Фильтр
Автор(ы):
  
IMPORTANCE OF DEVELOPING THE IMAGE OF THE NURSING PROFESSION IN KAZAKHSTAN
Introduction: Nursing is a part of the health care system, including activities to promote public health, prevent diseases, provide psychosocial care and care for people with physical and mental diseases, as well as people with disabilities in all groups. Currently, a considerable amount of data has been accumulated for many countries and various diseases, indicating that this approach provides better results than traditional treatment under the guidance of a doctor; in addition, it can help reduce costs. Therefore, the study of the image of nursing profession in Kazakhstan is relevant and can...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 21-28

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕЙІРБИКЕ КӘСІБІНІҢ ИМИДЖІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Кіріспе: қамқорлық денсаулық сақтау жүйесінің бөлігі болып табылады, оның ішінде халықтың денсаулығын нығайту, аурудың алдын алу, психикалық-әлеуметтік көмек көрсету және физикалық және психикалық аурулармен ауыратын адамдарға қамқорлық жасау, сондай-ақ барлық топтарда мүгедектер. Қазіргі уақытта көптеген елдер мен көптеген аурулар үшін көптеген деректер жинақталған, бұл дəрігердің басшылығымен дәстүрлі емдеуге қарағанда бұл əдіс жақсы нәтиже беретінін көрсетеді. Бұған қоса, ол шығынды азайтуға көмектеседі. Сондықтан Қазақстандағы мейірбике кәсібінің имиджін зерттеу маңызды және Қазақстандағы ...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 21-28

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА ПРОФЕССИИ МЕДСЕСТРЫ В КАЗАХСТАНЕ
Введение: уход является частью системы здравоохранения, включая мероприятия по укреплению общественного здоровья, профилактике заболеваний, оказанию психосоциальной помощи и ухода людям с физическими и психическими заболеваниями, а также людям с ограниченными возможностями во всех группах. В настоящее время накоплен значительный объем данных по многим странам и различным заболеваниям, что свидетельствует о том, что этот подход дает лучшие результаты, чем традиционное лечение под руководством врача. Кроме того, это может помочь сократить расходы. Поэтому изучение имиджа сестринской профессии в ...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 21-28