ТАБАННЫҢ СТАТИКАЛЫҚ ДЕФОРМАЦИЯСЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ МЕН ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ.
Бүгінгі күні аяқтың статикалық деформациясы тақырыбын қарастырудың өзектілігі оның хирургиялық емдеу әдістерін жетілдіру және ауруды жасарту болып табылады. Әдебиеттік шолуда келесі сұрақтар ұсынылған: процестің дамуының этиологиясы мен патогенезі, табанның алдыңғы бөлігінің анатомиялық және функционалды ерекшелігі, аяқтың көлденең жалпаюы диагнозы, хирургиялық емдеудің жіктелуі және әртүрлілігі. Мақсаты: табанның алдыңғы бөлігінің статикалық деформациясын диагностикалау және хирургиялық емдеу мәселелерінде әдебиет деректеріне талдау жүргізу. Іздеу стратегиясы. MEDLINE, UptoDate, Google Scholar, Cyberleninka және eLIBRARY электрондық кітапханасының деректер базалары мен web-ресурстарында ғылыми жарияланымдарды іздеу және талдау жүргізілді. Уақыт кезеңі 2009-2019 жылдар арасында белгіленді. Рецензияланған басылымдардың жарияланымдарына басымдық берілді. Бастапқы іріктеу нәтижесінде 256 әдеби дереккөз анықталды, олардың 95-і осы мақала үшін аналитикалық материалдың негізі болды. Зерттеуге енгізу критерийлері: рандомизацияланған және когорттық зерттеулер туралы есептер, жүйелі шолулар мен мета-анализдер, диагностика және емдеу хаттамалары, ағылшын және орыс тілдеріндегі мақалалар. Зерттеуге енгізбеу критерийлері: жеке хабарламалар, газет басылымдары, тезистер, анық емес қорытындылары бар мақалалар, сондай-ақ ақылы қол жетімді мақалалар. Нәтижелер мен қорытындылар: көптеген жарияланымдар табанның алдыңғы бөлігінің жалпаюын хирургиялық түзетудің төрт жүзден астам әдістерінің болуын көрсетеді, бұл қазіргі заманғы ортохирургияның талаптарын қанағаттандыратын әдістердің жетіспеушілігі мәселесін растайды - әр нақты жағдайда тәсілді даралау, хирургиялық араласудың қысқа ұзақтығы, деформацияның барлық компоненттерін жою, табанның көлденең доғасының күмбез конфигурациясын қалпына келтіру болады.
Марат А. Жанаспаев1, https://orcid.org/0000-0002-0610-0112 Нурлан А. Бокембаев1, https://orcid.org/0000-0003-4140-1831 Айдос С. Тлемисов1, https://orcid.org/0000-0002-4239-6627 Ернар Н. Токтаров1, https://orcid.org/0000-0002-5166-243X Талгат Г. Джунусов1, https://orcid.org/0000-0001-8169-147X Анар А. Бокембаева1, https://orcid.org/0000-0002-6948-4176 Евгения В. Раханская1, https://orcid.org/0000-0002-7491-4521 1 КеАҚ «Семей медицина университеті», Семей қ, Қазақстан Республикасы.
1. Бейдик О.В., Зарецков А.В., Киреев С.И., Сидоренко О.В., Ямщиков О.Н. Биофизические особенности функции кисти и стопы, а также повреждений их костей в современной медицине // Вестник российских университетов. Математика. 2011. № 16 (5).С. 1383-1387. 2. Годунов С.Ф. Деформации стопы. Многотомное руководство по ортопедии и травматологии. Под ред. А.М.Волкова. 1984. № 2. С. 702–716. 3. Ильминский А.В. Хирургическое лечение поперечной распластанности стопы и вальгусной деформации первого пальца: дис. … канд. мед.наук. Курск, 2009. 158 с. 4. Кондрашова И. А., Давлетова Н. А., Кондрашов А. Н. Клинико-рентгенологические аспекты диагностики hallux valgus и поперечного плоскостопия // Травма. 2013. № 14 (4). С. 81-86. 5. Обухова Л.А., Чевагина Н.Н. Анатомия человека. Система скелета и соединения костей: Учеб. - метод. пособ. Новосибирский государственный университет. - Новосибирск, 2009. 84 с. 6. Петров Д.Ю., Тетерин О.Г., Маланин Д.А., Гунин К.В., Лемешкин С.С., Чернявский М.А. и др. Современное состояние проблемы хирургического лечения поперечной деформации переднего отдела стопы // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2009.№2 (30). С. 3-6. 7. Петров Д.Ю. Хирургическая коррекция поперечной деформации переднего отдела стопы : дис. … канд. мед.наук. Саратов, 2010. 122 с. 8. Распутин Д.А. Новое в хирургическом лечении вальгусного отклонения первого пальца стопы : дис. … канд. мед.наук. Самара, 2009. 139 с. 9. Сорокин Е.П., Карданов А.А., Ласунский С.А., Безгодков Ю.А., Гудз А.И. Хирургическое лечение вальгусного отклонения первого пальца стопы и его возможные осложнения (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2011. № 4. С. 123-130. 10. Усольцев И.В., Леонова С.Н. Проблемы диагностики и хирургического лечения вальгусного отклонения первого пальца стопы (обзор литературы) // Acta Biomedica Scientifica. 2017. №2 (6 (118). С. 69-75. 11. Шевцов В.И., Попова Л.А., Гохаева А.Н. Результаты дифференцированного использования методик чрескостного остеосинтеза при лечении hallux valgus различной степени тяжести // Травматология и ортопедия России. 2007. № 4. С. 15-20. 12. Adam S.P., Choung S.C., Gu Y., O'Malley M.J. Outcomes after scarf osteotomy for treatment of adult hallux valgus deformity // Clin Orthop Relat Res. 2011. N469(3). P. 854-859. 13. Akin D.F. The treatment of hallux valgus. A new operative procedure and its results // Med Sentin. 1925. N33. P. 678–679. 14. Arbeeva L., Yau M., Mitchell B.D, et al. Genome-wide meta-analysis identified novel variant associated with hallux valgus in Caucasians // J Foot Ankle Res. 2020. N13(1). 11 p. 15. Austin D.W., Leventen .EO. A new osteotomy for hallux valgus: a horizontally directed "V" displacement osteotomy of the metatarsal head for hallux valgus and primus varus // Clin Orthop Relat Res. 1981. N157. P. 25-30. 16. Baravarian B. Hallux valgus and bunion surgery // Clin Podiatr Med Surg. 2014. N31(2). P. 13-14. 17. Barouk L.S. Scarf osteotomy for hallux valgus correction. Local anatomy, surgical technique, and combination with other forefoot procedures // Foot Ankle Clin. 2000. N5(3). P. 525-558. 18. Benvenuti F., Ferrucci L., Guralnik J.M., Gangemi S., Baroni A. Foot pain and disability in older persons: an epidemiologic survey // J Am Geriatr Soc. 1995. N43(5). P. 479-484. 19. Bösch P., Wanke S., Legenstein R. Hallux valgus correction by the method of Bösch: a new technique with a seven-to-ten-year follow-up // Foot Ankle Clin. 2000. N5(3). P. 485-486. 20. Buldt A.K., Murley G.S., Butterworth P., Levinger P., Menz H.B., Landorf K.B. The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review published correction appears in Gait Posture // Gait Posture. 2013. N 38(3). P. 363-372. 21. Cho B.K., Park J.K., Choi S.M., SooHoo N.F. Is generalized ligamentous laxity a prognostic factor for recurred hallux valgus deformity? // Foot Ankle Surg. 2019. N25(2). P. 127-131. 22. Coughlin M.J., Thompson F.M. The high price of high-fashion footwear // Instr Course Lect. 1995. N 44. P. 371-377. 23. Coughlin M.J., Jones C.P. Hallux valgus: demographics, etiology, and radiographic assessment // Foot Ankle Int. 2007. N28(7). P. 759-777. 24. Coughlin M.J., Jones C.P. Hallux valgus and first ray mobility. A prospective study // J Bone Joint Surg Am. 2007. N89(9). P. 1887-1898. 25. Coughlin M.J., Smith B.W. Hallux valgus and first ray mobility. Surgical technique // J Bone Joint Surg Am. 2008. N 90 Suppl 2 Pt 2. P. 153-170. 26. Dayton P., Kauwe M., Feilmeier M. Is our current paradigm for evaluation and management of the bunion deformity flawed? A discussion of procedure philosophy relative to anatomy // J Foot Ankle Surg. 2015. N54(1). P. 102-111. 27. Deveci A., Firat A., Yilmaz S., et al. Short-term clinical and radiologic results of the scarf osteotomy: what factors contribute to recurrence? // J Foot Ankle Surg. 2013. N52(6). P. 771-775. 28. Dietze A., Bahlke U., Martin H., Mittlmeier T. First ray instability in hallux valgus deformity: a radiokinematic and pedobarographic analysis // Foot Ankle Int. 2013. N34(1). P. 124-130. 29. Duke H.F., Kaplan E.M. A modification of the Austin bunionectomy for shortening and plantarflexion // J Am Podiatry Assoc. 1984. N74(5). P. 209-215. 30. Easley M.E., Trnka H.J. Current concepts review: hallux valgus part II: operative treatment // Foot Ankle Int. 2007. N28(6). P. 748-758. 31. Ferrari J., Hopkinson D.A. Size and shape differences between male and female foot bones: is the female foot predisposed to hallux abducto valgus deformity? // J Am Podiatr Med Assoc. 2004. N94(5). P. 434-452. 32. Fitzgerald J.A., Wilkinson J.M. Arthrodesis of the metatarsophalangeal joint of the great toe // Clin Orthop Relat Res. 1981. N157. P. 70-77. 33. Fraissler L., Konrads C., Hoberg M., Rudert M., Walcher M. Treatment of hallux valgus deformity. EFORT open reviews. 2016. N1(8). P. 295–302. 34. Franklin S., Grey M.J., Heneghan N., Bowen L., Li F.X. Barefoot vs common footwear: A systematic review of the kinematic, kinetic and muscle activity differences during walking // Gait Posture. 2015. N42(3). P. 230-239. 35. Galois L. History of surgical treatments for hallux valgus. // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 2018. P. 104-106. 36. Gines-Cespedosa A., Alentorn-Geli E., Sanchez J.F., et al. Influence of common associated forefoot disorders on preoperative quality of life in patients with hallux valgus // Foot Ankle Int. 2013. N34(12). P. 1634-1637. 37. Giannini S., Faldini C., Nanni M., Di Martino A., Luciani D., Vannini F. A minimally invasive technique for surgical treatment of hallux valgus: simple, effective, rapid, inexpensive (SERI) // International orthopedics. 2013. N37(9). P. 1805–1813. 38. González-Martín C., Alonso-Tajes F., Pérez-García S., et al. Hallux valgus in a random population in Spain and its impact on quality of life and functionality // Rheumatol Int. 2017. N37(11). P. 1899-1907. 39. Hamilton G.A., Ford L.A., Patel S. First metatarsophalangeal joint arthrodesis and revision arthrodesis // Clin Podiatr Med Surg. 2009. N26(3). 40. Hecht P.J., Lin T.J. Hallux valgus // Med Clin North Am. 2014. N98(2). P. 227-232. 41. Helmy N., Vienne P., von Campe A., Espinosa N. Treatment of hallux valgus deformity: preliminary results with a modified distal metatarsal osteotomy // Acta Orthop Belg. 2009. N75(5). P. 661-670. 42. Hillstrom H.J, Song J., Kraszewski A.P., et al. Foot type biomechanics part 1: structure and function of the asymptomatic foot // Gait Posture. 2013. N37(3). P. 445-451. 43. Holowka N.B., Wallace I.J. Foot strength and stiffness are related to footwear use in a comparison of minimally- vs. conventionally-shod populations // Sci Rep. 2018. N8(1).3679 p. Published 2018 Feb 27. 44. Hsu Y.H., Liu Y., Hannan M.T., et al. Genome-wide association meta-analyses to identify common genetic variants associated with hallux valgus in Caucasian and African Americans // J Med Genet. 2015. N52(11). P. 762-769. 45. Kardanov A.A., Zagorodnij N.V., Lukin M.P. Influence of the proximal articular set angle  on the result of the surgical treatment of Hallux valgus (X-ray aspect) // Bulletin of Rentgenology and Radiology. 2007. N5. 42 p. 46. Kitson K. Bunions: their origin and treatment // J Perioper Pract. 2007. N17(7). P. 308-316. 47. Lang L.M. The anatomy of the foot // Baillieres Clin Rheumatol. 1987. N1(2). P. 215-240. 48. Lee C.H., Lee S., Kang H., et al. Genetic influences on hallux valgus in Koreans: the healthy twin study // Twin Res Hum Genet. 2014. N17(2). P. 121-126. 49. Little J.B. First metatarsophalangeal joint arthrodesis in the treatment of hallux valgus // Clin Podiatr Med Surg. 2014. N31(2). P. 281-289. 50. Lui T.H., Chan K.B, Chow H.T. et al. Arthroscopy-assisted correction of hallux valgus deformity // Arthroscopy 2008. N24. P. 875–880. 51. Lui T.H. Arthroscopic Arthrodesis of the First Metatarsophalangeal Joint in Hallux Valgus Deformity // Arthrosc Tech. 2017. N6(5). P. 1481-1487. 52. Maffulli N., Longo U. G., Marinozzi A., Denaro V. Hallux valgus: effectiveness and safety of minimally invasive surgery. A systematic review // British Medical Bulletin. 2010. N 97(1). P. 149–167. 53. Maffulli N., Oliva F., Coppola C. et al. Minimally invasive hallux valgus correction: a technical note and a feasibility study // J Surg Orthop Adv. 2005. N14. P. 193–198. 54. Mann R.A., Rudicel S., Graves S.C. Repair of hallux valgus with a distal soft-tissue procedure and proximal metatarsal osteotomy. A long-term follow-up // J Bone Joint Surg Am. 1992. N74(1). P. 124–129. 55. Mann R.A., Rudicel S., Graves S.C. Repair of hallux valgus with a distal soft-tissue procedure and proximal metatarsal osteotomy. A long-term follow-up // J Bone Joint Surg Am. 1992. N 74(1). P. 124–129. 56. Mansur N.S.B., de Souza Nery C.A. Hypermobility in Hallux Valgus // Foot Ankle Clin. 2020. N25(1). P. 1-17. 57. Mayo C.H. XVIII. The Surgical Treatment of Bunion // Ann Surg. 1908. N 48(2). P. 300-302. 58. McBride E.D. A conservative operation for bunions // J Bone Joint Surg Am. 1928. N 84(11). 2101 p. 59. McCombe P.F., Millroy P.J. Swanson silastic wrist arthroplasty. A retrospective study of fifteen cases // J Hand Surg Br. 1985. N 10(2). P. 199-201. 60. Nery C., Coughlin M.J., Baumfeld D., Ballerini F.J., Kobata S. Hallux valgus in males--part 1: demographics, etiology, and comparative radiology // Foot Ankle Int. 2013. N 34(5). P. 629-635. 61. Nishimura A., Ito N., Nakazora S., Kato K., Ogura T., Sudo A. Does hallux valgus impair physical function? // BMC musculoskeletal disorders. 2018. N19(1). 174 p. 62. Nix S.E., Vicenzino B.T., Smith M.D. Foot pain and functional limitation in healthy adults with hallux valgus: a cross-sectional study // BMC Musculoskelet Disord. 2012. N13. P. 197. Published 2012 Oct 16. 63. Nix S.E., Vicenzino B.T, Collins N.J., Smith M.D. Characteristics of foot structure and footwear associated with hallux valgus: a systematic review // Osteoarthritis Cartilage. 2012. N20(10). P. 1059-1074. 64. Nguyen U.S., Hillstrom H.J., Li W., et al. Factors associated with hallux valgus in a population-based study of older women and men: the MOBILIZE Boston Study // Osteoarthritis Cartilage. 2010. N 18(1). P. 41-46. 65. O'Connor K., Bragdon G., Baumhauer J.F. Sexual dimorphism of the foot and ankle // Orthop Clin North Am. 2006. N37(4). P. 569-574. 66. Okuda H., Juman S., Ueda A., Miki T., Shima M. Factors related to prevalence of hallux valgus in female university students: a cross-sectional study // J Epidemiol. 2014. N24(3). P. 200-208. 67. Perera A.M., Mason L., Stephens M.M. The pathogenesis of hallux valgus // J Bone Joint Surg Am. 2011. N93(17).P.1650-1661. 68. Pfeffinger L.L. The modified McBride procedure // Orthopedics 1990. N 13. P. 979-984. 69. Piqué-Vidal C., Solé M.T., Antich J. Hallux valgus inheritance: pedigree research in 350 patients with bunion deformity // J Foot Ankle Surg. 2007. N 46(3). P. 149-154. 70. Putti A.B., Pande S., Adam R.F., Abboud R.J. Keller's arthroplasty in adults with hallux valgus and hallux rigidus // Foot Ankle Surg. 2012. N18(1). P. 34-38. 71. Raikin S.M., Miller A.G. Recurrence of hallux valgus: a review // Foot Ankle Clin. 2014. N19(2). P. 259-274. 72. Redfern D., Vernois J., Legré B.P. Percutaneous Surgery of the Forefoot // Clin Podiatr Med Surg. 2015. N 32(3). P. 291-332. 73. Rega R., Green D.R. The extensor hallucis longus and the flexor hallucis longus tendons in hallux abducto valgus // J Am Podiatry Assoc. 1978. N68(7). P. 467-472. 74. Reina M., Lafuente G., Munuera P.V. Effect of custom-made foot orthoses in female hallux valgus after one-year follow up // Prosthet Orthot Int. 2013. N37(2). P. 113-119. 75. Roukis T.S. Percutaneous and minimum incision metatarsal osteotomies: a systematic review // J Foot Ankle Surg. 2009. N48. P. 380–387. 76. Saltzman C.L., Aper R.L., Brown T.D. Anatomic determinants of first metatarsophalangeal flexion moments in hallux valgus // Clin Orthop Relat Res. 1997. N339. P. 261-269. 77. Saro C., Jensen I., Lindgren U., Felländer-Tsai L. Quality-of-life outcome after hallux valgus surgery // Qual Life Res. 2007. N16(5). P. 731-738. 78. Şaylı U., Altunok E.Ç., Güven M., Akman B., Biros J., Şaylı A. Prevalence estimation and familial tendency of common forefoot deformities in Turkey: A survey of 2662 adults // Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2018. N 52(3). P. 167–173. 79. Scranton P.E., Rutkowski R. Anatomic variations in the first ray: Part I. Anatomic aspects related to bunion surgery // Clin Orthop Relat Res. 1980. N151. P. 244-255. 80. Seki H., Miura A., Sato N., Yuda J., Shimauchi T. Correlation between degree of hallux valgus and kinematics in classical ballet: A pilot study // PLoS One. 2020. N15(4). Published 2020 Apr 6. 81. Shibuya N., Roukis T.S., Jupiter D.C. Mobility of the First Ray in Patients With or Without Hallux Valgus Deformity: Systematic Review and Meta-Analysis // J Foot Ankle Surg. 2017. N 56(5). P. 1070-1075. 82. Sim-Fook L., Hodgson A.R. A comparison of foot forms among the non-shoe and shoe-wearing Chinese population // J Bone Joint Surg Am. 1958. N 40-A(5). P. 1058-1062. 83. Smyth N.A., Aiyer A.A. Introduction: Why Are There so Many Different Surgeries for Hallux Valgus? // Foot Ankle Clin. 2018. N 23(2). P. 171-182. 84. Soemarko D.S., Rahmasari F., Kamal A.F., Cahayadi S.D. Hallux valgus among sales promotion women wearing high heels in a department store // J Orthop Surg (Hong Kong). 2019. N27(1). 85. Swanson A.B. Flexible Implant Arthroplasty in the Hand, Clinics in Plastic Surgery, Volume 3, Issue 1, 1976. P.141-157. 86. Taranto J., Taranto M.J., Bryant A.R., Singer K.P. Analysis of dynamic angle of gait and radiographic features in subjects with hallux abducto valgus and hallux limitus // J Am Podiatr Med Assoc. 2007. N 97(3). P. 175-188. 87. Trnka H.J., Krenn S., Schuh R. Minimally invasive hallux valgus surgery: a critical review of the evidence // Int Orthop. 2013. N37(9). P. 1731-1735. 88. Weinfeld A.B. The Ludlof’s osteotomy for correction of hallux valgus: a historic procedure re-invented. In: Osteotomies of the hindfoot and forefoot // 2nd International spring meeting (AFCP) Bordeaux, May 4–5–6. 2000. 89. Willegger M., Holinka J., Ristl R., Wanivenhaus A.H., Windhager R., Schuh R. Correction power and complications of first tarsometatarsal joint arthrodesis for hallux valgus deformity // Int Orthop. 2015. N39(3). P. 467-476. 90. Wood E.V., Walker C.R., Hennessy M.S. First metatarsophalangeal arthrodesis for hallux valgus // Foot Ankle Clin. 2014. N 19(2). P. 245-258. 91. Wu D., Louie L. Does wearing high-heeled shoe cause hallux valgus ? A survey of 1,056 Chinese Females // Foot Ankle Online J. 2016. N3(5).3p. 92. van Wyngarden T.M. The painful foot, Part I: Common forefoot deformities // Am Fam Physician. 1997. N55(5). P. 1866-1876. 93. York P.J., Wydra F.B. Injuries to the great toe // Curr Rev Musculoskelet Med. 2017. N 10(1). P. 104-112. 94. Yu G.V., Gorby P.O. First metatarsophalangeal joint arthrodesis // Clin Podiatr Med Surg. 2004. N21(1). P. 65-96. 95. Xu H., Jin K., Fu Z., Ma M., Liu Z., An S., Jiang B. Radiological characteristics and anatomical risk factors in the evaluation of hallux valgus in chinese adults // Chinese medical journal. 2015. N28(1). P. 51–57. Referensec: 1. Beydik O.V., Zaretskov A.V., Kireev S.I., Sidorenko O.V., Yamshchikov O. N. Biofizicheskie osobennosti funktsii kisti i stopy, a takzhe povrezhdeniy ikh kostey v sovremennoy meditsine [Biophysical features of the function of the hand and foot, as well as damage to their bones in modern medicine]. Vestnik rossiiskikh universitetov. Matematika [Bulletin of Russian Universities. Maths]. 2011. № 16 (5). pp. 1383-1387. [in Russian] 2. Godunov S.F. Deformatsii stopy. Mnogotomnoe rukovodstvo po ortopedii i travmatologii. Pod red. A.M. Volkova. [Deformation of the foot. Multivolume guide to orthopedics and traumatology. Ed. A.M. Volkov] 1984. № 2. pp. 702–716. [in Russian] 3. Il'minskiy A.V. Khirurgicheskoe lechenie poperechnoy rasplastannosti stopy i val'gusnoy deformatsii pervogo pal'tsa [Surgical treatment of transverse flatness of the foot and hallux valgus:] : dis. … kand. med. nauk. Kursk, 2009. 158 p. [in Russian] 4. Kondrashova I. A., Davletova N. A., Kondrashov A. N. Kliniko-rentgenologicheskie aspekty diagnostiki hallux valgus i poperechnogo ploskostopiya [Clinical and radiological aspects of the diagnosis of hallux valgus and transverse flat feet]. Travma [Trauma]. 2013. № 14 (4). P. 81-86. [in Russian] 5. Obukhova L.A., Chevagina N.N. Anatomiya cheloveka. Sistema skeleta i soedineniya kostey: Ucheb. - metod. posob. Novosibirskiy gosudarstvennyy universitet. [Human anatomy. The system of the skeleton and the connection of bones: Study guide Novosibirsk State University] - Novosibirsk, 2009. 84 p. [in Russian] 6. Petrov D.Yu., Teterin O.G., Malanin D.A., Gunin K.V., Lemeshkin S.S., Chernyavskiy M.A. i dr. Sovremennoe sostoyanie problemy khirurgicheskogo lecheniya poperechnoy deformatsii perednego otdela stopy [The current state of the problem of surgical treatment of transverse deformity of the forefoot]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Bulletin of the Volgograd State Medical University]. 2009. № 2 (30). pp. 3-6. [in Russian] 7. Petrov D.Yu. Khirurgicheskaya korrektsiya poperechnoy deformatsii perednego otdela stopy [Surgical correction of the transverse deformity of the forefoot] : dis. … kand. med. nauk. Saratov, 2010. 122 p. [in Russian] 8. Rasputin D.A. Novoe v khirurgicheskom lechenii val'gusnogo otkloneniya pervogo pal'tsa stopy [New in the surgical treatment of hallux valgus] : dis. … kand. med. nauk. Samara, 2009.139 p. [in Russian] 9. Sorokin E.P., Kardanov A.A., Lasunskiy S.A., Bezgodkov Yu.A., Gudz, A.I. Khirurgicheskoe lechenie val'gusnogo otkloneniya pervogo pal'tsa stopy i ego vozmozhnye oslozhneniya (obzor literatury) [Surgical treatment of hallux valgus and its possible complications (literature review)]. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and Orthopedics of Russia]. 2011. № 4. P. 123-130. [in Russian] 10. Usol'tsev I.V., Leonova S.N. Problemy diagnostiki i khirurgicheskogo lecheniya val'gusnogo otkloneniya pervogo pal'tsa stopy (obzor literatury) [Problems of diagnosis and surgical treatment of hallux valgus (literature review)]. Acta Biomedica Scientifica. 2017. № 2 (6 (118). P. 69-75. [in Russian] 11. Shevtsov V.I., Popova L.A., Gokhaeva A.N. Rezul'taty differentsirovannogo ispol'zovaniya metodik chreskostnogo osteosinteza pri lechenii hallux valgus razlichnoy stepeni tyazhesti [Results of differential use of transosseous osteosynthesis techniques in the treatment of hallux valgus of varying severity]. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and Orthopedics of Russia]. 2007. № 4. P. 15-20. [in Russian] 12. Adam S.P., Choung S.C., Gu Y., O'Malley M.J. Outcomes after scarf osteotomy for treatment of adult hallux valgus deformity. Clin Orthop Relat Res. 2011. N469(3). P. 854-859. 13. Akin D.F. The treatment of hallux valgus. A new operative procedure and its results. Med Sentin. 1925. N 33. P. 678–679. 14. Arbeeva L., Yau M., Mitchell B.D, et al. Genome-wide meta-analysis identified novel variant associated with hallux valgus in Caucasians. J Foot Ankle Res. 2020. N13(1). 11 p. 15. Austin D.W., Leventen .EO. A new osteotomy for hallux valgus: a horizontally directed "V" displacement osteotomy of the metatarsal head for hallux valgus and primus varus. Clin Orthop Relat Res. 1981. N 157. P. 25-30. 16. Baravarian B. Hallux valgus and bunion surgery. Clin Podiatr Med Surg. 2014. N 31(2). P. 13-14. 17. Barouk L.S. Scarf osteotomy for hallux valgus correction. Local anatomy, surgical technique, and combination with other forefoot procedures. Foot Ankle Clin. 2000. N 5(3). P. 525-558. 18. Benvenuti F., Ferrucci L., Guralnik J.M., Gangemi S., Baroni A. Foot pain and disability in older persons: an epidemiologic survey. J Am Geriatr Soc. 1995. N43(5). P. 479-484. 19. Bösch P., Wanke S., Legenstein R. Hallux valgus correction by the method of Bösch: a new technique with a seven-to-ten-year follow-up. Foot Ankle Clin. 2000. N 5(3). P. 485-486. 20. Buldt A.K., Murley G.S., Butterworth P., Levinger P., Menz H.B., Landorf K.B. The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review published correction appears in Gait Posture. Gait Posture. 2013. N 38(3). P. 363-372. 21. Cho B.K., Park J.K., Choi S.M., SooHoo N.F. Is generalized ligamentous laxity a prognostic factor for recurred hallux valgus deformity? Foot Ankle Surg. 2019. N 25(2). P. 127-131. 22. Coughlin M.J., Thompson F.M. The high price of high-fashion footwear. Instr Course Lect. 1995. N 44. P. 371-377. 23. Coughlin M.J., Jones C.P. Hallux valgus: demographics, etiology, and radiographic assessment. Foot Ankle Int. 2007. N 28(7). P. 759-777. 24. Coughlin M.J., Jones C.P. Hallux valgus and first ray mobility. A prospective study. J Bone Joint Surg Am. 2007. N 89(9). P. 1887-1898. 25. Coughlin M.J., Smith B.W. Hallux valgus and first ray mobility. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am. 2008. N 90 Suppl 2 Pt 2. P. 153-170. 26. Dayton P., Kauwe M., Feilmeier M. Is our current paradigm for evaluation and management of the bunion deformity flawed? A discussion of procedure philosophy relative to anatomy. J Foot Ankle Surg. 2015. N 54(1). P. 102-111. 27. Deveci A., Firat A., Yilmaz S., et al. Short-term clinical and radiologic results of the scarf osteotomy: what factors contribute to recurrence? J Foot Ankle Surg. 2013. N 52(6). P. 771-775. 28. Dietze A., Bahlke U., Martin H., Mittlmeier T. First ray instability in hallux valgus deformity: a radiokinematic and pedobarographic analysis. Foot Ankle Int. 2013. N 34(1). P. 124-130. 29. Duke H.F., Kaplan E.M. A modification of the Austin bunionectomy for shortening and plantarflexion. J Am Podiatry Assoc. 1984. N 74(5). P. 209-215. 30. Easley M.E., Trnka H.J. Current concepts review: hallux valgus part II: operative treatment. Foot Ankle Int. 2007. N 28(6). P. 748-758. 31. Ferrari J., Hopkinson D.A. Size and shape differences between male and female foot bones: is the female foot predisposed to hallux abducto valgus deformity? J Am Podiatr Med Assoc. 2004. N 94(5). P. 434-452. 32. Fitzgerald J.A., Wilkinson J.M. Arthrodesis of the metatarsophalangeal joint of the great toe. Clin Orthop Relat Res. 1981. N 157. P. 70-77. 33. Fraissler L., Konrads C., Hoberg M., Rudert M., Walcher M. Treatment of hallux valgus deformity. EFORT open reviews. 2016. N 1(8). P. 295–302. 34. Franklin S., Grey M.J., Heneghan N., Bowen L., Li F.X. Barefoot vs common footwear: A systematic review of the kinematic, kinetic and muscle activity differences during walking. Gait Posture. 2015. N 42(3). P. 230-239. 35. Galois L. History of surgical treatments for hallux valgus. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2018. P. 104-106. 36. Gines-Cespedosa A., Alentorn-Geli E., Sanchez J.F., et al. Influence of common associated forefoot disorders on preoperative quality of life in patients with hallux valgus. Foot Ankle Int. 2013. N 34(12). P. 1634-1637. 37. Giannini S., Faldini C., Nanni M., Di Martino A., Luciani D., Vannini, F. A minimally invasive technique for surgical treatment of hallux valgus: simple, effective, rapid, inexpensive (SERI). International orthopedics. 2013. N 37(9). P. 1805–1813. 38. González-Martín C., Alonso-Tajes F., Pérez-García S., et al. Hallux valgus in a random population in Spain and its impact on quality of life and functionality. Rheumatol Int. 2017. N 37(11). P. 1899-1907. 39. Hamilton G.A., Ford L.A., Patel S. First metatarsophalangeal joint arthrodesis and revision arthrodesis. Clin Podiatr Med Surg. 2009. N 26(3). 40. Hecht P.J., Lin T.J. Hallux valgus. Med Clin North Am. 2014. N 98(2). P. 227-232. 41. Helmy N., Vienne P., von Campe A., Espinosa N. Treatment of hallux valgus deformity: preliminary results with a modified distal metatarsal osteotomy. Acta Orthop Belg. 2009. N 75(5). P. 661-670. 42. Hillstrom H.J, Song J., Kraszewski A.P., et al. Foot type biomechanics part 1: structure and function of the asymptomatic foot. Gait Posture. 2013. N 37(3). P. 445-451. 43. Holowka N.B., Wallace I.J. Foot strength and stiffness are related to footwear use in a comparison of minimally- vs. conventionally-shod populations. Sci Rep. 2018. N 8(1). 3679 p. Published 2018 Feb 27. 44. Hsu Y.H., Liu Y., Hannan M.T., et al. Genome-wide association meta-analyses to identify common genetic variants associated with hallux valgus in Caucasian and African Americans. J Med Genet. 2015. N 52(11). P. 762-769. 45. Kardanov A.A., Zagorodnij N.V., Lukin M.P. Influence of the proximal articular set angle  on the result of the surgical treatment of Hallux valgus (X-ray aspect). Bulletin of Rentgenology and Radiology. 2007. N 5. 42 p. 46. Kitson K. Bunions: their origin and treatment. J Perioper Pract. 2007. N 17(7). P. 308-316. 47. Lang L.M. The anatomy of the foot. Baillieres Clin Rheumatol. 1987. N 1(2). P. 215-240. 48. Lee C.H., Lee S., Kang H., et al. Genetic influences on hallux valgus in Koreans: the healthy twin study. Twin Res Hum Genet. 2014. N 17(2). P. 121-126. 49. Little J.B. First metatarsophalangeal joint arthrodesis in the treatment of hallux valgus. Clin Podiatr Med Surg. 2014. N 31(2). P. 281-289. 50. Lui T.H., Chan K.B, Chow H.T. et al. Arthroscopy-assisted correction of hallux valgus deformity. Arthroscopy 2008. N 24. P. 875–880. 51. Lui T.H. Arthroscopic Arthrodesis of the First Metatarsophalangeal Joint in Hallux Valgus Deformity. Arthrosc Tech. 2017. N 6(5). P. 1481-1487. 52. Maffulli N., Longo U. G., Marinozzi A., Denaro V. Hallux valgus: effectiveness and safety of minimally invasive surgery. A systematic review. British Medical Bulletin. 2010. N 97(1). P. 149–167. 53. Maffulli N., Oliva F., Coppola C. et al. Minimally invasive hallux valgus correction: a technical note and a feasibility study. J Surg Orthop Adv. 2005. N 14. P. 193–198. 54. Mann R.A., Rudicel S., Graves S.C. Repair of hallux valgus with a distal soft-tissue procedure and proximal metatarsal osteotomy. A long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am. 1992. N 74(1). P. 124–129. 55. Mann R.A., Rudicel S., Graves S.C. Repair of hallux valgus with a distal soft-tissue procedure and proximal metatarsal osteotomy. A long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am. 1992. N 74(1). P. 124–129. 56. Mansur N.S.B., de Souza Nery C.A. Hypermobility in Hallux Valgus. Foot Ankle Clin. 2020. N 25(1). P. 1-17. 57. Mayo C.H. XVIII. The Surgical Treatment of Bunion. Ann Surg. 1908. N 48(2). P. 300-302. 58. McBride E.D. A conservative operation for bunions. J Bone Joint Surg Am. 1928. N 84(11). 2101 p. 59. McCombe P.F., Millroy P.J. Swanson silastic wrist arthroplasty. A retrospective study of fifteen cases. J Hand Surg Br. 1985. N 10(2). P. 199-201. 60. Nery C., Coughlin M.J., Baumfeld D., Ballerini F.J., Kobata S. Hallux valgus in males--part 1: demographics, etiology, and comparative radiology. Foot Ankle Int. 2013. N 34(5). P. 629-635. 61. Nishimura A., Ito N., Nakazora S., Kato K., Ogura T., Sudo A. Does hallux valgus impair physical function? BMC musculoskeletal disorders. 2018. N19(1). 174 p. 62. Nix S.E., Vicenzino B.T., Smith M.D. Foot pain and functional limitation in healthy adults with hallux valgus: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2012. N 13. P. 197. Published 2012 Oct 16. 63. Nix S.E., Vicenzino B.T, Collins N.J., Smith M.D. Characteristics of foot structure and footwear associated with hallux valgus: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2012. N 20(10). P. 1059-1074. 64. Nguyen U.S., Hillstrom H.J., Li W., et al. Factors associated with hallux valgus in a population-based study of older women and men: the MOBILIZE Boston Study. Osteoarthritis Cartilage. 2010. N 18(1). P. 41-46. 65. O'Connor K., Bragdon G., Baumhauer J.F. Sexual dimorphism of the foot and ankle. Orthop Clin North Am. 2006. N 37(4). P. 569-574. 66. Okuda H., Juman S., Ueda A., Miki T., Shima M. Factors related to prevalence of hallux valgus in female university students: a cross-sectional study. J Epidemiol. 2014. N 24(3). P. 200-208. 67. Perera A.M., Mason L., Stephens M.M. The pathogenesis of hallux valgus. J Bone Joint Surg Am. 2011. N 93(17).P.1650-1661. 68. Pfeffinger L.L. The modified McBride procedure. Orthopedics. 1990. N 13. P. 979-984. 69. Piqué-Vidal C., Solé M.T., Antich J. Hallux valgus inheritance: pedigree research in 350 patients with bunion deformity. J Foot Ankle Surg. 2007. N 46(3). P. 149-154. 70. Putti A.B., Pande S., Adam R.F., Abboud R.J. Keller's arthroplasty in adults with hallux valgus and hallux rigidus. Foot Ankle Surg. 2012. N 18(1). P. 34-38. 71. Raikin S.M., Miller A.G. Recurrence of hallux valgus: a review. Foot Ankle Clin. 2014. N19(2). P. 259-274. 72. Redfern D., Vernois J., Legré B.P. Percutaneous Surgery of the Forefoot. Clin Podiatr Med Surg. 2015. N 32(3). P. 291-332. 73. Rega R., Green D.R. The extensor hallucis longus and the flexor hallucis longus tendons in hallux abducto valgus. J Am Podiatry Assoc. 1978. N 68(7). P. 467-472. 74. Reina M., Lafuente G., Munuera P.V. Effect of custom-made foot orthoses in female hallux valgus after one-year follow up. Prosthet Orthot Int. 2013. N37(2). P. 113-119. 75. Roukis T.S. Percutaneous and minimum incision metatarsal osteotomies: a systematic review. J Foot Ankle Surg. 2009. N 48. P. 380–387. 76. Saltzman C.L., Aper R.L., Brown T.D. Anatomic determinants of first metatarsophalangeal flexion moments in hallux valgus. Clin Orthop Relat Res. 1997. N 339. P. 261-269. 77. Saro C., Jensen I., Lindgren U., Felländer-Tsai L. Quality-of-life outcome after hallux valgus surgery. Qual Life Res. 2007. N 16(5). P. 731-738. 78. Şaylı U., Altunok E. Ç., Güven M., Akman B., Biros J., Şaylı, A. Prevalence estimation and familial tendency of common forefoot deformities in Turkey: A survey of 2662 adults. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2018. N 52(3). P. 167–173. 79. Scranton P.E. Jr, Rutkowski R. Anatomic variations in the first ray: Part I. Anatomic aspects related to bunion surgery. Clin Orthop Relat Res. 1980. N 151. P. 244-255. 80. Seki H., Miura A., Sato N., Yuda J., Shimauchi T. Correlation between degree of hallux valgus and kinematics in classical ballet: A pilot study. PLoS One. 2020. N 15(4). Published 2020 Apr 6. 81. Shibuya N., Roukis T.S., Jupiter D.C. Mobility of the First Ray in Patients With or Without Hallux Valgus Deformity: Systematic Review and Meta-Analysis. J Foot Ankle Surg. 2017. N 56(5). P. 1070-1075. 82. Sim-Fook L., Hodgson A.R. A comparison of foot forms among the non-shoe and shoe-wearing Chinese population. J Bone Joint Surg Am. 1958. N 40-A(5). P. 1058-1062. 83. Smyth N.A., Aiyer A.A. Introduction: Why Are There so Many Different Surgeries for Hallux Valgus? Foot Ankle Clin. 2018. N 23(2). P. 171-182. 84. Soemarko D.S., Rahmasari F., Kamal A.F., Cahayadi S.D. Hallux valgus among sales promotion women wearing high heels in a department store. J Orthop Surg (Hong Kong). 2019. N27(1). 85. Swanson A.B. Flexible Implant Arthroplasty in the Hand, Clinics in Plastic Surgery, Volume 3, Issue 1,1976. P.141-157. 86. Taranto J., Taranto M.J., Bryant A.R., Singer K.P. Analysis of dynamic angle of gait and radiographic features in subjects with hallux abducto valgus and hallux limitus. J Am Podiatr Med Assoc. 2007. N 97(3). P. 175-188. 87. Trnka H.J., Krenn S., Schuh R. Minimally invasive hallux valgus surgery: a critical review of the evidence. Int Orthop. 2013. N 37(9). P. 1731-1735. 88. Weinfeld A.B. The Ludlof’s osteotomy for correction of hallux valgus: a historic procedure re-invented. In: Osteotomies of the hindfoot and forefoot. 2nd International spring meeting (AFCP) Bordeaux, May 4–5–6. 2000. 89. Willegger M., Holinka J., Ristl R., Wanivenhaus A.H., Windhager R., Schuh R. Correction power and complications of first tarsometatarsal joint arthrodesis for hallux valgus deformity. Int Orthop. 2015. N 39(3). P. 467-476. 90. Wood E.V., Walker C.R., Hennessy M.S. First metatarsophalangeal arthrodesis for hallux valgus. Foot Ankle Clin. 2014. N 19(2). P. 245-258. 91. Wu D., Louie L. Does wearing high-heeled shoe cause hallux valgus ? A survey of 1,056 Chinese Females. Foot Ankle Online J. 2016. N 3(5).3 p. 92. van Wyngarden T.M. The painful foot, Part I: Common forefoot deformities. Am Fam Physician. 1997. N 55(5). P. 1866-1876. 93. York P.J., Wydra F.B. Injuries to the great toe. Curr Rev Musculoskelet Med. 2017. N 10(1). P. 104-112. 94. Yu G.V., Gorby P.O. First metatarsophalangeal joint arthrodesis. Clin Podiatr Med Surg. 2004. N 21(1). P. 65-96. 95. Xu H., Jin K., Fu Z., Ma M., Liu Z., An S., Jiang B. Radiological characteristics and anatomical risk factors in the evaluation of hallux valgus in chinese adults. Chinese medical journal. 2015. N 28(1). P. 51–57.
Көрген адамдардың саны: 196

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Жанаспаев М.А., Бокембаев Н.А., Тлемисов А.С., Токтаров Е.Н., Джунусов Т.Г., Бокембаева А.А., Раханская Е.В. Табанның статикалық деформациясын диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістері.Әдебиеттік шолу // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2020. 5 (Т.22). Б. 31-46. doi:10.34689/SH.2020.22.5.003

Авторизируйтесь для отправки комментариев