Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ТҮЙІРШІКТЕЛГЕН ІРІҢДІ ЖАРАЛАРДЫ АУТОТЕРІЖАМАУМЕН ЕМДЕУДІҢ ОҢТАЙЛАНДЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе. Түйіршіктелген іріңді жараларды емдеу кезінде кейбір сырқаттар тірінің бүтіндігін қамтамасыз ету үшін ота қолдануды қажетсінеді. Соның ішінде дербес ыдыратылған теріжамау ерекше орын алады. Алайда, тері қиындысының толықтай жара бетіне тұрақтануына қол жеткізіле берілмейді. Зерттеу мақсаты - отаішілік, не отадан кейін дербес аутотеріжамау отасынан соң жараларға емдеу жүргізу арқылы түрлі себепті пайда болған түйіршіктелген іріңді жараларды емдеудегі аутотеріжамауды оңтайландыру нәтижелерін бағалау. Зерттеу материалдары мен әдістері. Рандомизацияланбаған клиникалық бақылауда түрлі себепті пайда болған түйіршіктелген іріңді жаралары бар 100 сырқат болды. Негізгі топтағы 50 сырқатқа отаішілік, не отадан кейін дербес ыдыратылған аутотеріжамау отасынан кейінгі жараларға емдеудің жаңа тәртібі, ал салыстыру тобындағы 50 сырқатқа аутотеріжамаулы жараларға дәстүрлі таңғышпен емдеуі қолданылды. Зерттеу нәтижелері. Жалпылама алғанда, аутотеріжамаудан кейін негізгі топта трансплантаттың толығымен тұрақтануы деп, ал салыстыру тобында реципиент-орынға жартылай тұрақтануы деп бағаланды. Әсіресе, үсік шалған сырқаттармен салыстырғанда хирургиялық және жарақаттық түйіршіктілі жараларда жақсы нәтижелерге қол жеткізілген. Тұжырым. Дайындалған отаішілік, не отадан кейін дербес аутотеріжамау отасынан соң жараларға емдеу жүргізу алгоритмі дәстүрлі емдеу әдісімен емдеуімен салыстырғанда, қолданған сырқаттар санына шаққанда аутотеріжамаудың тұрақтануы 76%-дан 96%-ға дейін (χ2=6,728; p=0,01) көтеріліп, ал аутотерітрансплантатының аумағына шаққанда 77,34±0,33%-дан 96,06±0,2%-ға дейін (t = 48,51; р<0,05) артып, жаралық асқынулары 7,6 есеге төмендеген.
Сағит Б. Имангазинов1, https: //orcid.org /0000-0002-8236-6246 Назарбек Б. Омаров2, http://orcid.org/0000-0002-6201-8263 Нұрсұлтан К. Андасбеков2, http://orcid.org/0000-0002-9958-3001 Ернар К. Қаирханов1, http://orcid.org/0000-0001-7289-3272 Ольга Г. Таштемирова1, http://orcid.org/0000-0002-7537-2808 Рүстем С. Қазангапов1, http://orcid.org/0000-0003-1513-7432 Сауле С. Иманғазинова3, http://orcid.org/0000-0002-4848-5401 1 «Семей медицина университеті» КеАҚ Павлодар филиалы, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы; 2 «Семей медицина университеті» КеАҚ, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 3 «Астана медицина университеті» КеАҚ, Астана қ., Қазақстан Республикасы.
1. Абрамов H.A., Жидков С.А., Кузьмин Ю.В. Кожная пластика в гнойной хирургии // Медицинские новости. 2000. №6. С. 53-56. 2. Алимжанов А.К., Головня М.А., Жамашев Д.К. Дерматомная аутодермопластика при обширных пострравматических гнойно-некротических ранах // Вестник КазНМУ. 2015. №1. С. 301-302. 3. Евтеев А.А., Тюрников Ю.И. Неудачи аутодермопластики. М. 2011. 160 с. 4. Имангазинов С.Б., Омаров Н.Б., Андасбеков Н.К и др. Оптимизация результатов лечения хирургических ран свободной аутодермопластикой. Обзор литературы // Наука и Здравоохранение. 2022. 6(Т.24). С. 170-186. 5. Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г и др. Способ лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики. Патент на изобретение KZ № 34472. 6. Шевлюк Н.Н., Гатиатуллин И.З., Стадников А.А. Особенности репаративных гистогенезов при использовании биопластических материалов // Журнал анатомии и гистопатологии. 2020, 9(1). С. 86-93. 7. Colen L.B., Pressa J.E., Potparic Z., Reus W.F. Reconstruction of the extremity with the dorsal thoracic fascia free flap // Plast. Reconstr. Surg. 1998. Vol. 101, N 3. Р. 738– 744. 8. Cruse P., Foord R. Тhe epidemiology of Wound infection // Surg. Clin. N. Amer. 1991. Vol. 60. № 1. P. 27-60. 9. Hafner J., Kühne A., Trüeb R.M. Successful grafting with Epi-Dex in pyoderma gangrenosum // Dermatology. 2006. Vol. 212, №3. P. 258-259. 10. Heitmann C., Pelzer M., Bickert B. et al. Chirurgische Konzeptund Ergebnissebei nekrotisierender Fasciitis. Der Chirurg. 2001. Vol.72. P. 168 – 173. 11. Mahmoud S.M., Mohamed A.A., Mahdi S.E., Ahmed M.E. Split skin graft in the management of diabetic foot ulcers // Journal of wound care. 2008. Vol. 17 (7). P. 303-306. 12. Naz I., Walters E., Akbari C.M. et al. Noninvasive Vascular Assessment of Lower Extremity Wounds in Diabetics: Are We Able to Predict Perfusion Deficits? // Surg.Technol. Int. 2017. Vol.12 (31). Р. 66-74. 13. Sen C., Gordillo G., Roy S., Kirsner R., Lambert R. Human skin wounds: a major and snowballing threat to public health and the economy // Wound Repair Regen. 2009. Vol.17 (6). P. 763-771. 14. Yamada N., Li W., Ihaya A., et al. Platelet-derived endothelial cell growth factor gene therapy for limb ischemia // Journal of Vascular Surgery. 2006. 44(6). P. 1322–1328. References: [1-6] 1. Abramov H.A., Zhidkov S.A., Kuz'min Ju.V. Kozhnaya plastika v gnoinoi khirurgii [Skin plasty in purulent surgery]. Meditsinskie novosti [Medical news]. 2000. №6. P. 53-56. [in Russian] 2. Alimzhanov A.K., Golovnja M.A., Zhamashev D.K. Dermatomnaja autodermoplastika pri obshirnyh postrravmaticheskih gnojno-nekroticheskih ranah [Dermatomal autodermoplasty for extensive post-traumatic purulent-necrotic wounds]. Vestnik KazNMU. [Bulletin of KazNMU]. 2015. №1. P. 301-302. [in Russian] 3. Evteev A.A., Tjurnikov Ju.I. Neudachi autodermoplastiki [Autodermoplasty failures]. M. 2011. 160 p. [in Russian] 4. Imangazinov S.B., Omarov N.B., Andasbekov N.K i dr. Optimizatciya rezul'tatov lecheniya khirurgicheskikh ran svobodnoi autodermoplastikoi. Obzor literatury. [Optimization of the results of treatment of surgical wounds with free autodermoplasty. Literature review]. Nauka i Zdravookhranenie. [Science and Health]. 2022. 6(T.24). P. 170-186. [in Russian] 5. Imangazinov S.B., Andasbekov N.K., Kanzhigalin M.G i dr. Sposob lecheniya glubokikh ozhogovykh ran posle autodermoplastiki. [Method for treating deep burn wounds after autodermoplasty]. Patent na izobretenie [Patent for invention] KZ № 34472. [in Russian] 6. Shevljuk N.N., Gatiatullin I.Z., Stadnikov A.A. Osobennosti reparativnyh gistogenezov pri ispol'zovanii bioplasticheskih materialov [Features of reparative histogenesis when using bioplastic materials]. Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and Histopathology]. 2020, 9(1). P. 86-93. [in Russian]
Көрген адамдардың саны: 482


Мақалалар санаты: Біртума зерттеулер

Библиографиялық сілтемелер

Имангазинов С.Б., Омаров Н.Б., Андасбеков Н.К., Қаирханов Е.К., Таштемирова О.Г., Казангапов Р.С., Имангазинова С.С. Түйіршіктелген іріңді жараларды аутотеріжамаумен емдеудің оңтайландыру нәтижелері // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. 1 (Т.26). Б. 102-108. doi 10.34689/SH.2024.26.1.013

Авторизируйтесь для отправки комментариев