Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280


Алдыңғы жылдардағы жарияланымдарды мына сілтеме бойынша көруге болады
Жариялымдар мұрағатта
МЕМЛЕКЕТТІК ӨЗІНДІК МЕКЕМЕСІНДЕ ТҰРҒЫНДАРДЫ ҚАРАУ ЖОСПАРНАМАСЫ «ҚАРТ ЖӘНЕ МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТҮРІНЕ МЕДИЦИНА САНИТАРЛЫҚ МЕКЕМЕ»
Демографиялық орта құрлымының өзгеруіне байланысты, мекемеге ҚР денсаулық сақтауда медбике ісін кіргізу өзектілу еңгізу өзекті болып табылады. МӨМ тұрғындарын зерттеу мақсатымен оларды қарауға дайындау жолы «Қарт адамдарға және мүгедектердің жалпы түріне МСМ» мекемедегі тұрғындардың толықтай зерттеу қортындыларын Семей қаласының бұл проектінің медбикелік іс мектебінде ғылыми практика жұмыс ретінде қолданады.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 15-17

ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ПАЦИЕНТТЕРМЕН ӨЗАРА КАТЫНАСТАҒЫ РӨЛІ
Негіз болған принциптерінің орындауына арналған сапа жетуінде денсаулық қорғау реформаларды және көрсетілетін дәрігерлік нәтижелиеіктің көмегі, дәрігерлердің бірлікпен пациенттерді қамтамасыз ету және қажетті. Бұл теорияларды негізгі тәжірибесін жүзеге асыруда «Денсаулық мектебін» жасау көмектесіп жатыр.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 13-15

ҚАН АЙНАЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАРАЛҒАН АУРУЛАРЫНАН БОЛҒАН АУРУХАНАДАН ТЫС ӨЛІМНІҢ ТІРКЕУ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ
Мақалада қан айналу жүйесінің таралған ауруларынан қалалық емхана жағдайында тұрғындар өлімінің деңгейін талдау нәтижелері берілген. Астанада медициналық көмектің жоқтығынан 80% астам тұрғындар қан-тамыр патологиясынан өледі. Өлгеннен кейінгі диагноздарды дәл қою мәселелері және оларды шешу жолдары белгіленген.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 10-12

АККРЕДИТТЕУ СТАНДАРТТАР ПРИЗМАСЫ АРҚЫЛЫ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ТАНЫЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАСЫ РЕТІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН САПА
Мақалада қауіптер ұғымы және қауіп-менеджментін ұйымды басқару жүйесіне қосудың негізгі бағыттары суреттелген. Бұл мәселенің жаңашылдығы мен өзектілігі пациенттерге қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету үшін қажетті критерий болып табылады. Денсаулық сақтауда халықаралық стандарттарды енгізудің басымды бағыттарының бірі пациенттер мен персоналдың қауіпсіздігі болып табылады, мұнда қауіп-менеджментінің сұрақтары және қауіпті басқару жүйесі басты орын алады.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 8-10

КОМПЕТЕНТТІ–БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ АЛУ – ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚУ ОРНЫНДА МАМАНДАРДЫҢ КӘСІПТІК ДАМУЫН БЕЛСЕНДІРУ ҮРДІСІ РЕТІНДЕ
Оқу үрдісін нығайту мәселелері кафедраларда әртүрлі бағыттарда жүргізіледі. Солардың бірі – білім алушылардың даярлау сапасын арттыратын компетентті-бағытталған білім беруді енгізу.  Компетенттілік -өз әрекетін іске асыруға құштарлығы мен дайындығын сипаттайтын, тұлғаның интегралды қасиеті. Компетентті-бағытталған білім берудің жалпы мақсаты: болашақ мамандарды даярлау сапасын жоғарлату, қазіргі заманға сай инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану, білім беруді ұздіксіз, тұлғалық-бағытталған, компетентті-бағытталған, модульді және нәтижелі ету.
Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 5-7