БРУЦЕЛЛЕЗ КЕЗІНДЕГІ КӨК БАУЫРДЫҢ АБСЦЕССІ ЖӘНЕ ГЕПАТИТ: КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ
Гепатит түрінде бауыр зақымдалуы (бауырдың ұлғаюы, көздің және терінің сарғаюы, АЛТ – 0,52 мккат/л, жалпы билирубин – 67,68 мкмоль/л, тура билирубин – 37,6 мкмоль/л, тура емес билирубин – 30,08 мкмоль/л) және көк бауырдың зақымдалуы сияқты клиникалық белгілермен, оң Райт реакциясымен расталған (1:800 және динамикада 1:3200) жедел бруцеллез клиникалық жағдайы сипатталды. Айта кетерлік, қазіргі заманда да бруцеллез кезінде тіндердің некрозымен әр-түрлі органдарда метастатикалық ошақтардың пайда болуы байқалады.
Лидия А. Муковозова1, https://orcid.org/0000-0002-3312-3299 Алма З. Токаева1, https://orcid.org/0000-0003-1238-9263 Назира Б. Бекенова1, https://orcid.org/0000-0002-3312-3299 Ербол М. Смаил1, https://orcid.org/0000-0003-3881-3747 1 «Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы;
1. Игисинов Н.С., Байбосынов Д.М., Имамбаева Г.Г., Конкаева М.Е. Пространственно-временная оценка заболеваемости бруцеллезом населения Казахстана // Медицина. 2014. №3. С.23. 2. Курманова К.Б., Дуйсенова А.К. Бруцеллез. Клинические аспекты. – Алматы. 2002. 351 с. 3. Руднев Г.П. Бруцеллез. Клиника, диагностика и лечение. – М.: Медицина, 1955. 259с. 4. Уразаева С.Т., Нурмухамедова Ш.М., Умарова А.Е. Бруцеллез в Казахстане // Международный научный журнал, «Интернаука». 2016. №1. С.27-28. References: 1. Igisinov N.S., Baibosynov D.M., Imambaeva G.G., Konkaeva M.E. Prostranstvenno-vremennaya otsenka zabolevaemosti brutsellezom naseleniya Kazakhstana [Spatio-temporal assessment of the incidence of brucellosis in the population of Kazakhstan]. Meditsina [Medicine]. 2014. №3. pp.23. [in Russian] 2. Kurmanova K.B., Duisenova A.K. Brutsellez Klinicheskie aspekty [Brucellosis. Clinical aspects]. – Almaty. 2002. 351 p. [in Russian] 3. Rudnev G.P. Brutsellez. Klinika, diagnostika i lechenie [Brucellosis. Clinic, diagnosis and treatment]. – M.: Meditsina, 1955. 259p. [in Russian 4. Urazaeva S.T., Nurmukhamedova Sh.M., Umarova A.E. Brutsellez v Kazakhstane [Brucellosis in Kazakhstan]. International scientific journal, "Internauka" [Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal, «Internauka»]. 2016. №1. pp.27-28. [in Russian]]
Көрген адамдардың саны: 63

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Клиникалық жағдай

Библиографиялық сілтемелер

Муковозова Л.А., Токаева А.З., Бекенова Н.Б., Смаил Е.М. Бруцеллез кезіндегі көк бауырдың абсцессі және гепатит: клиникалық жағдай // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 3 (Т.25). Б. 284-286. doi 10.34689/SH.2023.25.3.037

Авторизируйтесь для отправки комментариев