Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ДАМУ АҚАУЛЫҚТАРЫ БАР ЖАҢА ТУҒАН БАЛАЛАРҒА ЖАҢА ҰЙЫМДАСТЫҚ КҮТІМ ҮЛГІСІН ТӘЖІРИБЕГЕ ЕҢГІЗУ НӘТИЖЕЛЕРІ: КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ
Ерте неонаталдық кезеңде туа біткен ақаулары бар жаңа туған нәрестелерге хирургиялық көмек көрсетудің маңызды буыны дер кезінде диагностикалау, науқасты хирургиялық стационарға жеткізу, мейірбикелік күтім және операциядан кейінгі кезеңде күтім жасау болып табылады. Жаңа туған нәрестелерді тасымалдау мәселесі бүгінгі күнге дейін түсініксіз және даулы болып қала береді. Жаңа туылған нәрестенің аноректальді даму ақауы, анус, тік ішек атрезиясы, фистулярлық нысаны зәр шығару жүйесі мүшелерінің туа біткен ақауымен біріктірілген клиникалық жағдайы ұсынылған. Осы клиникалық жағдайдың мысалында тасымалдауды алып тастай отырып, өмірге қауіп төндіретін асқынулардың қаупін азайту мүмкіндігін бағалау жүргізілді. Уақытылы диагноз қою және емдеу қолайлы болжамға және асқынулардың болмауына ықпал етті. Бұл жағдайдың ерекшелігі 3-деңгейдегі перинаталдық орталықта кешенді ем жүргізу болып табылады. Операцияға дейінгі және операциядан кейінгі күтімді неонатологтар көрсетті. Жағдайы қанағаттанарлық, 19 тәулікте жақсарумен шығарылды.
Валихан М. Каскарбаев1, https://orcid.org/0000-0003-0516-7363 Молдир Ж. Сәрсенбек1, https://orcid.org/0000-0003-1378-7052 Акмарал Төлеген1, Людмила Г. Панибратец2, Жанат К. Елубаев3, Сауле Т. Кизатова1, https://orcid.org/0000-0002-4697-5335 1 «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ, Педиатрия және неонатология кафедрасы, Қарағанды қ,, Қазақстан Республикасы; 2 «Облыстық клиникалық аурухана» КМК, №2 Перинаталды орталық, Қарағанды қ,, Қазақстан Республикасы; 3 «Облыстық балалар клиникалық ауруханасы» КМК, Қарағанды қ,, Қазақстан Республикасы
1. Аверин В.И. [и др.] Аноректальные пороки развития у детей (федеральные клинические рекомендации) // Детская хирургия. 2015. 19(4):29-35. 2. Малгаздаров Б.О., Бидайбаев А.Н., Елубаев Ж.К., Акмолдаев Е.А. Пути снижения неонатальной смертности новорожденных с ССЗ в Карагандинской области // Материалы Международной научно-практической конференции «Педиатрия Казахстана: вчера, сегодня, завтра», посвященной 90-летию Научного центра педиатрии и детской хирургии. 2022. С.110-111. 3. Фофанов В.А., Фофанов А.Д., Матяш О.Я., Дидух И.Н. Результаты реконструктивных операций при врожденной оноколоректальной патологии у детей // Детская хирургия. 2021. 25(С 1): 75-6. 4. Эргашев Н.С., Атамурадов Ф.А. Нозологическая структура редких регионарных форм аноректальных пороков развития у детей // Детская хирургия. 2021. 25(С1): 85-6. 5. Bischoff A., Bealer J., Peña A. Controversies in anorectal malformations // Lancet Child Adolesc Health. 2017. Dec. 1(4):323-330. doi: 10.1016/S2352-4642(17)30026-3. 6. Cairo S.B., Rothstein D.H., Harmon C.M. Minimally Invasive Surgery in the Management of Anorectal Malformations // Clin Perinatol. 2017 Dec. 44(4):819-834. doi: 10.1016/j.clp.2017.08.007. 7. Kruger P., Teague W.J., Khanal R. et al. Delayed diagnosis of anorectal malformations in neonates // ANZ J Surg. 2019 Oct. 89(10):1253-1255. doi: 10.1111/ans.15374 8. Mahmud A.A., Khan N., Islam M.S. et al. Anorectal Malformations and Associated Anomalies in Children // Med J. 2021 Jan. 30(1):62-68 9. Purcell L., Ngwira N., Gallaher J. et al. Characteristics and outcomes in paediatric patients presenting with congenital colorectal diseases in sub-Saharan Africa // Trop Doct. 2019 Oct. 49(4):256-259. doi: 10.1177/0049475519851010 10. Qazi S.H., Faruque A.V.., Khan M.M., Saleem U. Functional Outcome of Anorectal Malformations and Associated Anomalies in Era of Krickenbeck Classification // J. Coll. Physicians. Surg. Pak. 2016. 26(3): 204–7. 11. Rohrer L., Vial Y., Gengler C. et al. Prenatal imaging of anorectal malformations - 10-year experience at a tertiary center in Switzerland. Pediatr Radiol. 2020 Jan. 50(1):57-67. doi: 10.1007/s00247-019-04513-2 12. Steeg H.J., Schmiedeke E., Bagolan P., et al. European consensus meeting of ARM-Net members concerning diagnosis and early management of newborns with anorectal malformations // Tech. Coloproctol. 2015. 19(3): 181–5. DOI 10.1007/s10151-015-1267-8 13. Wood R.J., Levitt M.A. Anorectal Malformations // Clin Colon Rectal Surg. 2018 Mar. 31(2):61-70. doi: 10.1055/s-0037-1609020. References: [1-4] 1. Averin V.I. [et al.] Anorektal'nye poroki razvitiya u detei (federal'nye klinicheskie rekomendatsii) [Anorectal malformations in children (federal clinical guidelines)]. Detskaya khirurgiya [Pediatric surgery]. 2015. 19(4):29-35. [in Russian] 2. Malgazdarov B.O., Bidaybayev A.N., Yelubaev Zh.K., Akmoldaev E.A. Puti snizheniya neonatal'noi smertnosti novorozhdennykh s SSZ v Karagandinskoi oblasti [Ways to reduce neonatal mortality of newborns with CVD in the Karaganda region]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Pediatriya Kazakhstana: vchera, segodnya, zavtra», posvyashchennoi 90-letiyu Nauchnogo tsentra pediatrii i detskoi khirurgii. [Materials of the International Scientific and practical Conference "Pediatrics of Kazakhstan: yesterday, today and tomorrow" dedicated to the 90th anniversary of the Scientific Center of Pediatrics and Pediatric Surgery]. 2022. Р.110-111. [in Russian] 3. Fofanov V.A., Fofanov A.D., Matyash O.Ya., Didukh I.N. Rezul'taty rekonstruktivnykh operatsii pri vrozhdennoi onokolorektal'noi patologii u detei [Results of reconstructive operations in congenital ono colorectal pathology in children]. Detskaya khirurgiya [Pediatric surgery]. 2021. 25(S 1): 75-6. [in Russian] 4. Ergashev N.S., Atamuradov F.A. Nozologicheskaya struktura redkikh regionarnykh form anorektal'nykh porokov razvitiya u detei [Nosological structure of rare regional forms of anorectal malformations in children]. Detskaya khirurgiya [Pediatric surgery]. 2021. 25(S1): 85-6. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 86

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Клиникалық жағдай

Библиографиялық сілтемелер

Каскарбаев В.М., Сәрсенбек М.Ж., Төлеген.А., Панибратец Л.Г., Елубаев Ж.К., Кизатова С.Т. Даму ақаулықтары бар жаңа туған балаларға жаңа ұйымдастық күтім үлгісін тәжірибеге еңгізу нәтижелері: клиникалық жағдай // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 3 (Т.25). Б. 279-283. doi 10.34689/SH.2023.25.3.036

Авторизируйтесь для отправки комментариев