Фильтр
Автор(ы):
  
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИ-ФНО ПРЕПАРАТА «ФЛАММЭГИС» ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Введение. Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК), а именно язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) являются одними из наиболее тяжелых заболеваний органов пищеварения.
Цель: изучение эффективности биосимиляра инфликсимаба «Фламмэгис» при хронических заболеваниях кишечника.
Материалы и методы. Проведение биологической терапии осуществлялось в условиях гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Государственного медицинского университета города. Семей по разработанной и общепринятой методике: в/в инфузии Фламмэгис (Инфл...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
Отделение неотложной помощи является основополагающим звеном между службой скорой медицинской помощи и стационаром. В отделении неотложной помощи  медицинская сортировка направлена на оценку степени тяжести заболевания или травмы в течение короткого времени после поступления пациента, определения приоритетов в оказании помощи и транспортировки больного в наиболее подходящее место для лечения.
More
2018 year | Issue: 2 | Pages: 115-128

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Введение. В большинстве развитых стран болезни системы кровообращения (БСК) занимают наиболее высокое ранговое место в структуре смертности населения, являются основной причиной инвалидизации, а вопрос их профилактики является не только медицинской, но и социальной проблемой.
Целью исследования явился анализ структуры, показателей смертности и распространенности болезней системы кровообращения среди населения Казахстана и, в частности, Восточно-Казахстанского региона, в сравнении с общемировыми показателями.
Методы. Дескриптивный анализ статистических данных, характеризующ...
More
2015 year | Issue: 2 | Pages: 50-59

ІШЕКТІҢ СҮЛЕЛІ ҚАБЫНБАЛЫ АУРУЛАРЫ КЕЗІНДЕ «ФЛАММЭГИС» АНТИ-ФНО ПРЕПАРАТТЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ НАҚТЫ БОЛЖАМДАР МЕН НӘТИЖЕЛІГІ ТУРАЛЫ
Кіріспе: Ішектің сүлелі қабынбалы ауруы (ІСҚА) - Жаралы колит (ЖК) және Крон ауруы (КА) асқорту ағзаларының ішінде ең ауыры болып табылады.
Мақсаты: Ішектің сүлелі қабынбалы аурулары кезінде инфликсимаб биосимиляры «Фламмэгис» нәтижелігін зерттеу.
Мәліметтер мен әдістері. Зерттеу Семей қаласы ММУ университет госпиталінің гастроэнтерология бөлімінде жалпыға белгілі  көк тамыр ішілік инфузия Фламмэгис( Инфликсимаб, өндіруші СЕЛЛТРИОН, Кәріс Республикасы, ҚР өкілділігі ЗАҚ «Фармацевтік завод ЭГИС» 2013жыл), әр бір бір сегіз апта сайын ГИБТ-н...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ НАУҚАСТАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАЛАУ (TRIAGE) ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ
Жедел жәрдем бөлімі жедел медициналық көмек қызметі мен стационар арасындағы негізін қалаушы буын болып табылады. Жедел жәрдем бөлімінде медициналық сұрыптау науқас түскеннен кейін қысқа уақыт ішінде жарақаттың немесе аурудың ауырлық дәрежесін бағалауға, көмек көрсетудің приоритетін анықтауға және науқасты емдеу үшін қолайлы жерге тасымалдауға бағытталған.
More
2018 year | Issue: 2 | Pages: 115-128

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАНАЙНАЛЫМЫ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ АУРУЛАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ – ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕСІ
Кіріспе. Көптеген дамыған мемлекеттерде қанайналымы жүйесі аурулары (ҚЖА) тұрғындардың өлім – жітім құрылымында ең жоғары рангілік орын алуда, мүгедектіліктің негізгі себебі болып табылады, ал олардың алдын алу сұрағы тек қана медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік мәселе болып табылады.
Қазақстан халқының арасында және атап айтқанда Шығыс Қазақстан аумағында, жалпыдүниежүзілік көрсеткіштермен салыстырғанда қанайналымы жүйесі ауруларының құрылымын, өлім –жітім көрсеткіштерін және таралуын талдау зерттеу мақсаты болып табылады.
Әдістері. Қазақстандық статистикалық жинақт...
More
2015 year | Issue: 2 | Pages: 50-59

ABOUT THE OBVIOUS EFFICIENCY AND REAL PREDICTIONS OF THE APPLICATION OF ANTI-FNO DRAG «FLAMMEGIS» IN CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE INTESTINE
Introduction: Chronic inflammatory bowel disease (HIBD), namely ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) are among the most severe diseases of the digestive system.
Aim: to study the effeciency of infliximab biosimilar "Flammegis" in chronic inflammatory bowel disease.
Materials and methods. Biological therapy (BT) was carried out under the conditions of the gastroenterology department of the University Hospital of Semey State Medical University according to the developed and generally accepted methodology: the Flammegis intrav...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

PRINCIPLES OF MEDICAL SORTING OF THE PATIENTS AT THE HOSPITAL STAGE IN EMERGENCY DEPARTMENTS
The emergency department is a fundamental link between the emergency medical service and the hospital. In the emergency department, medical sorting is aimed at assessing the severity of the disease or injury within a short time after the patient's admission, determining the priorities for the care and transportation of the patient to the most appropriate place for treatment.
More
2018 year | Issue: 2 | Pages: 115-128

MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN KAZAKHSTAN
Introduction. In the most developed countries cardiovascular diseases (CVD) take the highest rank in the structure of mortality, they are a major cause of disability, and the question of their prevention is medical and social problems.
The aim of the study is analysis of structure, morbidity and mortality rates from cardiovascular diseases in Kazakhstan and particularly in the East Kazakhstan Region, in comparison with worldwide rates.
Methods. Descriptive analysis of statistical data on demographics, mortality and morbidity rates in the Kazakhstan population using official...
More
2015 year | Issue: 2 | Pages: 50-59