Фильтр
Автор(ы):
  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Введение: Гипертензивные расстройства во время беременности являются одной из основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всём мире. После установления диагноза преэклампсии тяжелой степени для определения приоритетности и планирования дальнейшей тактики ведения необходима точная оценка риска, как для матери, так и для плода, в различные моменты времени. Прогностическая модель - это альтернативная основа для клинической практики, для прогнозирования будущих результатов пациентов и для принятия решений по их улучшению...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106

ПРЕЭКЛАМПСИЯНЫ БОЛЖАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН МҮМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЛАРЫ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.

Кіріспе: Бүкіл дүние жүзінде жүктілік кезіндегі гипертензиялық бұзылулар аналар мен перинаталдық аурулардың және өлімнің негізгі себебі болып табылады. Ауыр дәрежедегі преэклампсия диагнозы қойылғаннан кейін, науқасты  одан ары қаратай жүргізу тактикасы мен жоспарлаудың басымдылығын анықтау үшін әртүрлі кезеңде ана мен дамып келе жатқан ұрыққа келтірілетін тәуекелді бағалау. Болжамды модель - бұл клиникалық тәжрибенің альтернативтік негізі, пациенттің алдағы уақыттағы нәтижелерін болжау және оларды жақсарту мақсатында шешімдер қабылдау үшін қажет.

Зерттеу ма

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106

THE MODERN POSSIBILITIES OF PREDICTION OF PRE-ECLAMPSIA AND ITS COMPLICATIONS. A LITERATURE REVIEW
Background: One of the main causes of maternal and perinatal morbidity and mortality around the world is hypertensive disorder during pregnancy. After diagnosis of severe preeclampsia it is necessary of accurate risk assessment and management for both  the mother and the fetus at different times. The prognostic model is an alternative basis for clinical practice, for predicting patient's future outcomes and for making decisions to improve them.
The aim: analysis of literature data of models for the prediction of pre-eclampsia and its complications.
Materials and metho...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106