ГЕМОРРОИДЭКТОМИЯДАН КЕЙІН ЖАРАЛАРДЫ ЕМДЕУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУДА PRP ТЕРАПИЯСЫН ҚОЛДАНУ
Өзектілігі. Геморрой-бұл өте жоғары таралатын ауру, 1000 ересек адамға шаққанда 140-160 (14-16%), оның колоректальды аурулардың үлесі 40% - дан асады. Бүгінгі таңда геморроидэктомияны орындаудың әртүрлі әдістері белгілі. Бұл операция қолданылатын әдіске қарамастан. бұл анальды каналдың ашық жараларының пайда болуына әкеледі, олардың емделу мерзімі ұзақ болып, 45 күнге жетеді. Біздің зерттеуіміздің мақсаты геморроидэктомиядан кейін жараларды жедел қалпына келтіру және емдеуде PRP терапиясын қолданудың әсерін зерттеу болып табылады. Материалдар және әдістері: Біз 2021 жылғы қаңтардан бастап 2022 жылғы қаңтарға дейін емделіп жатқан созылмалы геморроймен ауыратын науқастарды емдеу нәтижелеріне талдау жасадық, РДО хирургиялық бөлімшесі мен "МИПО клиникасы"ЖШС базасында жүргізілді. Зерттеуге PRP терапиясымен (негізгі топ) геморроидэктомия әдісін және ашық геморроидэктомияны (бақылау тобы) емдеуде қолданған II және III сатыдағы созылмалы геморройы бар 21-72 жас аралығындағы 100 пациент енгізілді. Клиникалық тиімділікті талдау кезінде ауырсыну синдромының ауырлығы мен ұзақтығы, операциядан кейінгі ерте кезеңдегі асқынулардың көрінісі, жара бетінің жағындыларының цитоморфологиялық талдауы, төсек күндерінің саны және еңбекке қабілеттілікті қалпына келтіру кезеңі қолданылды. Сондай-ақ, алыс кезеңдегі операциядан кейінгі пациенттердің өмір сүру сапасын бағалауға талдау жасалды. Зерттеу барысында алынған нәтижелерді статистикалық өңдеу стандартты вариациялық статистика алгоритмдерін қолдана отырып, сонымен қатар Spssv бағдарламасын қолдана отырып, Windows үшін R 3.4.4 статистикалық бағдарламалар пакетін қолдану арқылы жүргізілді.25 USA. Нәтижелер: ауырсыну ауырлығының қарқындылығы, негізгі топта орташа есеппен 3±0,2 балл және салыстыру бақылау тобында 6,1±0,3 балл болды. Операциядан кейінгі ауырсынудың ұзақтығы негізгі топта орта есеппен 3,1±0,2 тәулікті және салыстырудың бақылау тобында 4,4±0,2 тәулікті құрады. Негізгі топтағы операциядан кейінгі ерте асқынулардың дамуы-6 (12%), бақылау тобында 14 (28%) белгіленді. Цитологиялық көрініс бойынша жара процесінің динамикасын бағалау кезінде бақылау тобында нейтрофильді реакция айқынырақ болғандығы атап өтілді. Негізгі топта эпителизация элементтері тезірек пайда болды (10-шы күннен бастап – 35%). Эпителизацияның орташа мерзімдері негізгі топтағы 20,3±3,9 күнмен салыстырғанда 31,1±2,2 күн бақылау тобында болды. Негізгі топта 15 күнде 31 (62%) пациент және 25 күнде 50 (100,0%) науқастар жұмысқа қайта оралды. Бақылау тобында 30-шы күні 32 (64%) пациент және 40-шы күні 100% жұмысқа кірісті. Қорытынды: зерттеу нәтижелерін ескере отырып, созылмалы геморройды емдеуде PRP терапиясын қолдану арқылы кешенді тәсілді қолдану ұсынылады. Ұсынылған патенттелген емдеу режимін қолдану операциядан кейінгі ауырсыну синдромының төмендеуіне, жараларды емдеуді жеделдетуге және асқынулардың төмендеуіне әкелетіні көрсетілген.
Динара Нуспекова1, https://orcid.org/0000-0003-3577-907X Ауесхан Джумабеков1, https://orcid.org/0000-0002-5817-8851 Айдос Доскалиев2, https://orcid.org/0000-0001-8727-567X Нурлан Кемелханов3, https://orcid.org/0000-0002-6382-8564 Адилбек Артыкбаев1, https://orcid.org/0000-0003-4587-0969 1«Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» Қазақстан медицина университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 Ұлттық нейрохирургия орталығы, Астана қ., Қазақстан Республикасы; 3Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Геморрой. Клинические протоколы Министерства здравоохранения Республики Казахстан - 2021. Med Element. Доступно по https://diseases.medelement.com/disease/геморрой-2018.16135 (Accessed 23 February 2021). 2. Шелыгин Ю.А., Фролов С.А., Титов А.Ю., и др. Клинические рекомендации ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению геморроя // Колопроктология. 2019. 18(1(67)):7-38. doi.org/10.33878/2073-7556-2019-18-1-7-38 3. Davis B.R., Lee-Kong S.A., Migaly J., Feingold D.L., Steele S.R. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids // Dis. Colon Rectum, vol. 61, no. 3, pp. 284–292, Mar. 2018, doi: 10.1097/DCR.0000000000001030. 4. Feroci F. et al. Fast-track colorectal surgery: Protocol adherence influences postoperative outcomes // Int. J. Colorectal Dis., vol. 28, no. 1, pp. 103–109, Jan. 2013, doi: 10.1007/s00384-012-1569-5. 5. Froehner Junior I., Kotze P.G., Rocha J.G., Miranda E.F., Sartor M.C., Martins J.F., Abou-Rejaile V., Steckert Filho A., Correa M.F. Postoperative topical analgesia of hemorrhoidectomy with policresulen and cinchocaine: a prospective and controlled study // Rev. col. bras.cir. 2014. Mar.-Apr. Vol. 41. № 2. P. 92–8. 6. Gallo G. et al. Consensus statement of the Italian society of colorectal surgery (SICCR): management and treatment of hemorrhoidal disease // Techniques in Coloproctology, 2020. vol. 24, no. 2. Springer, pp. 145–164, Feb. 01. doi: 10.1007/s10151-020-02149-1. 7. Gassling V.L. Platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin in human cell culture // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology. 2009. N108. P.48–55. 8. Laughlan K., Jayne D.G., Jackson D. Stapled haemorrhoidopexy compared to Milligan-Morgan and Ferguson haemorrhoidectomy: a systematic review // Int. j. colorectal. dis. 2009. Mar. 24. № 3. P. 335–44. 9. LeClere F.B., Moss A.J., Everhart J.E., Roth H.P. Prevalence of major digestive disorders and bowel symptoms, 1989. Adv Data. 1992 Mar 24. (212):1-15. PMID: 10119851. 10. Lopez N., Cervero S., Jimenez M.J., Sanchez J.F. Cellular characterization of wound exudate as a predictor of wound healing phases // Wounds. 2014. №26. Р.101–107. 11. Moreira H.Jr., Moreira J.P., Isaac R.R., Alves-Neto O., Moreira T.A., Vieira T.H., Brasil A.M. Morphine spinal block anesthesia in patients who undergo an open hemorrhoidectomy: a prospective analysis of pain control and postoperative complications // Ann Coloproctol. 2014 Jun. 30(3):135-40. doi: 10.3393/ac.2014.30.3.135. Epub 2014 Jun 23. PMID: 24999465; PMCID: PMC4079812. 12. Nienhuijs S.W., de Hingh I.H. Pain after conventional versus Ligasurehaemorrhoidectomy. A meta-analysis // Internationaljournal of surgery. 2010. Vol. 8. № 4. P. 269–73. 13. Panarese A., Pironi D., Vendettuoli M. Stapled and conventional Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: different solutions for different targets // International journal of colorectal diseases. 2012. Apr. Vol. 27. №4. P. 483–87. 14. Pietrzak W.S. Platelet rich plasma: biology and new technology // Journal of Craniofacial Surgery. 2005. V.16, N. 6. Р.1043–1054. 15. Saluja H. Platelet-Rich fibrin: A second generation platelet concentrate and a new friend of oral and maxillofacial surgeons // Annals of Maxillofacial Surgery 2011. V.1. P.53–57. 16. Sandler R.S., Peery A.F. Rethinking What We Know About Hemorrhoids // Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan. 17(1):8-15. doi: 10.1016/j.cgh.2018.03.020. Epub 2018 Mar 27. PMID: 29601902; PMCID: PMC7075634. 17. Simonpieri A. The relevance of Choukroun’s platelet-rich fibrin and metronidazole during complex maxillary rehabilitations using bone allograft. Part I: A new grafting protocol // Implant Dentistry. 2009. V.18. P. 102–111. 18. Villela D.L., Santos V.L. Evidence on the use of platelet-rich plasma for diabetic ulcer: a systematic review. Growth Factors. 2010 Apr. 28(2):111-6. doi: 10.3109/08977190903468185. PMID: 20001406. 19. Villela D.L. Topical therapy of chronic leg ulcers with platelet-rich plasma: a systematic review of the literature // Conference of the Wound Ostomy Continence Nurse Society, St Louis, Mo, June 2010. 12-16 20. Wesarachawit W., Pattana-arun J. Antibiotics and early post operative complications of closed hemorrhoidectomy: a retrospective matched pair study // J Med Assoc Thai. 2007 Sep. 90(9): 1828-32. PMID:17957926. References: [1-2] 1. Gemorroi. Klinicheskie protokoly Ministerstva zdravookhraneniya Respubliki Kazakhstan – 2018 [Haemorrhoids. Clinical protocols of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan - 2021]. MedElement. https://diseases.medelement.com/disease/gemorroi-2018/16135 (Accessed 23 February 2021) [in Russian]. 2. Shelygin Yu.A., Frolov S.A., Titov A.Yu., i dr. Klinicheskie rekomendatsii assotsiatsii koloproktologov Rossii po diagnostike i lecheniyu gemorroya [The Russian association of coloproctology clinical guidelines for the diagnosis and treatment of hemorrhoids]. Koloproktologiya [Coloproctology]. 2019. 18(1(67)):7-38. https://doi.org/10.33878/2073-7556-2019-18-1-7-38 [in Russian].
Көрген адамдардың саны: 34

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Нуспекова Д., Джумабеков А., Доскалиев А., Кемелханов Н., Артыкбаев А. Геморроидэктомиядан кейін жараларды емдеуді оңтайландыруда PRP терапиясын қолдану // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 1 (Т.25). Б. 106-114. doi 10.34689/SH.2023.25.1.014

Авторизируйтесь для отправки комментариев