Фильтр
Автор(ы):
  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ И ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОМ РЕЖИМАХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: В настоящее время все больше исследователей обращают внимание на то, что при проведении лечения онкологических больных необходимо производить оценку качества их жизни. Имеется много новых данных по оценке качества жизни в онкологических многоцентровых исследованиях, в которых качество жизни выступает основным критерием оценки эффективности лечения. Исследование качества жизни позволяет получать дополнительную информацию о многих аспектах состояния больных, как до начала, так и в процессе лечения.

Цель - провести сравнительную оценку показателей качества жизни при тра...
2017 | : 4 | : 71-80

ОЦЕНКА ТОКСИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КОЖИ ПРИ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: Лучевая терапия является обязательным компонентом комплексного лечения рака молочной железы, снижая частоту рецидивов и увеличивая продолжительность жизни пациентов. Традиционной стандартной схемой проведения лучевой терапии является подведение 2 Грей ежедневными фракциями до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Но, как и другие методы лечения, лучевая терапия может давать разнообразные побочные эффекты, действуя на нормальные ткани в облучаемом поле. Острые лучевые реакции кожи являются одним из наиболее частых побочных эффектов подобного вида лечения. Для решения данной проблемы необ...
2017 | : 4 | : 63-70

COMPARATIVE ESTIMATION OF MORBIDITY RATE AND DEGREE OF SKIN LESIONS DURING HYPOFRACTIONATED AND TRADITIONAL RADIOTHERAPY OF BREAST CANCER
Background: Radiation therapy is a necessary step for the integrated treatment of breast cancer. The traditional scheme of treatment is the use of 2 Gray in 25 fractions to the total focal dose of 50 Gy. However, like any other treatment method, radiation therapy provides a variety of side effects on normal tissue in the irradiated field. To solve this problem it is necessary to develop suitable treatment regimens to achieve better local control with minimal risk on the normal tissues.
A variety of hypofractionated radiotherapy schedules has been proposed after surgery in the attempt to ...
2016 | : 6 | : 40-49

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫ КЕЗІНДЕГІ ГИПЕРФРАКЦИОНДЫ СӘУЛЕЛІ ТЕРАПИЯДАН КЕЙІНГІ ТЕРІДЕГІ СӘУЛЕЛІ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ АНАЛИЗЫ
Өзектілік: Қазақстан Республикасында  әйелдер арасында сүт безі обыры барлық қатерлі ісіктер ішінде алдыңғы позицияларды алып тұр. Сәулелі терапия қалған сүт безі бөліктерінің комплексті емінің стандартты және міндетті компоненті болып табылады . Сәулелі терапияны өткізудің  дәстүрлі стандартты кестесі күнделікті бірреттік ошақты доза 2 Гр фракциямен сумарлы ошақты доза 50 Гр дейін. Бірақ дерттің бастапқы сатысында анықталу санының  ұлғаюына байланысты, соңғы жылдары сүт безі обыры еміне көзқарас өзгеруде.Терінің жедел сәулелі реакциялары осы емнің  жиі ...
2018 | : 6 | : 114-120

СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТТЫ, ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЖИМДЕ ЕМДЕУДІҢ КОСМЕТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ

Бүгінгі таңда косметикалық нәтижені бағалау өзекті мәселе болып табылады және ағза сақтаушы емнің жақсы көрсеткіші ретінде саналады өмір сапасын жоғары деңгейде сақтау және сүт безі қатерлі ісігінің алғашқы сатысындағы науқастарды комплексті емдеуден кейінгі жақсы косметологиялық нәтижеге жету заманауи онкологияның негізгі мақсаты болып табылады.

2017 | : 6 | : 78-87

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ АДЪЮВАНТТЫҚ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЗАҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ

Сәулелік терапия - сүт безі обырын кешенді емдеудің маңызды бөлігі. Қазіргі уақытта мүше сақтау операциялары кеңінен таралғандықтан, сүт безі қатерлі ісігінің I-II сатыларында иондаушы сәулелену құнының өсу үрдісі байқалады.

Сүт безінің обырын сәтті емдеудің маңызды көрсеткіштерінің бірі емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелерін жақсарту болып табылады.

Сәулелік терапияның стандартты схемасы - бұл 2 Гр-ден бір фокальды дозаны қолдану. Бірақ, сәулелік терапия әртүрлі жанама әсерлерін бере алады.

Осылайша, кешенді емдеудің тиімділігі...

2017 | : 6 | : 67-77

ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ БАСТАПҚЫ ЖӘНЕ ШЕТКЕРІ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БҰЛ ӘДІСТІ СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫН КЕШЕНДІ ЕМДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ЕНГІЗУ
Сүт безі обыры (СБО) бүкіл әлемдегі онкологиялық науқастану мен өлім құрылымында бірінші орынды алады. Бастапқы сатыларында СБО диганостикалау науқастарды емдеуге бағытты өзгертуге – келесілік сәулелік терапия (СТ) арқылы орган сақтаушы операциялармен (ОСО) радикальдық матсэктомия (РМЭ) жүргізуді алмастыруға мүмкіндік берді. Сәулелендірудің гипофрактацияланған мөлшерлері бар операциядан кейінгі СТ-ның жаңа әдістемелері мәселесі өзекті, олар ісікке әсер етудің ұқсас стандартты курсы кезінде емдеудің аз қауіптері мен мерзімдеріне ие. СТ жаңа технологияларының бір уақытта дамуы г...
2017 | : 6 | : 53-66

ANALYSIS OF RADIATION REACTIONS OF SKIN AFTER HYPOFRACTIONATED RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER
Background:  In the Republic of Kazakhstan, breast cancer takes a leading position among all malignant neoplasms in women. Radiation therapy is a standard and obligatory component of complex treatment of breast cancer. Daily fractions use of 2 Gy to a total focal dose of 50 Gy is the traditional standard scheme for radiotherapy treatment.  However, due to the increase in the number of detected diseases at an early stage, approaches to the treatment of breast cancer have changed in recent years. Acute radiation skin reactions are one of the most frequent side effects of this...
2018 | : 6 | : 114-120

COMPARATIVE EVALUATION OF COSMETIC RESULTS OF TREATMENT IN STANDARD, ACCELERATED HYPOFRACTION AND DYNAMIC MODES OF RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER
Today evaluating the cosmetic result is an actual problem and is one of the indicators of a well-conducted organ-saving treatment. Preservation of high quality of life, achievement of good cosmetic results in patients with early breast cancer after complex treatment is an important task of modern oncology.
2017 | : 6 | : 78-87

LONG-TERM TREATMENT RESULTS FOR BREAST CANCER PATIENTS DEPENDING ON ADJUVANT REGIMES OF RADIATION THERAPY
Radiation therapy is an important part of the complex treatment of breast cancer (BC). At present, due to the wide spread of organ-conserving operations, at I-II stages of breast cancer, there is a tendency to an increase in the value of ionizing radiation.
One of the important indicators of the successful breast cancer treatment is the improvement of the long-term treatment results.
The standard scheme of radiation therapy (RT) is the use of a single dose by 2 Gy to a total dose by 50 Gy to the breast region. But it should be remembered that RT can give different side effects.
...
2017 | : 6 | : 67-77

THE ANALYSIS OF THE EARLY AND LONG-TERM RESULTS OF THE HYPOFRACTIONED RADIATION THERAPY AND IMPLEMENTATION OF THIS METHOD IN THE COMPLEX TREATMENT PROGRAM OF BREAST CANCER
The Breast Cancer takes first place in structure of oncological incidence and mortality around the world. Diagnostics of the breast cancer at early stages has allowed changing approach to treatment of patients - replacement of carrying out radical mastectomies with organ-preserving operations with the subsequent radiation therapy. The problem of new techniques of postoperative radiation therapy with the hypofractionated radiation doses which at impact equivalent to a standard course on a tumor have smaller risks and terms of treatment is relevant. Simultaneous development of new technologies o...
2017 | : 6 | : 53-66