Фильтр
Автор(ы):
  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе изложены онкологические показатели рака щитовидной железы у населения Восточно-Казахстанской области на протяжении 5-летнего периода наблюдения (2011-2015 годы). Общеизвестно, что территория Казахстана, особенно районов Восточно-Казахстанской области прилегающих к бывшему Семипалатинскому ядерному полигону неблагоприятна в отношении радиационного фона, что, несомненно, повлияло на рост онкологических заболеваний, включая рак щитовидной железы. Целью исследования было анализирование эпидемиологических показателей рака щитовидной железы у населения Восточно-Казахстанской области за пе...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 88-95

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА СЕМЕЙ

Введение. В настоящее время метаболический синдром является ведущей причиной смертности во всем мире и обусловливает 12-17% летальности по причине сердечно-сосудистых заболеваний и 30-52% по причине сахарного диабета. Настораживает тот факт, что составляющие метаболического синдрома, как по отдельности, так и в комплексе стали все чаще встречаться у детей и подростков.

Цель работы: ранняя диагностика метаболического синдрома у детей и подростков города Семей и разработка профилактических мер по предупреждению его развития.

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 42-53

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Узловые образования щитовидной железы (ЩЖ), являются наиболее частой эндокринной патологией. Пальпируемые узлы ЩЖ встречаются с частотой около 5% у женщин и 1% у мужчин, при этом их можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) у 70% случайным образом отобранных людей, с более высокими частотами у женщин и пожилых людей. На данный момент проведено большое количество исследований в этой области.

Подробнее
2018 год | Выпуск: 1 | Страницы: 101-115

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ УЗЛОВЫХ ФОРМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Введение. Анализ медицинской литературы по миниивазивному лечению доброкачественных новообразований щитовидной железы показал отсутствие консенсуса среди эндокринологов и хирургов по лечению кистозных и солидных узлов щитовидной железы.

Целью исследования было изучение опыта применнения чрескожной этаноловой инъекционной терапии (СКТ) у больных с доброкачественными новообразованиями щитовидной железы.

Материалы и методы. Нами было проведено проспективное когортное исследование. Период исследования был в среднем 10 ± 1,2 лет для каждого участника исследования...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 59-67

БҰРЫНҒЫ СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚ ПОЛИГОН АЙМАҒЫНА ЖАТАТЫН ТҰРҒЫНДАРДАҒЫ ҚАЛҚАНША БЕЗ АУРУЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ
Кіріспе. Мақалада бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонына жақын орналасқан аймақтағы тұрғындардағы қалқанша без ауруына талдау жүргізілді. Семей аймағындағы қайғылы оқиғаның ерекшелігі, бірнеше рет жедел және созылмалы сәулеленудің аз және көп дозада болуымен және аймақтағы толығымен дезактивацияның болмауы, азық-түліктердің ауысуына байланысты тұрғындар денсаулығына белгілі бір мөлшердегі радиацияның ұзақ әсерлігін зерттеумен қорытындыланады. Заманауи көзқарастарға келісе отырып, радиоактивті йодтың салдарынан қалқанша безде (ҚБ) тиреоидиттер, қатерлі және қатерсіз түзілістер дамиды. <...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 80-88

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЛҚАНША БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Осы жұмыста қалқанша безі обырының Шығыс Қазақстан облысы бойынша 5 жыл (2011-2015 жылдар) аралығында онкологиялық көрсеткіштері талданды. Бәріне мәлім Қазақстан территориясы, әсіресе Шығыс Қазақстан аумағы бұрынғы Семей ядролық полигоны аймағының радиациялық фонының қолайсыздығы онкологиялық аурулардың, соның ішінде қалқанша безі обырының санының өсуіне әсер етті. Зерттеу мақсаты. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2011-2015 жылдар аралығында қалқанша безі обырының эпидемиологиялық көрсеткіштерін талдау. Әдістері. Көлденең эпидемиологиялық зерттеу жасалынды. Жұмысты орындау үшін Шығыс Қазақс...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 88-95

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН БАЛАЛАРДАҒЫ МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ

Кіріспе. Қазіргі уақытта метаболикалық синдром бүкіл әлем бойынша өлімділікің негізгі себебі болып табылып отыр, атап айтсақ, жүрек-қан тамыр ауруларының салдарынан өлімділіктің 12-17% болса, ал қантты диабет бойынша 30-52% құрайды. Метаболикалық синдромның жеке-жеке белгілері балалар мен жасөспірімдерде барған сайын жиілеуі бәрімізді алаңдатады.

Жұмыстың мақсаты: Семей қаласында балалар мен жасөспірімдердегі метаболикалық синдромды ерте диагностикалау және оның дамуының алды...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 42-53

ҚАЛҚАНША БЕЗДІҢ ТҮЙІНДІ ТҮЗІЛІСТЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Осы мақалада эндокриндік аурулардың ішіндегі ең жиі кездесетін ауруларының бірі қалқанша бездегі (ҚБ) түйінді түзілістер туралы әдебиеттерге шолу көрсетілген. Пальпацияланатын түйіндер жиілігі әйелдерде 5% және ерлерде 1% жиілікте кездеседі, сонымен қатар оларды 70% жағдайда кездейсоқ таңдалған адамдардан, оның ішінде жоғары жиіліктегі УДЗ арқылы әйелдерде және қарт адамдарда анықтаймыз. Бүгінгі таңда осы аймақта көптеген зерттеулер жүргізілген.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 1 | Страницы: 101-115

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К БЫВШЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ
территорий, прилегающих к бывшему Семипалатинскому испытательному ядерному полигону. Трагическая особенность Семипалатинского региона, заключающаяся в многократном остром и хроническом облучении в больших и малых дозах, практически полном отсутствии дезактивации территории и замены продуктов питания, создали уникальные условия для изучения длительного воздействия определенных доз радиации на состояние здоровья населения. Согласно современным представлениям, основными последствиями воздействия радиоактивного йода на щитовидную железу (ЩЖ) являются тиреоидиты, доброкачественные и злокаче...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 80-88

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THYROID CANCER IN THE EAST KAZAKHSTAN REGION
The paper studies oncological indicators of thyroid cancer in the population of the East Kazakhstan region during the 5-year observation period (2011-2015y). The territory of Kazakhstan, especially the regions of the East Kazakhstan region adjacent to the former Semipalatinsk nuclear test site is unfavorable with respect to the radiation background and iodine supply, which undoubtedly affected the growth of cancer diseases, including thyroid cancer Purpose of the study. To study was the study of the epidemiological indicators of thyroid cancer in the population of East Kazakhstan region for t...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 88-95

EARLY DIAGNOSTICS OF METABOLIC SYNDROME FOR SEMEY CHILDREN AND TEENAGERS

Introduction. Presently a metabolic syndrome is leading reason of death rate in the whole world and stipulates to 12-17% lethality by reason of cardiovascular diseases and 30-52% by reason of diabetes mellitus. Guards a that fact that components of metabolic syndrome both on a separateness and in a complex began all more often to meet for children and teenagers.

Objective: early diagnostics of metabolic syndrome for Semey children and teenagers and development of prophylactic measures on warning of his development.


Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 42-53

QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF NODAL FORMATIONS OF THE THYROID GLAND. REVIEW

This article is devoted to a review of the literature of thyroid gland tumors, which are the most frequent endocrine pathology. Palpable nodes of thyroid gland could be with frequency of about 5% in women and 1% in men. Such kind of tumors mainly are discovered by ultrasound investigation in 70% of randomly selected people, with higher frequencies in women and the elderly. Now many studies are carried out.

Подробнее
2018 год | Выпуск: 1 | Страницы: 101-115

EFFICIENCY OF ALTERNATIVE TREATMENT OF NODULAR FORMS OF THYROID GLAND
Introduction. An analysis of the medical literature on minimally invasive treatment of benign tumors of the thyroid gland showed a lack of consensus among endocrinologists and surgeons for the treatment of cystic and solid thyroid nodules.

The aim of the study was to research the experience of using percutaneous ethanol injection therapy (PEI) in patients with benign thyroid neoplasms.

Materials and methods. We conducted a prospective cohort study. The study period was on average 10 ± 1.2 years for each participant. The work was started between May 1993 and Ju...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 59-67

THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THYROID PATHOLOGY IN RESIDENTS OF THE TERRITORIES ADJACENT TO THE FORMER SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE
Introduction. The article provides an analysis of thyroid disease among the population of areas adjacent to the former Semipalatinsk nuclear test site. The tragic feature of the Semipalatinsk region, consisting in multiple acute and chronic exposure to large and small doses, virtually no area of decontamination and replacement foods have created a unique environment for the study of long-term exposure to certain doses of radiation on health. According to modern concepts, the main effects of exposure to radioactive iodine in the thyroid gland (TG) are thyroiditis, benign and malignant t...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 80-88