МЕДИКАМЕНТОЗДЫҚ АБОРТТАН КЕЙІН ОВАРИЯЛЫҚ ГОРМОНАЛДЫҚ СТРЕСС
Өзектілігі. Аборт-гормоналды фонда үлкен өзгеріс әкелетін жүктіліктің жасанды үзілуі. Жүктілікті тоқтатудың қазіргі заманғы ең жұмсақ әдістерінің бірі биологиялық белсенді заттарды қолдану арқылы жүктілікті ерте кезеңдерде дәрі-дәрмекпен тоқтату болып саналады. Жүктілікті тоқтатқаннан кейін, бала көтеруге және лактацияға дайындықты бастаған организм қатты күйзеліске ұшырайды. Жүктілікті тоқтату әдісі қаншалықты жұмсақ болса да, ол әлі де ауыр психологиялық және физикалық жарақат, гормоналды стресс болып табылады және әрқашан ауыр асқынулардың қаупін тудырады. Шетелдік және отандық ғылыми зерттеулердің мәліметтері бойынша, медициналық түсік түсіруден кейінгі гипофиз және аналық бездердің жағдайы туралы зерттеулер жеткіліксіз, бұл біздің зерттеуіміздің мақсаты болды. Зерттеу мақсаты: медициналық түсік түсіргеннен кейін әйелдердің гормоналды жағдайын зерттеу Зерттеу әдістері мен материалдары. Біз менструацияны 63 күнге дейін кешіктірген кезде амбулатория жағдайында дәрі-дәрмектік түсіктен кейінгі кезеңде 50 әйелге бақылау жүргіздік. Олардың ешқайсысында фармакологиялық түсік түсіруге қарсы көрсетілімдер болған жоқ. Барлық жүкті әйелдер ҚР ДСМ клиникалық хаттамасына сәйкес дәрі-дәрмектік түсік алдында тексеруден өтті Нәтижелері. Жүктілікті үзу үшін клиникаға жүгінген әйелдердің жасы орта есеппен 26-30 жасты (38%) құрады. Жүкті әйелдердің арасында медициналық түсік түсіруге қарсы көрсетілімдер болған жоқ. Жүктіліктің паритеті бойынша әрбір екінші жүкті әйел қайтадан жүкті болды, әрбір үшінші-көп жүкті және әрбір бесінші – бірінші жүкті болды. Клиникалық тексеру нәтижелері бойынша гемоглобин көрсеткіштерінің мәні 90% - да 100 г/л-ден төмен емес, тек 10% - да гемоголобин 95 г/л шегінде болды. Қынаптың тазалық дәрежесіне жағынды нәтижелері бойынша әрбір екінші әйел қынаптың тазалығының екінші дәрежесіне ие болды, бұл норма шегінде саналады. Қынаптың тазалығының үшінші дәрежесі жүкті әйелдердің 34% – ында, ал төртіншісі-16% - да анықталды. Медициналық түсік түсіру кезінде әйелдерді бақылау шағымдардың жоқтығын көрсетті. Үшінші келу нәтижелері бойынша әйелдердің 74% –ы арасында ерте жатырдан кейінгі асқынулар арасында УДЗ бойынша 2 (6%) жүкті әйелде гематометр анықталғаны анықталды, ол кейіннен кеш асқынуларға-созылмалы эндометрит аясында етеккір циклінің бұзылуына алып келді. Медициналық түсік жасатуға дейін және одан кейін барлық әйелдер ИФТ әдісімен гормоналды мәртебені анықтады. 3 ай бойы емделушілер етеккір күнтізбесін, сондай-ақ дәрі-дәрмектік түсіктің соңында және кейіннен эндометрия мен аналық бездердің жай-күйін зерттеу үшін етеккір циклінің 5-күні жамбас ағзаларының УДЗ жүргізді. Зерттеудің жаңалығы: әйелдердің гормоналды жағдайын зерттеу қауіпті әйелдер арасында аналық бездің ерте сарқылуының алдын алуға мүмкіндік береді. Зерттеудің практикалық қолданылуы: 3 ай бойы дәрілік түсіктен кейін біріктірілген ауызша контрацептивтерді қолдану.
Гүлнар Ж. Сахипова1, https://orcid.org/0000-0002-9062-0697 Нұргүл Ә. Әбенова1, https://orcid.org/0000-0003-0395-9025 1 «М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы.
1. Абрамченко В.В., Гусева Е.Н. Медикаментозный аборт. Санкт-Петербург: «ЭЛБИ-СПБ», 2005. 288 с. 2. Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Савельева Г.М. Акушерство. Национальное руководство, М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. С. 332 339. 3. Белокриницкая Т.Е. и др. Сравнительная оценка клинического течения медикаментозного аборта с 200 мг и 600 мг мифепристона: проспективное когортное исследование // Акушерство и гинекология. 2014. 3. С. 81 86. 4. Дикке Г.Б., Яроцкая В.А., Ерофеева А.В. Стратегическая оценка политики, программ и услуг в сфере непланируемой беременности, абортов и контрацепции в Российской Федерации (Совместное исследование Министерства здравоохранения и социального развития РФ и ВОЗ) // Проблемы репродукции. 2010. 3. С. 92 97. 5. Доступность и безопасность аборта и контрацепции: проблемы общественного здравоохра-нения. Материалы международного семинара Fiapac. Москва, ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 2005. 335 с. 6. Кулаков В.И. Аборт в России: изменения последних 20 лет // Доступность безопасного аборта и контрацепции: проблемы общественного здравоохранения: междунар. семинар. М., 2005. С. 8 11. 7. Краснопольский В.И., Мельник Т.Н., Серова О.Ф. Безопасный аборт. М. ГЭОТ АР-Медиа, 2009. 37 с. 8. Медицинские критерии приемлемости методов контрацепции РФ. Москва, 2012. 242 с. 9. Прилепская В.Н., Куземина А.А. Аборт в I триместре беременности. М., ГЭОТАР-Медиа, 2010. 210 с. 10. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012г. 572н. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». https://minzdrav.gov.ru (Дата обращения: 08.02.2013) 11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2007 г. N335 «О рекомендуемом образце информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности при сроке до 12 недель» https://www.dokipedia.ru. (Дата обращения: 17.05.216) 12. Серов В.Н. Гормональная контрацепция как метод реабилитации после абортов // Гинекология. 2010. №2. С. 26-28. 13. Серова О.Ф., Мельник Т.Н., Липовеяко Л.Н. Современные технологии прерывания беременности в ранние сроки // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2003. 2 (1). С. 87 90. 14. Савельева И.А. Медикаментозный аборт: практические вопросы // Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. 2010. №3. с. 22. 15. Яворовская К.А., Щедрина Р.Н., Петрович Е. Роль нарушений функции щитовидной железы в реализации программы экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов // Акушерство и гинекология. 2004. 6: 8–9. 16. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 143: medical management of first-trimester abortion // Obstet. Gynecol. 2014. Vol. 123 (3). Р. 676-692 17. Achilles S.L., Reeves M.F. Society of Family Planning. Prevention of infection after induced abortion: release date October 2010: SFP Guideline 2010. Contraception. 2011. Vol. 83. Р. 295 309 18. Fischer М., Bhatnagar J., Guamer J. Fatal toxic shock syndrome associated with Clostridium sordellii after medical abortion // New England Journal of Medicine. 2005. Vol. 353. P. 2352 2360. 28-30 19. Gaffield M.E., Kapp N., Ravi A. Use of combined oral contraceptives post abortion // Contraception. 2009. Vol. 80. P. 355 362. 20. Hamoda H., Ashok P.W., Flett G.M., Templeton A. A randomised controlled trial of mifepristone in combination with misoprostol administered sublingually or vaginally for medical abortion up to 13 weeks of gestation // BJOG. 2005. Vol. 112. P. 1102 1108. 21. Kulier R. et al. Medical methods for first trimester abortion. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011. Vol.1: CD002855 22. SPC [summary product characteristics] Mifegyne URL: http://www.medicmes.org.uk/emc/medicine/617 (accessed: 14.10.2015) 23. Tang O.S., Chan C.C., Ng E.H. et al. A prospective, randomized, placebocontrolled trial on the use of mifepristone with sublingual or vaginal misoprostol for medical abortions of less than 9 weeks gestation // Human Reproduction. 2003. Vol. 18 (11). Р. 2315 2318. References: [1-15] 1. Abramchenko V.V., Guseva E.N. Medikamentoznyi abort [Medical abortion]. Sankt-Peterburg: «ELBI-SPB», 2005. 288 p. [in Russian] 2. Ailamazyan E.K., Kulakov V.I., Savel'eva G.M. Akusherstvo. Natsional'noe rukovodstvo [Obstetrics. National leadership], M. GEOTAR-Media, 2009. pp. 332 339. [in Russian] 3. Belokrinitskaya T.E. i dr. Sravnitel'naya otsenka klinicheskogo techeniya medikamentoznogo aborta s 200 mg i 600 mg mifepristona: prospektivnoe kogortnoe issledovanie [Comparative evaluation of the clinical course of medical abortion with mifepristone 200 mg and 600 mg: a prospective cohort study]. Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and Gynecology]. 2014. 3. pp. 81 86. [in Russian] 4. Dikke G.B., Yarotskaya V.A., Erofeeva A.V. Strategicheskaya otsenka politiki, programm i uslug v sfere neplaniruemoi beremennosti, abortov i kontratseptsii v Rossiiskoi Federatsii (Sovmestnoe issledovanie Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya RF i VOZ) [Strategic assessment of policies, programs and services in the field of unplanned pregnancy, abortion and contraception in the Russian Federation (Joint study of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation and WHO)]. Problemy reproduktsii [Problems of reproduction]. 2010. 3. pp. 92 97. [in Russian] 5. Dostupnost' i bezopasnost' aborta i kontratseptsii: problemy obshchestvennogo zdravookhra-neniya [Availability and safety of abortion and contraception: public health issues]. Materialy mezhdunarodnogo seminara Fiapac. Moskva, GU Nauchnyi tsentr akusherstva, ginekologii i perinatologii RAMN [Materials of the international seminar Fiapac. Moscow, Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Russian Academy of Medical Sciences], 2005. 335 p. [in Russian] 6. Kulakov V.I. Abort v Rossii: izmeneniya poslednikh 20 let [Abortion in Russia: Changes in the last 20 years]. Dostupnost' bezopasnogo aborta i kontratseptsii: problemy obshchestvennogo zdravookhraneniya: mezhdunar. seminar [Availability of safe abortion and contraception: problems of public health: Intern. seminar]. M., 2005. pp. 8 11. [in Russian] 7. Krasnopol'skii V.I., Mel'nik T.N., Serova O.F. Bezopasnyi abort. [Safe abortion]. M. GEOT AR-Media, 2009. 37p. [in Russian] 8. Meditsinskie kriterii priemlemosti metodov kontratseptsii RF [Medical criteria for the acceptability of RF contraceptive methods.]. Moskva, 2012. 242 p. [in Russian] 9. Prilepskaya V.N., Kuzemina A.A. Abort v I trimestre beremennosti [Abortion in the first trimester of pregnancy]. M., GEOTAR-Media, 2010. 210 p. [in Russian] 10. Prikaz Minzdrava Rossii ot 12 noyabrya 2012g. 572n. Poryadok okazaniya meditsinskoi pomoshchi po profilyu «akusherstvo i ginekologiya (za isklyucheniem ispol'zovaniya vspomogatel'nykh reproduktivnykh tekhnologii)» [Order of the Ministry of Health of Russia dated November 12, 2012 No. 572n. The procedure for providing medical care in the profile "obstetrics and gynecology (with the exception of the use of assisted reproductive technologies)". https://minzdrav.gov.ru (accessed 08.02.2013). [in Russian] 11. Prikaz Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya RF ot 17 maya 2007 g. N335 «O rekomenduemom obraztse informirovannogo dobrovol'nogo soglasiya na provedenie iskusstvennogo preryvaniya beremennosti pri sroke do 12 nedel'» [Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation from April 7, 2016 N 216n "On the recommended sample of informed voluntary consent for artificial termination of pregnancy for up to 12 weeks https://www.dokipedia.ru (accessed 17.05.2016) [in Russian] 12. Serov V.N. Gormonal'naya kontratseptsiya kak metod reabilitatsii posle abortov [Hormonal contraception as a method of rehabilitation after abortion]. Ginekologiya [Gynecology]. 2010. №2. pp. 26-28. [in Russian] 13. Serova O.F., Mel'nik T.N., Lipoveyako L.N. Sovremennye tekhnologii preryvaniya beremennosti v rannie sroki [Modern technologies for abortion in the early stages]. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii [Issues of gynecology, obstetrics and perinatology]. 2003. 2 (1). pp. 87 90. [in Russian] 14. Savel'eva I.A. Medikamentoznyi abort: prakticheskie voprosy [Medical abortion: practical issues]. Effektivnaya farmakoterapiya v akusherstve i ginekologii [Effective pharmacotherapy in obstetrics and gynecology]. 2010. №3. p. 22. [in Russian] 15. Yavorovskaya K.A., Shchedrina R.N., Petrovich E. Rol' narushenii funktsii shchitovidnoi zhelezy v realizatsii programmy ekstrakorporal'nogo oplodotvoreniya i perenosa embrionov [The role of thyroid dysfunction in the implementation of the program of in vitro fertilization and embryo transfer]. Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and Gynecology]. 2004. 6: 8–9. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 49

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Сахипова Г.Ж., Абенова Н.А. Медикаментоздық аборттан кейн овариялдық гормоналдық стресс // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 6(Т.24). Б. 32-39. doi 10.34689/SH.2022.24.6.005

Авторизируйтесь для отправки комментариев