Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ ЗА 2010 – 2015 ГОДЫ
Введение. Для лечения гипоспадии в последние десятилетия стали широко применять различные методы хирургической коррекции. Несмотря на это встречаются различные виды осложнений как в раннем послеоперационном, так и в отдаленном периодах.
Цель. Провести анализ результатов хирургического лечения гипоспадии одномоментными и этапными методами уретропластики.
Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование результатов хирургического лечения гипоспадии у мальчиков в возрасте от трех месяцев до 17 лет, которые находились на стационарном лечении в «Национальном Научном Ц...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 91-98

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ. ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Введение. Гипоспадия относится к распространенным аномалиям половых органов. Лечение гипоспадии у детей проводится только хирургическим путем. Разнообразие применяемых методов лечения обусловлено большим количеством осложнений и поиском оптимального способа операции для коррекции гипоспадии.

Цель улучшение результатов лечения передних и средних форм гипоспадии у детей путем внедрения модифицированного метода уретропластики лоскутом крайней плоти на «питающей ножке» и снижение послеоперационных осложнений.

...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 73-85

2010 – 2015 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ БАЛАЛАР ГИПОСПАДИЯСЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНЕ ТАЛДАУ
Кіріспе Соңғы онжылдықтарда хирургиялық түзетудің әртүрлі әдістері гипоспадияны емдеу үшін кеңінен қолданылады. Осыған қарамастан, операциядан кейінгі ерте және кеш кезеңдерде әртүрлі асқынулар кездеседі.
Мақсаты Гипоспадияларды бір сатылы және қадамдық әдіспен хирургиялық емдеудің нәтижелеріне талдау жүргізу
Материалдар мен әдістер «Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында» және «Астана қаласындағы №2 қалалық балалар ауруханасында» 2010 жылдың қаңтарынан 2015 жылдың желтоқсанына дейін үш айдан 17 жасқа дейінгі жастағы ұл балалардағы гипоспадияның хирургиялық емдеу нәтижелерінің уақы...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 91-98

БАЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯНЫ ЕМДЕУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ. ЗЕРТТЕУ ХАТТАМАСЫ.

Кіріспе. Гипоспадия жыныс мүшелерінің кең тараған ақауларына жатады.

Балаларда гипоспадияны емдеу тек хирургиялық жолмен жүргізіледі.Балаларда гипоспадияны емдеудің көп түрлілігі асқынулардың көптілігі мен гипоспадияның коррекциясын жасау үшін тиімді ота әдістерін іздестіруімен байланысты.

Мақсаты: балаларда гипоспадияның алдыңғы және ортаңғы бөлігінің емін жақсарту үшін жетілдірілген «қоректендіргіш аяқшасы бар» қиынды уретропластика әдісін қолдану арқылы, отадан кейінгі асқынуларды азайту.

Зертеу мінде...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 73-85

ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF HYPOSРADIA IN CHILDREN FOR 2010 – 2015
Introduction. In the last decades, various methods of surgical correction have been widely used for the treatment of hypospadias. Despite this, there are different types of complications occurred in both the early postoperative and late periods.
Aim. The purpose of our research is to analyze the results of surgical treatment of hypospadias by instantaneous and step – by – step methods of urethroplasty.
Materials and methods. A simultaneous cross – sectional study of the results of surgical treatment of hypospadias was carried out in boys aged from three months to 17 years, who were...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 91-98

IMPROVEMENT OF METHODS OF TREATMENT OF GIPOSPADIA IN CHILDREN. STUDY PROTOCOL.
Introduction. Hypospodias refers to widespread anomalies of the genital organs. Treatment of hypospadias in children is performed only surgically. The variety of applied methods of treatment is caused by a large number of complications and the search for the optimal method of surgery for the correction of hypospadias.
The aim: to improve the results of treatment of anterior and middle hypospadias in children by introducing a modified urethroplasty method with a flap of the foreskin on the “feeding leg” and reducing postoperative complications.
Objectives:
1.   ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 73-85