ӨТТАС АУРУЫ АСҚЫНУЛАРЫН ЕМДЕУДІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе: Соңғы онжылдықтарда гепатопанкреатодуоденальды аймақ ауруларының, соның ішінде өт тас ауруы (бұдан әрі - өттас ауруы) көбеюде. Жедел холециститпен асқынған ГСД өт жолдарының бітелуінің нәтижесінде дамитын кең таралған хирургиялық патология болып табылады. Әйелдерде, семіздікке шалдыққан науқастарда, жүкті әйелдерде және 40 жастан асқан науқастарда өт қабының ауруларының қаупі артады. Жедел холециститпен ауыратын адамдардың шамамен 95% -ында өт тастар бар. Уақытылы емделмесе, өткір холецистит өт қабының перфорациясына, перитонитке, сепсиске немесе өлімге әкелуі мүмкін. Эндовидеохирургияның кеңінен енгізілуіне байланысты өт қабы мен өт жолдарына жасалатын операциялардың саны артты. Мақсаты: холелития асқынуларын емдеудегі эндовидеохирургиялық әдістердің тиімділігіне салыстырмалы талдау жүргізу. Материалдар мен әдістер: 2020-2021 жж. Қазақстан Республикасы Астана қаласының «№1 көп бейінді қалалық ауруханасы» және «№2 қалалық көп бейінді ауруханасы» жалпы хирургия бөлімшелерінде асқынуларды хирургиялық емдеу тәжірибесі. холелитиаз зерттелді. 1401 науқаста өт тас ауруы асқынған түрлерін хирургиялық емдеу нәтижелері зерттелді. Пациенттердің жасы 28-ден 90 жасқа дейін өзгерді; 510 ерлер (36,4%), әйелдер (63,6%) болды. Барлық науқастар жедел түрде іштің өткір ауруымен жатқызылды. Қабылдау кезінде пациенттер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бекітілген клиникалық хаттамаларына сәйкес толық көлемде тексерілді. Нәтижелердің статистикалық талдауы М±SD есебімен вариациялық статистика әдістерін қолдану арқылы жүргізілді. Салыстыру топтары арасындағы айырмашылықтар стандартты ауытқу арқылы талданған. Нәтижелер: 99% жағдайда холелития асқынуларын емдеу үшін азинвазивті әдіс қолданылды. Лапароскопиялық холецистэктомия өт шығару жолдарын ревизиялау және дренаждау арқылы 77% орындалды, содан кейін хирургиялық әдісті таңдау жиілігі бойынша: EPST-пен ERCP - 18%, PTCS - 4% жағдайда. 1% жағдайда конверсия қолданылды: билиодигестикалық анастомоздарды енгізу арқылы лапаротомия. Қорытынды: Холелитиазды және оның асқынуларын хирургиялық емдеудің алтын стандарты лапароскопиялық холецистэктомия және EPSTкөмегімен ERCP болып қалабереді.
Кульсара Р. Рустемова1, https://orcid.org/0000-0002-8853-9267 Нурбек С. Игисинов1, https://orcid.org/0000-0002-2517-6315 Марат К. Сыздыкбаев2, https://orcid.org/0000-0002-0561-4111 Батыр А. Айтмолдин3, https://orcid.org/0000-0001-7908-367 Сагыныш Ж. Жылкайдар3,https://orcid.org/0000-0002-5226-5479 Жанара Какенова3, https://orcid.org/0000-0001-8708-2042 Болат Ш. Сулейменов3, https://orcid.org/0000-0002-4821-1371 Асем Р. Шакеева3,https://orcid.org/0000-0003-3391-3263 Марьям Е. Мусинова3, https://orcid.org/0000-0001-9078-4336 1 Кардиоторакальды хирургия және жақ-бет хирургиясы курсы бар хирургиялық аурулар кафедрасы, «Астана медицина университеті» ҚеАҚ, Астана қ., Қазақстан Республикасы; 2 Госпитальдық хирургия, анестезиология және реанимация кафедрасы, «Семей медицина университеті» КЕАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 3 "№2 Қалалық көпфункционалды аурухана" ШЖҚ МКК, Астана қ., Қазақстан Республикасы.
1. Корольков А.Ю., Никитина Т.О., Попов Д.Н., Танцев А.О. Современный взгляд на способы хирургического лечения острого билиарного панкреатита при сочетанном холецистохоледохолитиазе // Вестник хирургии Казахстана. Спец. выпуск №1, 2022, С.58 (Материалы III Съезда хирургов Казахстана с международным участием «Актуальные вопросы хирургии и трансплантологии»). 2. Меджидов Р.Т., Ибрагимов М.А. Сложные и нерешенные проблемы лапароскопической холецистэктомии // Анналы хирургии. 2011; 1: 35—39. 3. Хаджибаев Ф.А., Гуломов Ф.К., Алиджанов Ф.Б.-Лапароскопические вмешательства при синдроме Мириззи // Вестник хирургии Казахстана. Спец. выпуск №1. 2022. С.94. (Материалы III Съезда хирургов Казахстана с международным участием «Актуальные вопросы хирургии и трансплантологии»). 4. Шабунин А.В., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Озерова Д.С. - Модифицированный алгоритм лечения больных калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом // Вестник хирургии Казахстана. Спец. выпуск №1, 2022, С.95 (Материалы III Съезда хирургов Казахстана с международным участием «Актуальные вопросы хирургии и трансплантологии»). 5. Barreras González J.E., Torres Peña R., Ruiz Torres J., Martínez Alfonso M.Á., Brizuela Quintanilla R., Morera Pérez M. Endoscopic versus laparoscopic treatment for choledocholithiasis: a prospective randomized controlled trial // Endosc Int Open. 2016 Nov;4(11):E1188-E1193. doi: 10.1055/s-0042-116144. PMID: 27857966; PMCID: PMC5111834. 6. Borzellino G., Khuri S., Pisano M. et al. Timing of early laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis revised: Protocol of a systematic review and meta-analysis of results // World J Emerg Surg 15, 1 (2020). https://doi.org/10.1186/s13017-019-0285-7 (Дата обращения: 12.09.2021) 7. Cianci P., Restini E. Management of cholelithiasis with choledocholithiasis: Endoscopic and surgical approaches. // World J Gastroenterology 2021; 27(28): 4536-4554 [PMID: 34366622 DOI: 10.3748/wjg.v27.i28.4536] 8. Donmez T., Erdem V.M., Uzman S., Yildirim D., Avaroglu H., Ferahman S., Sunamak O. Laparoscopic cholecystectomy under spinal-epidural anesthesia vs. general anaesthesia: a prospective randomised study // Ann Surg Treat Res. 2017 Mar. 92(3):136-142. doi: 10.4174/astr.2017.92.3.136. Epub 2017 Feb 24. PMID: 28289667; PMCID: PMC5344803. 9. Gordon L.A., Shapiro S.J., Daykhovsky L. Problem-solving in laparoscopic surgery // Surg Endosc. 1993; 7:348–355. [PubMed] [Google Scholar] 10. Jones M., Johnson M., Samourjian E., Schlauch K., Ozobia N. ERCP and laparoscopic cholecystectomy in a combined (one-step) procedure: a random comparison to the standard (two-step) procedure // SurgEndosc. 2013 Jun; 27(6):1907-12. Doi : 10.1007/s00464-012-2647-z. Epub 2012 Dec 13. Erratum in: SurgEndosc. 2013 Jun; 27(6):1913. Slauch, Karen [corrected to Schlauch, Karen]. PMID: 23239300; PMCID: PMC4050060. 11. Jones M.W., Genova R., O'Rourke M.C. Acute Cholecystitis. [Updated 2022 Apr 13]. // In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2022 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459171/ (Дата обращения: 19.03.2022) 12. Joshi G.P., Kehlet H. PROSPECT Working Group. Guidelines for perioperative pain management: need for re-evaluation // Br J Anaesth. 2017 Oct 1;119(4):703-706. Doi:10.1093/bja/aex304. PMID:29121311. 13. Kim B.S., Joo S.H., Joh J.H., Yi J.W. Laparoscopic cholecystectomy in patients with anesthetic problems // World J Gastroenterol. 2013 Aug 7;19(29):4832-5. doi: 10.3748/wjg.v19.i29.4832. PMID: 23922485; PMCID: PMC3732860. 14. Lagouvardou E., Martines G., Tomasicchio G., Laforgia R., Pezzolla A., CaputiIambrenghi O. Laparo-endoscopic management of cholecysto-choledocholithiasis: Rendezvous or intraoperative ERCP. A single tertiary care center experience // Front Surg. 2022 Aug 31. 9:938962. Doi: 10.3389/fsurg.2022.938962. PMID: 36117813; PMCID: PMC9470774. 15. Liu Y.Y., Yeh C.N., Lee H.L., Wang S.Y., Tsai C.Y., Lin C.C., Chao T.C., Yeh T.S., Jan Y.Y. Local anesthesia with ropivacaine for patients undergoing laparoscopic cholecystectomy // World J. Gastroenterol. 2009 May 21; 15(19):2376-80. Doi:10.3748/wjg.15.2376. PMID: 19452582; PMCID: PMC2684606. 16. Masci E., Toti G., Mariani A., Curioni S., Lomazzi A., Dinelli M. et al. Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study // Am J. Gastroenterol. 2001. 96:417-23. 17. Mayumi T., Okamoto K., Takada T., et al. Tokyo Guidelines 2018: management bundles for acute cholangitis and cholecystitis // J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018 Jan; 25(1):96-100. Doi : 10.1002/jhbp.519. Epub 2017 Dec 16. PMID: 29090868. 18. Rustemova K., Kozhahmetov W.S., Igissinov N., et al. Modern principles of treatment of acute destructive pancreatitis // Bulletin of surgery in kazakhstan №70. 2022 9-13. 19. Poon R., et al. Intravenous bolus somatostatin after diagnostic cholangiopancreatography reduces the incidence of pancreatitis associated with therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures: a randomised controlled trial // Gut. 2003; 52:1768-1773 20. Rábago L.R., Ortega A., Chico I. et al. Intraoperative ERCP: What role does it have in the era of laparoscopic cholecystectomy? // World J. Gastrointest Endosc. 2011. 3:248–255.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21. Ragupathy R., Prabhu S.C.G., Thiyagarajan D., Anto V. Opioid-free anaesthesia for laparoscopic surgeries - A prospective non-randomised study in a tertiary care hospital // Indian J. Anaesth. 2022 Mar; 66(3):207-212. Doi : 10.4103/ija.ija_785_21. Epub 2022 Mar 24. PMID: 35497703; PMCID: PMC9053893. 22. Sain A.H. Laparoscopic cholecystectomy is the current "gold standard" for the treatment of gallstone disease // Ann Surg. 1996 Nov; 224(5):689-90. Doi : 10.1097/00000658-199611000-00019. PMID: 8916886; PMCID: PMC1235452. 23. Serikbaiuly D., Aimagambetov M. Modern technologies of treatment of choledocholithiasis // Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. 2017; 1(43):15. https://doi.org/10.23950/1812-2892-JCMK-00379 (Дата обращения: 12.09.2021) 24. Shuying L., Xiao W., Peng L., Tao Z., Ziying L., Liang Z. Preoperative intravenous parecoxib reduces length of stay on ambulatory laparoscopic cholecystectomy // Int J. Surg. 2014. 12(5):464-8. Doi : 10.1016/j.ijsu.2014.03.013. Epub 2014 Mar 26. PMID: 24681179. 25. Sonnenberg A., Enestvedt B.K., Bakis G. Management of Suspected Choledocholithiasis: A Decision Analysis for Choosing the Optimal Imaging Modality // Dig. Dis. Sci. 2016. 61(2). https://doi.org/10.1007/s10620-015-3882-7 (Дата обращения: 12.09.2021) 26. Soper N.J., Stockmann P.T., Dunnegan D.L., Ashley S.W. Laparoscopic cholecystectomy // The new 'gold standard'? Arch Surg. 1992 Aug. 127(8):917-21; discussion 921-3. Doi: 10.1001/archsurg.1992.01420080051008. PMID: 1386505. 27. Zhu H.Y., Xu M., Shen H.J. et al. Meta-analysis of single-stage versus two-stage management for concomitant gallstones and common bile duct stones // Clin. Res. Hepatol. Gastroenterol. 2015. 39(5). https://doi.org/10.1016/j.clinre.2015.02.002 (Дата обращения: 12.09.2021) References: [1-4] 1. Korol'kov A.Yu., Nikitina T.O., Popov D.N., Tantsev A.O. Sovremennyi vzglyad na sposoby khirurgicheskogo lecheniya ostrogo biliarnogo pankreatita pri sochetannom kholetsistokholedokholitiaze [A modern view on the methods of surgical treatment of acute biliary pancreatitis with combined cholecystocholedocholithiasis]. Vestnik khirurgii Kazakhstana. Spets. vypusk №1, 2022, p.58 (Materialy III S"ezda khirurgov Kazakhstana s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye voprosy khirurgii i transplantologii») [Bulletin of Surgery of Kazakhstan. Special. issue No. 1, 2022, p.58 (Materials of the III Congress of Surgeons of Kazakhstan with international participation "Actual issues of surgery and transplantology")]. [in Russian] 2. Medzhidov R.T., Ibragimov M.A. Slozhnye i nereshennye problemy laparoskopicheskoi kholetsistektomii [Complex and unresolved problems of laparoscopic cholecystectomy]. Annaly khirurgii [Annals of Surgery] 2011. 1: 35-39. [in Russian] 3. Khadzhibaev F.A., Gulomov F.K., Alidzhanov F.B. Laparoskopicheskie vmeshatel'stva pri sindrome Mirizzi [Laparoscopic interventions for Mirizzi syndrome]. Vestnik khirurgii Kazakhstana. Spets. vypusk №1, 2022, p.94. (Materialy III S"ezda khirurgov Kazakhstana s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye voprosy khirurgii i transplantologii») [Bulletin of Surgery of Kazakhstan. Special. issue №1. 2022. P.94. (Materials of the III Congress of Surgeons of Kazakhstan with international participation "Actual issues of surgery and transplantology")]. [in Russian] 4. Shabunin A.V., Bedin V.V., Tavobilov M.M., Karpov A.A., Ozerova D.S. Modifitsirovannyi algoritm lecheniya bol'nykh kal'kuleznym kholetsistitom, oslozhnennym kholedokholitiazom [A modified algorithm for the treatment of patients with calculous cholecystitis complicated by choledocholithiasis]. Vestnik khirurgii Kazakhstana. Spets. vypusk №1, 2022, p.95 (Materialy III S"ezda khirurgov Kazakhstana s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye voprosy khirurgii i transplantologii») [Bulletin of Surgery of Kazakhstan. Special. issue №1, 2022, p. 95 (Materials of the III Congress of Surgeons of Kazakhstan with international participation "Actual issues of surgery and transplantology")]. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 21

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Рустемова К.Р., Игисинов Н., Сыздыкбаев М.К., Айтмолдин Б., Жылкайдар С., Какенова Ж., Сулейменов Б., Шакеева А.Р., Мусинова М.Е. Өттас ауруы асқынуларын емдеудің хирургиялық әдістерін салыстырмалы талдау нәтижелері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 3 (Т.25). Б. 113-120. doi 10.34689/SH.2023.25.3.015

Авторизируйтесь для отправки комментариев