 352. P.159-167. 15. Hosny G., El-Deeb K., Fadel M., Laklouk M. Arthrodiastasis of the hip // J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, Suppl. 2. P. 229-234. doi: 10.1097/ BPO.0b013e318223b45a. 16. Herring J. et al. Perthes'disease // J. Pediatr. Orthop. 1992. N12. P.143 –150. 17. Herring J. et al. Perthes'disease // J. Pediatr. Orthop. 1993. N13. P.41 –45. 18. Herring J. Legg-Calve-Perthes Disease // In Tachdjians Pediatric Orthopaedics J.A. Herring // Elsevier Health Sciences, 2001. P. 675-679. 19. Hall A., Barker D.The age distribution of Legg-Perthes disease. An analysis using Sartwell'sincubation period model // Am J Epidemiol. 1984. 120. Р. 531-536. 20. Harper P., Brotherton B., Cochin D. Genetic risks in Perthes' disease // Clin Genet. 1976. 10. P.178-182. 21. Ilizarov G. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues. Transosseousosteosynthesis // Berlin: Springer-Verlag; 1992. P.137–255 22. Ibrahim Y., Mohamed Ahmed A., Kersh and Hesham Fahmy. Arthrodiastasis in the management of Perthesdisease: a systematic review // Journal of Pediatric Orthopaedics B 2019, Vol XXX No XXX, P.5-11. 23. Krutikov N., Vinogradov A. Legg-Calve-Perthes disease // Questions of modern pediatrics. 2015. 14. 5. Р. 548-552. 24. Karagyaur M., Makarevich P., Shevchenko E.K., Stambolsky D., Kalinina N., Parfyonova Ye. Modern approaches to peripheral nerve regeneration after injury: the prospects of gene and cell therapy//Genes and Cells2017. 12(1).Р. 172-177. 25. Maxwell S., Lappin K., Kealey W., McDowell B., Cosgrove A.Arthrodiastasis in Perthes' disease. Preliminary results // J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86-B. No 2. P. 244-250. 26. Mehta J., Conybeare M., Hinves B. et al. Protein C levels in patients with Legg-Calvé-Perthesdisease: is it a true deficiency? // J Pediatr Orthop. 2006. 26.P.200-203. 27. Perthes G. The classic: On juvenile arthritis deformans. 1910 //Clin. Orthop. Relat. Res. 2012. 470 (9). P.2349–2368. 28. Perry D., Skellorn P., Bruce C. The lognormal age of onset distribution in Perthes’ disease: an analysis from a large well-defined cohort // J BoneJoint SurgBr. 2016. 98(5). P.110–114. 29. Perry D., Machin D., Pope D. et al. Racial and geographic factors in the incidence of Legg-CalvéPerthes' disease: a systematic review // Am J Epidemiol. 2012. 175. Р. 159-166. 30. Reimers J. The stability of the hip in children // Acta Orthop. Scand. 1980. Suppl. No 184. P. 1-100. 31.StulbergS., Cooperman D., Wallensten R. The natural history of Legg-Calvé-Perthes disease // J. Bone Joint Surg Am. 1981. Sep. 63(7). P. 1095-1108. 32.Trueta J. The normal vascular anatomy of the femoral head in adult man. 1953 // Clin Orthop Relat Res. 1997. 334. P. 6-14. 33. Volpon J., Lima R., Shimano A. Tratamento da forma ativa da doenc¸a de Legg-Calvé-Perthes pela artodiástase // Rev Bras Ortop. 1998. 33(1). Р. 8–14 34. Wynne-Davies R., Gormley J. The aetiology of Perthes' disease. Genetic, epidemiological and growthfactors in 310 Edinburgh and Glasgow patients // J Bone Joint Surg Br. 1978. 60. P. 6-14. References: 1. Akhtyamov I., Abakarov A., Beletskii A., Bogos'yan A., Sokolovskii O. Zabolevaniya tazobedrennogo sustava u detei [Diseases of the hip joint in children.]. Kazan': Tsentr operativnoi pechati [The center of effective printing]. 2008. 456 p. [in Russian] 2. Barsukov D. Bolezn' Pertesa. [Perthes Disease] Terra Medica Nova, [Terra Medica Nova]. 2009, 3: pp. 24–30. [in Russian] 3 Gafarov Kh. Lechenie detei i podrostkov s ortopedicheskimi zabolevaniyami nizhnikh konechnostei. [Treatment of children and adolescents with orthopedic diseases of the lower extremities] Kazan' : Tatarskoe kn. izd-vo. [Kazan: Tatarskoe N. publishing house]. 1995, 383 p. [in Russian] 4. Ilizarov G. Sposob srashchivaniya kostei pri perelomakh i apparat dlya osushchestvleniya etogo sposoba. [Method of jointing of bones at fractures and the apparatus for implementing the method. Opisanie izobreteniya. K avtorskomusvidetel'stvu]. «Byulleten izobretenii» [Description of invention. To the author's certificate. Published in "Bulletin of inventions"] № 6 za 1954 g. [inRussian] 5. Sokolovskii O., Dementsov A., Beletskii A., Brodko G. Modeliruyushchee vliyanie troinoi osteotomii taza na proksimal'nyi otdel bedra pri bolezni Pertesa [Modeling the effect of triple pelvic osteotomy on the proximal hip in Perthes disease.Novosti khirurgii [News of surgery.] 2009. T. 17, № 3. pp. 112-120. [in Russian] 6. Sadof'eva V. Rentgen-funktsional'naya diagnostika zabolevanii I oporno-dvigatel'nogo apparata u detei [Rentgen-functional diagnostics of diseases of the musculoskeletal system in children]. - M. : Meditsina, [Medicine]. 1986. - 240 p. [in Russian] 7. Shevtsov V., Makushin V. Osteokhondropatiya tazobedrennogo sustava [Osteochondropathy of the hip joint]. M.: Meditsina, [Medicine] 2007. 352 p. [in Russian] 8. Amer A., Khanfour A., Arthrodiastasis for late onset Perthes’ disease using a simple frame and limited soft tissue release: early results. Acta Orthop Belg. 2011. 77 (4). pp.472–479 9. Arruda V., Belangero W., Ozelo M. et al. Inherited risk factors for thrombophilia among childrenwith Legg-Calvé-Perthes disease. J Pediatr Orthop. 1999. 19. pp. 84-87. 10. Catterall A. Thoughts on the etiology of Perthes'disease. Iowa Orthop. J. 1984. 4: pp.34–36. 11. Catterall A. Perthes' disease. J. Bone Joint Surg. [Br]. 1971. N53. P.37 –53 12. Ferguson A., Jr. Segmental vascular changes in the femoral head in children and adults. Clin Orthop Relat Res. 1985. 200. 291-298. 13. Gregosiewicz A., Okonski M., Stolecka D. et al. Ischemia of the femoral head in Perthes' disease: is thecause intra- or extravascular? J Pediatr Orthop. 1989. 9. 160-162. 14. Glueck C., Freiberg R., Crawford A. et al. Secondhand smoke, hypofibrinolysis, and Legg-Perthesdisease. Clin Orthop Relat Res. 1998. 352. 159-167. 15. Hosny G., El-Deeb K., Fadel M., Laklouk M. Arthrodiastasis of the hip. J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, Suppl. 2. P. 229-234. doi: 10.1097/ BPO.0b013e318223b45a. 16. Herring J. [et al.] Perthes'disease. J. Pediatr. Orthop. 1992. N12. P.143 –150. 17. Herring J. [et al.] Perthes'disease. J. Pediatr. Orthop. 1993. N13. P.41 –45. 18. Herring J. Legg-Calve-PerthesDisease. In Tachdjians Pediatric Orthopaedics. 2001. P. 675-679. 19. Hall A., Barker D. The age distribution of Legg-Perthes disease.An analysis using Sartwell'sincubation period model. Am J Epidemiol. 1984. 120. Р. 531-536. 20. Harper P., Brotherton B., Cochin D. Genetic risks in Perthes' disease. Clin Genet. 1976. 10. 178-182. 21. Ilizarov G. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues.Transosseousosteosynthesis. Berlin: Springer-Verlag; 1992. p. 137–255 22. Ibrahim Y., Mohamed Ahmed A., Kersh and Hesham Fahmy. Arthrodiastasis in the management of Perthes disease: a systematic review. Journal of Pediatric Orthopaedics B 2019, Vol XXX No XXX, р 5-11. 23. Krutikov N., Vinogradov A. Legg-Calve-Perthes disease // Questions of modern pediatrics. 2015. 14. 5. Р. 548-552. 24. Karagyaur M., Makarevich P., Shevchenko E.K., Stambolsky D., Kalinina N., Parfyonova Ye. Modern approaches to peripheral nerve regeneration after injury: the prospects of gene and cell therapy. Genes and Cells. 2017. 12(1). Р. 172-177. 25. Maxwell S., Lappin K., Kealey W., McDowell B., Cosgrove A. Arthrodiastasis in Perthes' disease. Preliminary results. J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86-B. No 2. P. 244-250. 26. Mehta J., Conybeare M., Hinves B. et al. Protein C levels in patients with Legg-Calvé-Perthesdisease: is it a true deficiency? J Pediatr Orthop. 2006. 26. 200-203. 27. Perthes G. The classic: On juvenile arthritis deformans. 1910. Clin. Orthop. Relat. Res. 2012. 470 (9). 2349–2368. 28. Perry D., Skellorn P., Bruce C. The lognormal age of onset distribution in Perthes’ disease: an analysis from a large well-defined cohort. J Bone Joint Surg Br. 2016. 98(5). pp. 110–114. 29. Perry D., Machin D., Pope D. et al. Racial and geographic factors in the incidence of Legg-CalvéPerthes' disease: a systematic review. Am J Epidemiol. 2012. 175. Р. 159-166. 30. Reimers J. The stability of the hip in children.Acta Orthop. Scand. 1980. Suppl. No 184. P. 1-100. 31. Stulberg S., Cooperman D., Wallensten R. The natural history of Legg-Calvé-Perthes disease. J.Bone Joint Surg Am. 1981. Sep. 63(7). 1095-1108. 32. Trueta J. The normal vascular anatomy of the femoral head in adult man. 1953. Clin Orthop Relat Res.1997. 334. 6-14. 33. Volpon J., Lima R., Shimano A. Tratamento da forma ativa da doenc¸a de Legg-Calvé-Perthes pelaartodiástase. Rev Bras Ortop. 1998. 33(1). Р. 8–14 34. Wynne-Davies R., Gormley J. The aetiology of Perthes' disease. Genetic, epidemiological and growthfactors in 310 Edinburgh and Glasgow patients. J Bone Joint Surg Br. 1978. 60. 6-14.
Көрген адамдардың саны: 122

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Туктиева Н.А., Досанов Б.А., Жүнісов Е.Т. Легг-Кальве-Пертес ауруының хирургиялық емдеу тәжірибесі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2020. 4 (Т.22). Б. 126-132. doi10.34689/SH.2020.22.4.013