Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЫНЫС ПРОЛАПСЫ БАР ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ P-QOL МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН САУАЛНАМАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ БЕЙІМДЕЛУІ
Кіріспе. Пролапсы бар әйелдердің өмір сапасының сауалнамасы (P-QoL) -жыныс пролапсы белгілерінің ауырлығын және олардың әйелдердің өмір сапасына әсерін бағалаудың қарапайым және сенімді құралы болып табылады. Мақсат. Қазақстан әйелдеріне арналған P-QoL сауалнамасының жарамдылығын, сенімділігін, қайталануын және жүзеге асырылуын бейімдеу және бағалау, оны жыныс пролапсы бар әйелдерде симптомдардың ауырлығын және өмір сүру сапасын бағалау құралы, сондай-ақ пролапсы бар әйелдерде "өзін-өзі бағалау" үшін қарапайым құрал ретінде пайдалану. Материалдар мен әдістер. Сұрақтарды түсінуді бағалау үшін орыс тілінде сөйлейтін пролапс белгілері бар 20 пациент және қазақ тілінде сөйлейтін 20 пациент шақырылды. Келесі қадам-пролапс белгілері бар 175 пациент және асимптоматикалық пролапсы бар 81 пациент. Мәдениетаралық бейімделу аударма-кері аударма әдісімен жүзеге асырылды. Сауалнаманың жарамдылығы, сенімділігі және орындылығы бағаланды. Нәтижелер. Лингвистикалық бейімделу процесі Қазақстанның әйелдері p-QOL сауалнамасының қазақстандық нұсқасының мазмұнын оңай түсінетінін көрсетті. Пролапс белгілері бар және белгілері жоқ топ арасында статистикалық маңызды айырмашылықтар болды. P-QoL қазақстандық нұсқасы барлық өлшемдер бойынша қайта тестілеудің жоғары ішкі келісімділігі мен сенімділігін көрсетті. Сауалнаманы толтыру уақыты орта есеппен 10, 1 минутты құрады. Барлық әйелдер сауалнаманы қарапайым деп тапты. Қорытынды. Біздің зерттеуімізде пролапс белгілерінің ауырлығын және өмір сапасына әсерін өлшеуге мүмкіндік беретін p-QoL сауалнамасы бейімделген және тексерілген.
Мария В. Лактионова¹, https://orcid.org/0000-0002-9435-8841 Алтын М. Арингазина², https://orcid.org/0000-0002-9056-2394 Максут К. Кульжанов¹, https://orcid.org/0000-0002-9701-4016 Майраш А. Баймуратова¹, https://orcid.org/0000-0003-0219-7874 Арсен А. Аскеров3, https://orcid.org/0000-0003-4447-9650 Сабина А. Жаганова¹, https://orcid.org/0000-0003-1164-3821 Ирина М. Смагина4, https://orcid.org/0000-0002-4368-5252 ¹ Қазақстандық медицина университеті «Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі», Алматы қ., Қазақстан Республикасы; ² Алматы Менеджмент Университетi , Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 3 Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз-Ресей Славян университеті, Бишкек қ., Қырғызстан Республикасы; 4 Қазақ онкология және радиология зерттеу институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Коршунов Е., Сазыкина И. Опросник ПД-КЖ — валидированный способ оценки симптомов дисфункций тазового дна и качества жизни у пациенток с пролапсом тазовых органов // Клинические лекции, 2008. №4, 1-8. 2. Brandt C., van Rooyen C., Cronje H.S. Validation of the prolapse quality-of-life questionnaire (P-QOL): An afrikaans version in a South African population // S. Afr. J. Obstet. Gynaecol. 2016. Vol. 22, № 2. P. 38–41. 3. Cam C. et al. Validation of the prolapse quality of life questionnaire (P-QOL) in a Turkish population // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. Elsevier, 2007. Vol. 135, № 1. P. 132–135. 4. Digesu G.A. et al. Validation of an Italian version of the prolapse quality of life questionnaire // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. Elsevier, 2003. Vol. 106, № 2. P. 184–192. 5. Digesu A. et al. P-QOL : a validated questionnaire to assess the symptoms and quality of life of women with urogenital prolapse. 2005. June. P. 1-5 6. Islam R.M. et al. Systematic review and meta-analysis of prevalence of, and risk factors for, pelvic floor disorders in community-dwelling women in low and middle-income countries: A protocol study // BMJ Open. 2017. Vol. 7, № 6. P. 1–6. 7. Milsom I., Gyhagen M. Breaking news in the prediction of pelvic floor disorders. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol // Baillière Tindall, 2019. V. 54. P. 41–48. 8. Ouyang Y. et al. Safety and efficacy of a self-developed Chinese pelvic repair system and Avaulta repair system for the treatment of pelvic organ prolapse in women: A multicenter, prospective, randomized, parallel-group study // Medicine (Baltimore). 2020. Vol. 99, №38. P. e2233 9. Scarlato A. et al. Validation, reliability, and responsiveness of Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QOL) in a Brazilian population // Int. Urogynecol. J. 2011. Vol. 22, № 6. P. 751–755. 10. Weintraub A.Y., Glinter H., Marcus-Braun N. Narrative review of the epidemiology, diagnosis and pathophysiology of pelvic organ prolapse // Int. Braz J Urol. 2020. Vol. 46, № 1. P. 5–14. 11. Wu J.M. et al. Prevalence and trends of symptomatic pelvic floor disorders in US women // Obstet. Gynecol. NIH Public Access, 2014. Vol. 123, № 1. P. 141. 12. Zalewski M. et al. The assessment of quality of life and satisfaction with life of patients before and after surgery of an isolated apical defect using synthetic materials // BMC Urol. 2020. Vol. 20, № 1. P. 1–8. References: 1. Korshunov E., Sazykina I. Oprosnik PD-KZH – validirovanniy sposob ocenki simptomov disfunkcii tazovogo dna i kachestva zhizni u pacientok s prolapsom tazovih organov [The PD-KZH questionnaire: validated method in patients with pelvic organ prolapse to assess symptoms of pelvic floor dysfunction and quality of life]. Klinicheskiye lektsii [Clinical lectures]. 2008, №4, 1-8 [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 87

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Лактионова М.В., Арингазина А.М., Кульжанов М.К., Баймуратова М.А., Аскеров А.А., Жаганова С.А., Смагина И.М. Қазақстанның жыныс пролапсы бар әйелдерге арналған орыс және қазақ тілдеріндегі P-QOL мамандандырылған сауалнамасының мәдениетаралық бейімделуі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 6(Т.24). Б. 20-25. doi 10.34689/SH.2022.24.6.003

Авторизируйтесь для отправки комментариев