Фильтр
Автор(ы):
  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНОСТИ У ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТА ПОДВЕРЖЕННОСТИ ОБЛУЧЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Введение: Изучение влияния факторов окружающей среды на состояние психического здоровья населения является широко распространенным подходом среди современных ученых, что позволяет охарактеризовать состояние психического здоровья, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях. Оценка состояние психического здоровья необходима для разработки программ первичной и вторичной профилактики нарушений здоровья. Не смотря на закрытие Семипалатинского ядерного полигона (СИЯП) в 1989 году, многие социальные, демографические и экономические вопросы остались нерешенными. Отмечается усугубление психо...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 115-124

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В СЕМЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
Цель исследования: изучение основных факторов риска развития рак шейки матки (РШМ) в Семейском регионе.
Методы исследования: случай-контроль.
Выводы: риск развития РШМ для жительниц Семейского региона с неоконченным средним и средним образо-ванием выше, чем для женщин с высшим образованием, также основными факторами риска развития РШМ в изуча-емом регионе явились: начало менструальных периодов, наличие в анамнезе абортов, эрозии шейки, методы кон-трацепции.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 23-25

ИЗУЧЕНИЕ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СКРИНИНГА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ
Целью исследования было изучение барьеров по проведению скрининга на раннее выявление патологии шейки матки. Методы исследования: проведено одномоментное поперечное исследование. Были опрошены 687 женщин в возрасте от 18 до 72 лет в организациях города Семей. Выводы. Основными барьерами для прохождения скрининга на раннее выявление патологии шейки матки в городе Семей была низкая информированность женщин, нехватка времени для визита к гинекологу, очереди.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 55-57

СЕМЕЙ ЯДОРЛЫҚ ПОЛИГОН ҚЫЗМЕТІ САЛДАРЫНАН ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СӘУЛЕГЕ ШАЛДЫҚҚАН ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ДЕПРЕССИЯ МЕН МАЗАСЫЗДЫҚТЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ АУЫРЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ
Кіріспе: Қоршаған орта факторларының тұрғындардың психикалық денсаулығына әсер етуін зерттеу осы заманғы ғалымдарының арасында кең таралған әдіс болып саналады, өз кезегінде психикалық денсаулық жағдайын индивидуалды және популяциялық деңгейде сиппаттауға мүмкіндік береді. Психикалық денсаулық жағадайын бағалау денсаулық бұзылысының біріншілік және екіншілік алдын-алу бағдарламасын жасап шығаруда ауадай қажет. Семей ядролық полигонының (ССЯП) жабылуына қарамастан 1989 жылы көптеген әлеуметтік, демографиялық және экономикалық сұрақтар шешусіз қалды. БАК-да шынайы радиоэкологиялық жағдай...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 115-124

RISK FACTORS FOR CERVICAL CANCER IN SEMEY REGION
Зерттеу мақсаты. Семей аймағындағы жатыр мойнының iсiгiнiн дамуының негізгі қауіпті факторлары байқауы.
Зерттеу әдістері: уақиға-тексеріс.
Тұжырым: орта білім және толық емес орта білім әйелдердiң ЖМI дамуы жоғары. Менструация басталу уақыты, аборт, жатыр мойнының эрозиясі, контрацепциянің әдістері жатыр мойнының iсiгiнiн дамуының негізгі қауіпті факторлары болып табылады.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 23-25

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ЖАТЫР МОЙНЫНЫҢ ПАТАЛОГИЯСЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУ МАҚСАТЫНДА СКРИНИНГ ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕГІ КЕДЕРГІЛЕРДІ АНЫҚТАУ
Зерттеу мақсаты: тұрғындар арасында жатыр мойнының паталогиясын ерте анықтау үшін скрининг өткізу кезіндегі кедергілерді анықтау болып табылады.
Зерттеу әдісі: бірсәттік көлденен зерттеу жүргізілді. Семей қаласындағы тұрғындар арасында 18 ден 72 жас аралығындағы 687 әйелдер сұрастырылды.
Қорытынды: Семей қаласында жатыр мойнының паталогиясын ерте анықтау мақсатында скрининг өткізу кезіндегі негізгі кедергілер болып төмендегілер жатады; тұрғындар арасында информацияның нашар таралуы, гинеколог кеңесін алуға уақыттың болмауы, дәрігер қабылдауында кезектің көп болуы.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 55-57

PREVALENCE AND SEVERITY OF DEPRESSION AND ANXIETY AMONG RESIDENTS OF EAST KAZAKHSTAN REGION DEPENDING ON RADIATION EXPOSURE DUE TO THE ACTIVITY OF THE SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE
Background: studying the influence of environmental factors on mental health of the population is a widespread approach among modern researchers, which allows us to characterize the state of mental health both at individual and population levels. Assessment of mental distress is a necessary measure for the development of primary and secondary prevention programs on mental disorders. Despite the closure of the Semipalatinsk Nuclear Test Site (SNTS) in 1989, many social, demographic and economic issues remained unresolved. There is an aggravation of psychological tension among residents of the t...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 115-124

RISK FACTORS FOR CERVICAL CANCER IN SEMEY REGION
Background: The aim of investigation was to study the main risk factors for cervical cancer in Semey region.
Method: case-control study.
Conclusions. Risk factor for cervical cancer in Semey region for women with uncompleted and secondary school educa-tion is higher than for women with high school education. Also the main risk factors for cervical cancer in study region were the time of starting of menstrual periods, abortion, erosion of cervix, and kind of contraception.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 23-25

BARRIERS TO CERVICAL CANCER SCREENING AT WOMEN OF SEMEY CITY
Objectives: The purpose of this project was to describe the knowledge, attitudes, and beliefs women regarding cervical cancer prevention and screening.
Methods: Cross-sectional questionnaire survey involving a consecutive sample of 687 women who ranged in age from 18 to 69 years in Semey city.
Conclusion: Knowledge of cervical cancer and cervical cancer screening is relatively low among women of Semey city. It is one of the barriers to get screening programme by women. And also the main problems of respondents were lake of time to visit of gynecologist and long queues.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 55-57