Фильтр
Автор(ы):
  
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ – АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследование подходов к лечению варикозной болезни нижних конечностей, является важной задачей, позволяющей  оценить ближайшие и отдаленные результаты операции, определить вероятность развития осложнений, либо рецидива заболевания, а также персонализировать лечение и улучшить профилактику заболеваний.

Несмотря на то, что в настоящее время имеется значительное количество литературных данных об исследованиях, посвящённых лечению варикозной болезни нижних конечностей, как с использованием традиционной флебэктомии, так и с применением современных малоинвазивных видов операт...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ СЕРДЦА И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОТКРЫТОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Введение. Проблема определения тактики хирургического лечения аневризмы брюшной аорты (АБА) на фоне сочетанного поражения сонных и коронарных артерий является актуальной и многогранной, и пока не нашла своего окончательного решения.
Цель исследования. Изучить эффективность терапевтической и поэтапной хирургической коррекции сочетанной патологии коронарных и сонных артерий при открытом протезировании АБА.
Методы. Расчет размера выборки выполняли для регрессионного анализа при помощи программы PASS 2000, версия 12.0.4. Проведено ретроспективное и проспективное нерандомизиров...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 56-69

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Эта статья описывает первые результаты хирургического лечения пациентов с ишемической болезнью сердца в условиях Медицинского Центра ГМУ г. Семей. Изложены результаты и исходы лечения при оперативных методах как на «работающем сердце» и при использовании аппарата искусственного кровообращения. Обосновывается необходимость ультрагемофильтрации при продолжительности искусственного кровообращения более чем 150 минут. На основе проведенного анализа, авторы предлагают обратить внимание на снятие ограничений в вопросах финансирования, при оказании гарантированной высокоспециализированной медицинской...
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 71-72

АЯҚТЫҢ ВАРИКОЗДЫ АУРУЫНЫҢ ЗАМАНАУИ КЕЗЕҢДЕ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
Аяқтың варикозды ауруының емдеу көзқарастарды зерттеу операцияның дереу жəне ұзақ мерзімді нəтижелерді бағалау, сондай-ақ асқынулардың немесе аурудың қайталануының ықтималдығын болжау жəне емдеуді даралап, ауруды алдын алу үшін өте маңызды міндетболыптабылады. Қазіргі уақытта дəстүрлі флебэктомия жəне хирургиялық процедуралардың озық кішіинвазивті түрлері (эндовенозді термальді аблация, ультрадыбыспен бақыланатын склеротерапия, т.б.) сияқты аяқтарының варикозды емдеу əдістеріне арналған зерттеулер туралы деректер əдебиетте көп болғанына қарамастан, авторлардың осы науқастардың емдеу ж...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

ҰЙҚЫ ТАМЫР МЕН ЖҮРЕК ТАМЫРЛАРЫНЫҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЗАҚЫМДАЛУЫНДА ИНФРАРЕНАЛЬДІ АОРТА АНЕВРИЗМАЛАРЫНЫҢ АШЫҚ ПРОТЕЗДЕУ КЕЗІНДЕ ИШЕМИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУЫ
Кіріспе. Ұйқы тамыр мен жүрек тамрыларының біріктірілген зақымдалуында инфраренальді аорта аневризмаларының хирургиялық емнің сұрақтары осы күнге деің манызды және әр тараптан зертелінбеген, нақты жауаптары мен шешімдері жоқ болып табылады.
Зерттеу мақсаты. Ұйқы тамыр мен жүрек тамрыларының біріктірілген патологияларында терапиялық және кезен-кезеңмен жасалынатын хирургиялық түзетулердің тиімділігін зерттеу.
Әдістер. Тандау өлшемінің есептулері PASS 2000 12.0.4 бағдарламасының нусқасымен жүргізілген. 1998-2015 жж кезен аралығында іш аортасының аневризмасы бар 262  наұқа...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 56-69

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯ АУРУЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕСІ
Мақалада Семей қаласының ММУ Медициналық Орталығында жүректің ишемия ауруының хирургиялық емінің алғашқы нәтижелері қарастырылған. Жасанды қанайналым аппаратының қолдануымен және соғып тұрған жүрекке жасалған оперативті араласуының таңдау ерекшелігі, ағымы және нәтижесі сарапталды. Жасанды қанайналымның 150 мин астам қолдануымен оперативті араласулар кезінде қанның ультрагемофильтрация жасаудың қажеттілігі анықталып негізделді. Жүргізілген зерттеу негізінде авторлар Семей өңірінің кардиохирургиялық науқастарына жоғары сапалы көмекті кепілдендірілген көлемде көрсету үшін қаржылық шектеуді алу т...
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 71-72

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MODERN SURGICAL TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES. REVIEW
The study of approaches to the treatment of varicose veins of lower extremities is an important task that allows assessing the immediate and long-term results of the operation, determining the probability of complications or recurrence of the disease, as well as personalizing treatment and improving the prophylaxis of the disease. Despite the fact that at present there is a significant amount of literature data on studies devoted to the treatment of varicose disease of lower extremities, both with the use of traditional phlebectomy, and with the use of modern minimally invasive surgical inter...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

PROPHYLAXIS OF CEREBRAL AND CARDIAC COMPLICATIONS AT OPEN SURGICAL REPAIR OF INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURISM
Introduction. A problem of tactic determination of abdominal aortic aneurysm surgical treatment at combined pathology of carotid and coronary arteries remains actual and polyhedral, but it has no final solution yet.
Aim of research. To study effectiveness of therapeutical and stage-by-stage surgical correction of combined pathology of coronary and carotid arteries during open surgical repair of abdominal aortic aneurysm.
Methods: Calculation of selection rate carried out for regression analyses using PASS 200 programm, version 12.0.4. Retrospective and prospective nonrandomized c...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 56-69

FIRST EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE
This article describes the first results of surgical treatment of coronary heart disease in the Medical Centre of Semey State Medical University. The features selection course and outcome of surgery on a beating heart and using heart lung machine. Revealed and substantiated (justified) the necessity of application ultrahaemofiltration blood during surgery using cardiopulmonary bypass more than 150 min. On the basis conducted research the authors propose to pay attention to release the restriction on financing guaranteed volume tertiary care cardiac surgery patients of Semey region.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 71-72