Фильтр
Автор(ы):
  
DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF DIFFUSE-WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IMAGING IN BRAIN MENINGIOMAS
Relevance: The method of diffusion-weighted magnetic resonance imaging allows you to get information about the structural state of various tissues and organs. Currently, the method of diffuse-weighted images and the measured diffusion coefficient have not received widespread clinical use, with the exception of scientific works on the study of brain ischemia, demyelinating diseases, and injuries.
The aim of the work is to compare the values of the measured diffusion coefficient of various forms of meningiomas and assess the possibilities of applying the methods of diffusion-weighted magne...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 84-91

МИДЫҢ МЕНИНГИОМАСЫНЫҢ МАГНИТТІ-РЕЗОНАНСТЫ ТОМОГРАФИЯНЫҢ ДИФФУЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕМ БЕЙНЕСІНІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ
Тақырыптың өзектілігі: Диффузияның өлшенген магниттік-резонансты бейнелеу әдісі түрлі тіндердің және мүшелердің құрылымдық күйі туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде диффузиялық өлшеу әдісі мен өлшенген диффузия коэффициенті мидың ишемияларын зерттеу, демиелинге ұшыраған аурулар мен жарақаттар туралы ғылыми жұмыстарды қоспағанда кең таралған клиникалық қолданысқа ие болмады.
Жұмыстың мақсаты менингиомалардың әртүрлі нысандарының өлшенген диффузия коэффициентінің мәндерін салыстыру және мидың менигиомаларының қатерлі ісігінің диагностикасында диффузиялық өлшенген магнитті...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 84-91

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ МЕНИНИНГИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Актуальность: Методика диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии позволяет получить информацию о структурном состоянии различных тканей и органов. В настоящее время метод диффузно-взвешенных изображений и измеряемого коэффициента диффузий не получили широкого клинического применения, за исключением научных работ по исследованию ишемии мозга, демиелинизирующих заболеваний, травм.
Цель работы – сопоставить значения измеряемого коэффициента диффузий различных форм менингиом и  провести оценку возможностей применения методики диффузионно-взвешенной магнитно-резонансно...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 84-91