ӨТ ТАС АУРУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Кіріспе: Бүгінгі күнде өт тас ауруының таралуы 15%-ға жетеді, ал ауру науқастар санының төмендеу тенденциясы айтарлықтай жоқ. Хирургиялық көмекті ұйымдастыру және оның тиімділігін қамтамасыз ету үшін емдеудің негізгі сәттері болып табылады. Мақсаты: Өт тас ауруы бар науқастардың хирургиялық емдеуін ұйымдастыруын оңтайландыру. Материалдар және зерттеу әдістері: Поперечное, клиническое, контролируемое исследование проведено Зерттеу 2016-2020 жж. кезеңінде «Семей медицина университеті» КеАҚ Университеттік госпиталі, №3, 7, 12 емханалар және «Семей медицина университеті» КеАҚ КДЕ жүргізілді. Науқастар саны, жынысы, жасы бойынша салыстырылады (n=110) бөлінді: негізгі және бақылау топтары (сәйкесінше n=54 және N=56). Науқастар 2021 жылғы «30» сәуірдегі №17129 ҚР авторлық куәлігі алынған «Жедел калькулезді холецистит кезінде науқастарды диагностикалау мен емдеуді ұйымдастыру алгоритміне» сәйкес емдеуге жатқызылды және алгоритмсіз ауруханаға жатқызылған науқастармен салыстырылды. Топтардың қалыпты таралуын тексеру үшін Колмогоров-Смирновтың критерийі қолданылды. Вариациялық статистиканың келесі көрсеткіштері де анықталды: орташа арифметикалық (М), медиана (Me), 25-ші (Р25) және 75-ші (Р75) процентельдер (Q1 және Q3 квартильдері). Жұмыстағы сандық мәндер М түрінде берілген (me, Q1, Q3). Таралу сипатына байланысты сандық айнымалылар үшін статистикалық талдаудың параметрлік емес әдістері: Манна – Уитни (U) критерийі. P<0.05 мәні статистикалық маңызды деп қабылданды. Нәтижелері: Науқастардың жас шамасы 26-дан 75 жасқа дейін, орташа жасы 51±1,5 жасты құрады, Негізгі топта әйел адамдар саны 46 (85,2%) және ер адамдар саны 8 (14,8%). Салыстыру тобында әйел адамдар саны 44 (78,6%), ер адамдар саны 12 (21,4%). Барлық науқастарға операция жасалынды. Негізгі топпен салыстырғанда 1 айдан кейін бақылау тобында физикалық жұмысқа қабілеттілік (ФЖҚ), ауыосыну қарқындылығы (АҚ), әлеуметтік белсенділігі (ӘБ), өмірсапасының интегралдық көрсеткіші (ӨСИК), ӨСИК – физикалық денсаулық (ФД) көрсеткіштердің төмендеуі байқалады (р<0,05), АҚ критерийдің ерекше өзгеруі, жоғары (Р<0,01). Негізгі топтағы интегралдық көрсеткіш холецистэктомиядан кейін ерте кезеңде жоғарлады, ал бақылау тобында физикалық жағдай (ФЖ), АҚ және эмиоционалды жағдай (ЭЖ) (Р<0,05) есебінен төмені анықталынды. Келтірілген деректер жедел калькулезды холецистит кезінде науқастарды жүргізуді ұйымдастыру алгоритмінің, операция жасалынған науқастардың өмір сүру сапасына емдеу мен оңтайландыру оң әсерін көрсетеді. Бұл әсер операциядан кейінгі кеш кезеңде (1 және 6 айдан кейін) айқын және сенімді. Қорытынды: Оптимизация организации хирургического лечения и реабилитации позволили сократить длительность предоперационной подготовки, а также сократить время оперативного вмешательства до 42,3±1,4 мин (Md=42.5, Q1-33.7, Q3-50). Операциядан кейінгі 6 ай ішінде негізгі топтағы науқастардың бақылау тобындағы науқастарға қарағанда олардың өмір сүру сапасын жоғары бағаланады.
Мейрбек Ж. Аймагамбетов1, https://orcid.org/0000-0003-4699-8200 Назарбек Б. Омаров1, http://orcid.org/0000-0002-6201-8263 Толқын А. Булегенов1, https://orcid.org/0000-0001-6145-9649 Аскар Ж. Ахметов2, https://orcid.org/0000-0001-9241-5294 Медет Ә. Әуенов1, https://orcid.org/0000-0002-1809-9091 Саматбек Т. Абдрахманов1, https://orcid.org/0000-0002-4270-3498 Алдияр Е. Масалов1, https://orcid.org/0000-0003-3386-1416 Ринат К. Тайбуров2, https://orcid.org/0000-0002-1404-0949 Сабит М. Жусупов3, https://orcid.org/0000-0002-0551-126Х Жулдыз А. Масалова2, https://orcid.org/0000-0003-1436-9426 Рамиль Ф. Жамалдинов1, https://orcid.org/0000-0002-5583-2248 Йошихиро Носо4, http://orcid.org/0000-0003-3477-126 1 Госпиталды және балалар хирургия кафедрасы, «Семей медицина университеті» ҚеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 2 Университеттік госпиталь «Семей медицина университеті» ҚеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы. 3 «Семей Медицина университеті» ҚеАҚ Павлодар филиалы, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 4 Медициналық менеджмент кафедрасы, Хиросимадағы Хиросима халықаралық университеті, Хиросима қ., Жапония.
1. Акбаров М.М., Курбаниязов З.Б., Рахманов К.Э. Совершенствование хирургического лечения больных со свежими повреждениями магистральных желчных протоков // Шпитальна хірургія. 2014. № 4. С. 39-44. 2. Ли И.И., Ибадильдин А.С., Курмаев И.Т. Организация хирургической помощи в многопрофильном стационаре // Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2010. № 4. С. 39-44. 3. Парценяк С.А. Вегетативные дисфункции (вегетозы) в клинике внутренних болезней у лиц молодого возраста: методология диагностики и лечения: дис. д-ра мед. Наук. СПб., 1996. - 391 с. 4. Петухов В.А. Желчнокаменная болезнь и синдром нарушенного пищеварения. М.: ВЕДИ, 2003. 128 с. 5. Савельев В.С., Магомедов М.С., Ревякин В.И. и др. Влияние операции холецистэктомии на моторику органов желудочно-кишечного тракта // Эндоскопическая хирургия. 2007. Т.13, № 3. C. 32-38. 6. Стяжкина С.Н., Валинуров А.А., Шабардин А.М., Аюпов А.И. Результаты анализа особенностей диагностики и хирургического лечения острого и хронического калькулезного холецистита // Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Том. 18. №2. С. 129-131. 7. Alexander H.C., Bartlett A.S., Wells C.I., [et al.] Reporting of complications after laparoscopic cholecystectomy: a systematic review // HPB (Oxford). 2018. Apr. 9. pii: S1365-182X (18)30779-2. doi: 10.1016/j.hpb.2018.03.004. 8. Curtis N.J., Robinson P.D., Carty N.J. Single hospital visit elective day-case laparoscopic cholecystectomy without prior outpatient attendance // Surg. Endosc. 2017. Vol.31, №9. P. 3574-80. doi: 10.1007/s00464-016-5387-7. 9. Hermann M., Gschwandtner E., Schneider M., Handgriff L., Prommegger R. Modern thyroid surgery - the surgeon's endocrine-surgical understanding and his responsibility for the extent of surgery and complication rate. Wien Med Wochenschr. 2020 Nov;170(15-16):379-391. doi: 10.1007/s10354-020-00750-5.] 10. Kim S.S., Donahue T.R. Laparoscopic Cholecystectomy // JAMA. 2018. Vol. 319, № 17. P. 1834. doi: 10.1001/jama.2018.3438. 11. Zhang J., Lu Q., Ren Y.F. [et al.] Factors relevant to persistent upper abdominal pain after cholecystectomy // HPB (Oxford). 2017. Vol. 19, № 7. P. 629¬637. doi: 10.1016/j.hpb.2017.04.003. References: [1-6] 1. Akbarov M.M., Kurbanijazov Z.B., Rahmanov K.Je. Sovershenstvovanie khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh so svezhimi povrezhdeniyami magistral'nykh zhelchnykh protokov [Improving the surgical treatment of patients with fresh injuries of the main bile ducts]. Shpital'na khіrurgіya [Hospital surgery]. 2014. № 4. pp. 39-44. [In Russian] 2. Li I.I., Ibadil'din A.S., Kurmaev I.T. Organizatciya khirurgicheskoi pomoshhi v mnogoprofil'nom statsionare [Organization of surgical care in a multidisciplinary hospital]. Vestnik Kazahskogo Natsional'nogo meditsinskogo universiteta [Bulletin of the Kazakh National Medical University]. 2010. № 4. pp. 39-44. [In Russian] 3. Parcenjak S.A. Vegetativnye disfunktsii (vegetozy) v klinike vnutrennikh boleznei u lits molodogo vozrasta: metodologiya diagnostiki i lecheniya [Vegetative dysfunctions (vegetosis) in the clinic of internal diseases in young people: methodology for diagnosis and treatment]: dis. d-ra med. Nauk. SPb., 1996. - 391 p. [In Russian] 4. Petuhov V.A. Zhelchnokamennaya bolezn' i sindrom narushennogo pishhevareniya [Cholelithiasis and maldigestion syndrome]. M.: VEDI, 2003. 128 p. [In Russian] 5. Savel'ev V.S., Magomedov M.S., Revjakin V.I. [i dr.] Vliyanie operatsii kholetsistektomii na motoriku organov zheludochno-kishechnogo trakta [The effect of cholecystectomy on the motility of the gastrointestinal tract]. Endoskopicheskaya khirurgija [Endoscopic surgery]. 2007. T.13, № 3. pp. 32-38. [In Russian] 6. Stjazhkina S.N., Valinurov A.A., Shabardin A.M., Ajupov A.I. Rezul'taty analiza osobennostei diagnostiki i khirurgicheskogo lecheniya ostrogo i khronicheskogo kal'kuleznogo kholecistita [The results of the analysis of the features of diagnosis and surgical treatment of acute and chronic calculous cholecystitis]. Elektronnyi nauchno-obrazovatel'nyi vestnik «Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke» [Electronic scientific and educational bulletin "Health and education in the XXI century"]. 2016. Tom. 18. №2. pp. 129-131. [In Russian]
Көрген адамдардың саны: 31

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Аймагамбетов М.Ж., Омаров Н.Б., Булегенов Т.А., Ахметов А.Ж., Әуенов М.Ә., Абдрахманов С.Т., Масалов А.Е., Тайбуров Р.К., Жусупов С.М., Масалова Ж.А., Жамалдинов Р.Ф., Носо Йо. Өт тас ауруы бар науқастардың хирургиялық емдеуін ұйымдастыру // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 5(Т.24). Б. 113-126. doi 10.34689/SH.2022.24.5.015

Авторизируйтесь для отправки комментариев