БАЛАЛАРДА ХИМИЯЛЫҚ КҮЙІКТЕН КЕЙІНГІ ТЫРТЫҚТЫ ТАРЫЛҒАН ӨҢЕШКЕ ТӨС АСТЫЛЫҚ КОЛОЭЗОФАГОПЛАСТИКА ЖАСАУ
Балаларда өңештің химиялық күйіктерінен кейінгі емдік шаралар 3 - 20% жағдайда оң нәтиже бере бермейді, сондықтан өңеш тамақ өтпестей тыртықты тарылып қалады. Өңештің ондай тыртықты тарылуын емдеу үшін тек ащы ішек, тоқ ішек немесе асқазан бөліктерін пайдаланып ота жасайды. Одан басқа шара жоқ. Бірақ бұл оталардың әрқайсысының өзінің тиімді және тиімсіз, артықшылықтары және кемшіліктері болады. Сондықтан балалар жасында ота тәсілімен өңешке пластика жасаудың тиімді түрін таңдау өте өзекті мәселе болып саналады. Сол себепті бұл мақалада өңештің химиялық күйіктен кейінгі басқа емдік шаралармен емделмейтін тыртықты тарылуын тоқ ішектің сол жақ бөлігін пайдаланып жасалған оталар нәтижесі талқыланған. Бұл жұмыстың ғылыми жаңалығы, балалар өңешінің химиялық күйіктен кейінгі басқа емдік шаралармен емделмейтін тыртықты тарылуын емдеудің ота жасалып ауруханада емделген және отадан кейінгі нәтижелері үлкен клиникалық жинақта көрсетілген, соның нәтижесінде бұл отаның балалардағы тиімділігі - мен ұтымдылығы көрсетілген.
Абай З. Құсайнов1, https://orcid.org/0000-0002-6256-7438 Қапан Т. Тұрсынов1, https://orcid.org/0000-0002-1972-7918 Саматбек А. Мырзахмет1, https://orcid.org/000-0002-6191-7600 Жалғас К. Кұниязов1, https://orcid.org/0000-0001-8436-954Х 1 «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті» КеАҚ, Академик К.С. Ормантаевтың балалар хирургиясы, анестезиологиясы және реаниматологиясы курсымен кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Аверин В.И., Нестерук Л.Н., Гриневич Ю.М. Анализ ближайших и отдалённых результатов операций создания искусственного пищевода у детей в детском хирургическом центре г. Минска с 1992 по 2008 гг. // Детская хирургия. 2011. №1. С.10-14. 2. Аллахвердян А.С., Мазурин В.С., Исаков В.А. Роль антисекреторной терапии в профилактике рестенозов после бужирования послеожоговых стриктур пищевода // Consillium-Medicum. 2007. Том 09. №7, C.56-62 3. Джафаров Ч.М., Джафаров Э.Ч. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных с рубцовыми стриктурами пищевода после химического ожога // Вестник хирургии. 2007. №5. С. 36-38. 4. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Разумовский А.Ю. и др. Искусственный пищевод у детей // Хирургия. 2003. № 7. С. 6–16. 5. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Разумовский А.Ю и др. Лечение химических ожогов пищевода у детей // Хирургия, 1996. № 4. С. 6-11. 6. Разумовский А. Ю., Алхасов А. Б., Батаев С. М., Чумакова Г. Ю., Задвернюк А. С. Пластика пищевода желудком или колоэзофагопластика у детей? Сравнительный анализ результатов лечения // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2018. №8(4). С.22–32. 7. Смирнов А.К. и др. Колоэзофагопластика у детей. // Детская хирургия. 2009. №3. С.17-19. 8. Черноусов А.Ф., Богопольский П.М., Джаксон В.Л. и др. Хирургия пищевода: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2000. 125 с. 9. Черноусов А.Ф. и др. Пластика пищевода толстой кишки у больных с ожоговыми стриктурами пищевода // Хирургия. 2003. №7. С.50-54. 10. Arul G.S., Parikh D. Oesophageal replacement in children // Ann R Coll Surg Engl, 2008. 90: 7-12. 11. Ahmad S.A. et al. Esophageal replacement using the colon: is it a good choice? // J. Pediatr. Surg. 1996. Vol.31, № 8. P. 1026-1032. 12. Bassiouny I.E. et al. Long-term functional results of transhiatal oesophagestomy and colonic interposition for caustic oesophageal stricture // Eur. J. Pediatr. Surg. 2002. Vol.12, №4. P. 243-247. 13. Bradshaw C. J., Sloan K., et al. Outcomes of Esophageal Replacement: Gastric Pull-Up and Colonic Interposition Procedures // Eur. J. Pediatr. Surg. 2018. 28(1):22–9. doi:10.1055/ s 0037–1607041. 14. Spitz L., Kiely E., Pierro A. Gastric transposition in children – a 21-year experience // J. Pediatr. Surg. 2004. 3 (39):276–81. 15. Verlag G. T. Outcomes of Esophageal Replacement: Gastric Pull-Up and Colonic Interposition Procedures // Eur. J. Pediatr. Surg. 2018. 28(01):022–9. doi:10.1055/s 0037–1607041. References: [1-9]. 1. Averin V.I., Nesteruk., L.N., Grinevich Ju.M. Analiz blizhaishikh i otdalyennykh rezul'tatov operatsii sozdaniya iskusstvennogo pishhevoda u detei v detskom khirurgicheskom tsentre g. Minska s 1992 po 2008 gg. [Analysis of the immediate and long-term results of operations to create an artificial esophagus in children in the children's surgical center of Minsk from 1992 to 2008]. Detskaya khirurgiya [Pediatric surgery]. 2011. №1. pp.10-14 [in Russian] 2. Allahverdjan A.S., Mazurin V.S., Isakov V.A. Rol' antisekretornoi terapii v profilaktike restenozov posle buzhirovaniya posleozhogovykh striktur pishhevoda [The role of antisecretory therapy in the prevention of restenosis after bougienage of post-burn strictures of the esophagus]. Consillium-Medicum. 2007. Tom 09. №7, pp.56-62 [in Russian] 3. Dzhafarov Ch.M., Dzhafarov Je.Ch. Blizhaishie i otdalennye rezul'taty khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh s rubtsovymi strikturami pishhevoda posle khimicheskogo ozhoga [Short-term and long-term results of surgical treatment of patients with cicatricial strictures of the esophagus after a chemical burn]. Vestnik khirurgii [Bulletin of Surgery]. 2007. № 5. pp. 36-38. [in Russian] 4. Isakov Ju.F., Stepanov Je.A., Razumovskij A.Ju. i dr. Iskusstvennyi pishhevod u detei [Artificial esophagus in children]. Khirurgiya [Surgery]. 2003. №7. pp.6–16. [in Russian] 5. Isakov Ju.F., Stepanov Je.A., Razumovskij A.Ju i dr. Lechenie khimicheskikh ozhogov pishhevoda u detei [Treatment of chemical burns of the esophagus in children]. Khirurgiya [Surgery]. 1996. № 4. pp. 6 - 11. [in Russian] 6. Razumovskij A. Ju., Alhasov A. B., Bataev S. M., Chumakova G. Ju., Zadvernjuk A. S. Plastika pishhevoda zheludkom ili koloezofagoplastika u detei? Sravnitel'nyi analiz rezul'tatov lecheniya [Esophageal gastric plasty or coloesophagoplasty in children? Comparative analysis of treatment results]. Rossiiskii vestnik detskoi khirurgii, anesteziologii i reanimatologii [Russian Bulletin of Pediatric Surgery, Anesthesiology and Reanimatology]. 2018. 8(4): 22–32 [in Russian] 7. Smirnov A.K. Koloezofagoplastika u detei [Coloesophagoplasty in children]. Detskaya khirurgiya [Pediatric surgery]. 2009. №3. pp. 17-19. [in Russian] 8. Chernousov A.F., Bogopol'skij P.M., Dzhakson V.L. i dr. Khirurgiya pishhevoda: Rukovodstvo dlya vrachei [Surgery of the esophagus: A guide for doctors]. M.: Meditsina [M.: Medicine], 2000. 125р. [in Russian] 9. Chernousov A.F. i dr. Plastika pishhevoda tolstoi kishki u bol'nykh s ozhogovymi strikturami pishhevoda [Plastic surgery of the esophagus of the colon in patients with burn strictures of the esophagus]. Khirurgiya [Surgery]. 2003. №7. pp.50-54. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 87

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Кұсайнов А.З., Тұрсынов Қ.Т., Мырзахмет С.А., Кұниязов Ж.К. Балаларда химиялық күйіктен кейінгі тыртықты тарылған өңешке төс астылық колоэзофагопластика жасау // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2023. 6 (Т.25). Б. 97-102. doi 10.34689/SH.2023.25.6.011

Авторизируйтесь для отправки комментариев