Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ЖАСАУ БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕТІЛ ДӘРІЛІК ТОКСИДЕРМИЯ. КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ.
Дәрілік токсикодермия көбінесе препаратты ұзақ уақыт қабылдау нәтижесінде көрінеді және есірткі ауруының нұсқасы болып табылады. Сипатталған клиникалық жағдай цефалоспориндік антибиотикке дәрілік токсикалық реакцияны көрсетеді. Аурудың ауырлығын, симптомдардың күшею динамикасын, клиникалық көріністің ағымын көрсетеді. Соңғы онжылдықтарда әртүрлі топтағы препараттарды кеңінен және кеңінен қолдану әртүрлі жастағы балаларда есірткі токсидермиясының жоғары таралуына әкелді. Бұл мәселе әсіресе фармацевтикалық нарықта әртүрлі дәрі-дәрмектердің, соның ішінде бактерияға қарсы препараттардың кең және қолжетімді таңдауы басым болған қазіргі уақытта өзекті болып табылады. Мақалада келтірілген деректер педиатрларға, аллергологтарға және жалпы тәжірибелік дәрігерлерге пайдалы болады.
Лаура М. Ахметова1, Хурметбек Т. Тоқтар1, Қамбар Д. Стыбаев1 1 ШЖҚ МКК «Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы», Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Акимов В.Г. Побочные эффекты лекарствен-ных средств: кожные проявления аллергических реакций // Consillium Medicum. 2005. т.7, №3. С.168-172. 2. Мельникова И., Шайтор В. Токсико-аллергический дерматит у детей // Вопросы современной педиатрии. 2012;7(4): стр.68-74. 3. Паттерсон Р., Гряммер Л.К., Гринбергер П.А. Аллергические болезни. Диагностика и лечение: Практическое руководство: пер. с англ. М., 2015. 733 с. 4. Ревякина В.А., Казначеева Л.Ф., Молокова А.В., Денисов М.Ю. Дермо-респираторный синдром // Аллергология. 2010. № 4. С. 42-44. 5. Хаитов Р.М, Ильина Н.И. Токсикодермии у детей // Аллергология и иммунология. 2014. С.126-132 6. Rhodes H.L., Thomas P., Sporik R. A birth cohort study of subjects at risk of atopy: twenty-two-year tollow-up of wheeze and atopic status // Am. J. Respir. Crit. Cere. Med. 2011. 165: 176-180. References: [1-5] 1. Akimov V.G. Pobochnye effekty lekarstvennykh sredstv: kozhnye proyavleniya allergicheskikh reaktsii [Side effects of medicines: skin manifestations of allergic reactions]. Consillium Medicum. 2005. V.7, №3. pp.168-172. [in Russian] 1. Mel'nikova I., Shajtor V. Toksiko-allergicheskii dermatit u detei [Toxic-allergic dermatitis in children]. Voprosy sovremennoi pediatrii [Issues of modern pediatrics]. 2008. 7(4): pp.68-74. [in Russian] 2. Patterson R., Grjammer L.K., Grinberger P.A. Allergicheskie bolezni. Diagnostika i lechenie: Prakticheskoe rukovodstvo: per. s angl. [Diagnosis and treatment: A practical guide: translated from English]. M., 2015. p.733 [in Russian] 3. Revyakina V.A., Kaznacheeva L.F., Molokova A.V., Denisov M.Yu. Dermo-respiratornyi sindrom. [Dermo-respiratornyi sindrom]. Allergologiya [Allergology]. 2000. №4. pp. 42-44. [in Russian] 4. Haitov R.M, Il'ina N.I. Toksikodermii u detei [Toxicodermia in children]. Allergologiya i immunologiya [Allergology and Immunology], 2014, pp.126-132. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 108

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Клиникалық жағдай

Библиографиялық сілтемелер

Ахметова Л.М., Тоқтар Х.Т., Стыбаев Қ.Д. Жасау балалардағы жетіл дәрілік токсидермия. Клиникалық жағдай // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 6 (Т.24). Б. 294-297. doi 10.34689/SH.2022.24.6.035

Авторизируйтесь для отправки комментариев