Фильтр
Автор(ы):
  
NECESSITY OF LONG-TERM, DETAILED STUDIES OF THE MENTAL, PHYSICAL, AND ENVIRONMENTAL STATUS BY THE EFFECTS OF RADIATION INVOLVING MULTIPLE DISCIPLINES: DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES
Introduction:
The Great East Japan Earthquake struck in March 2011 and caused an accident at the nuclear power plant in Fukushima Prefecture. The resulting incident became a major topic of discussion around the world. The lives and living situations of some people are still being impacted by that earthquake. In addition, residents of the area near where the accident occurred still have various concerns.
Materials and Methods:
The current study examined the aftermath of the Chernobyl accident. This report also considered the direction that measures to deal with radiation and...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 45-49

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ВРЕМЕНИ И ДНЮ НЕДЕЛИ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОКИО БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПРОЕКТОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Introduction: In the future, detailed studies will need to be performed in Japan in order to devise more effective measures to prevent traffic accidents. Statistical approaches that are applicable not just to Japan but to other countries as well also need to be developed.
Materials and Methods: The occurrence of traffic accidents in Tokyo from 2010–2014 was studied based on a report from the Tokyo Metropolitan Police Department, and specific aspects of those accidents were examined. Those findings indicated important measures to prevent future traffic accidents in Tokyo. In addition, the...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-44

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ И ЯПОНИИ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СУИЦИДА: ДАННЫЙ ПОДХОД НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БУДУЩИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ НА ОСТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЗ...
Introduction: Devising and implementing effective suicide prevention measures is an urgent matter for countries around the world. South Korea and Japan have some of the world’s highest suicide rates, so the current study examined more effective suicide prevention measures for those countries with a focus on recent suicide rates by age group.
Materials and Methods: This study examined the suicide rate for each sex by age group in South Korea and Japan in 2009 and 2012, and this study then calculated the ratio of South Korea's suicide rate to Japan's suicide rate. Based on the suic...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 47-55

УАҚЫТЫЖӘНЕАПТАКҮНІБОЙЫНША ЖОЛ-КӨЛІКАПАТТАРЫНЫҢСТАТИСТИКАЛЫҚТАЛДАУЫ: ОСЫ ТОКИОДАҒЫЗЕРТТЕУ ҮШІНҚАЗАҚСТАНДАҒЫБОЛАШАҚЗЕРТТЕУЛЕРҮШІНЖОБАБОЛАТЫНМЕТОДОЛОГИЯ
Кіріспе: Келешекте жол–көлік оқиғалары алдын алу үшін іс – шаралар әдістеу мақсатында егжей-тегжейлі зерттеулер өткізу қажет болады. Сол сияқты Жапонияда ғана емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерде қолданылатын статистикалық әдістерді әдістеу қажет.
Материалдар және әдістер: 2010-2014 жж. мерзімдегі Токиодағы жол–көлік оқиғаларының таралуы астаналық полиция департаменті баяндамасы негізінде зерттелген болатын. Сол сияқты, осы апаттар ерекшеліктері зерттелген болатын. алынған нәтижелер Токиодағы ЖКО алдын алу бойынша іс – шараларын әдістеуде жіті қажеттілікті анықтады. Содан басқа, Қазақ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-44

КӨПБЕЙІНДІПӘНДЕРДІҚОЛДАНУМЕНРАДИЦИЯНЫҢӘСЕРІНЕНКЕЙІНГІПСИХИКАЛЫҚ, ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ЖАҒДАЙДЫҰЗАҚ, ЕГЖЕЙ– ТЕГЖЕЙДІЗЕРТТЕУДІҢҚАЖЕТТІЛІГІ: ОТАНДЫҚЖӘНЕХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАР
Кіріспе: Шығыс Жапонияда Фукусима префектрурасының атомдық электрстансиясында апатының себептері 2011 жылғы наурыздағы ұлы жер сілкінісі болып табылады. Апаттың нәтижелері барлық дүниежүзіндегі талқылаудың басты тақырыбы болды. Кейбір адамдардың өмірінде және өмірлік жағдайларында осы жер сілкінісі әлі де өзінің әсерін қалтыруда. Сонымен бірге апат болған ауданға таяу орналасқан аудандар тұрғындары осы күнге дейін сол апаттың әртүрлі зардаптарын татуда
Материалдар мен әдістер: Осы зерттеуде Чернобыль апатының салдарлары қарастырылады. Сол сияқты, осы баяндамада Фукусима префектрурасында...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 45-49

СУИЦИД СОҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕН ЖАПОНИЯ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН СІЛТЕМЕЛЕР ШАРАЛАР: КӨЗҚАРАС АЗИЯ ҚАЛҒАН ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН БОЛАШАҚ ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТИІС
Кіріспе: өзін-өзі алдын алу үшін тиімді шараларды әзірлеу және іске асыру бүкіл әлем үшін маңызды мәселе болып табылады. Оңтүстік Корея мен Жапония әлемдегі ең биік жанкештілік мөлшерлемесін бар, сондықтан, адамның өзін-өзі алдын алу үшін аса тиімді шаралары суицид өткен жасы бойынша бөле отырып, осы елдер үшін осы зерттеуге біз зерттелген.
Материалдар мен әдістер: Бұл есеп 2012 жыл, 2009 жылы Оңтүстік Корея мен Жапония аумағында, жынысына байланысты, жас топтарында суицид деңгейі қарайды. Осы зерттеуде Жапонияда суицид деңгейіне Оңтүстік Кореяның суицид санының арақатынасы есептелген. Қ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 47-55

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО, ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В марте 2011 года произошло сильное землетрясение на Востоке Японии, явившееся причиной аварии на атомной электростанции в Префектуре Фукусима. Результаты аварии стали главной темой обсуждаемой во всем мире. Это страшное землетрясение все еще оказывает свое влияние на жизни и жизненные ситуации многих людей. К тому же, жители близлежащих территорий, где произошла авария, по сей день испытывают на себе различные последствия той катастрофы.
Материалы и Методы:
Изучены исследования последствий Чернобыльской аварии. Так же, в настоящем докладе рассматриваются необходимые мероприятия п...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 45-49

A STATISTICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY TIME AND DAY OF THE WEEK: THE METHODOLOGY FOR THIS STUDY IN TOKYO WILL SERVE AS A BLUEPRINT FOR A FUTURE STUDY IN KAZAKHSTAN
Введение: Необходимо проведение детальных исследований с целью разработки мероприятий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в будущем. Так же, необходима разработка статистических методов, применимых не только в Японии, но и в других странах.
Материалы и Методы: Распространенность дорожно-транспортных происшествий в Токио в период с 2010-2014 гг. была исследована на основе доклада департамента столичной полиции. Так же, были изучены особенности этих происшествий. Полученные результаты выявили острую необходимость в разработке мер по предотвращению ДТП в Токио. Кроме того,...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-44

GUIDELINES ON SUICIDE PREVENTION MEASURES FOR SOUTH KOREA AND JAPAN BASED ON RECENT SUICIDE TRENDS: THE NEED TO UTILIZE THIS APPROACH TO DEVISE FUTURE SUICIDE PREVENTION MEASURES FOR THE REST OF ASIA AND THE REST OF THE WORLD
Introduction: Devising and implementing effective suicide prevention measures is an urgent matter for countries around the world. South Korea and Japan have some of the world’s highest suicide rates, so the current study examined more effective suicide prevention measures for those countries with a focus on recent suicide rates by age group.
Materials and Methods: This study examined the suicide rate for each sex by age group in South Korea and Japan in 2009 and 2012, and this study then calculated the ratio of South Korea's suicide rate to Japan's suicide rate. Based on the suic...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 47-55