ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ КОГОРТТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Осы жұмыста денсаулық сақтаудағы көлденең когорттық жоспарлау, өткізу және статистикалық өңдеудің негізгі принциптері көрсетілген. Epi Info эпидемиологиялық мәліметтерді өңдеу үшін онлайн-калькуляторлар мен пакет көмегімен қауіп факторлары арасындағы байланысты таңдау және бағалау мөлшері есебінің практикалық мысалдары келтірілген. Авторлар әдебиеттегі көлденең зерттеулерді пайдаланудың практикалық мысалдарын, сол сияқты осы зерттеу түрлері қасиеттері мен жетіспеушіліктерін келтіреді. Осы мақала көлденең зерттеулер туралы жалпы мәліметтер беруге бейімделген, және клиникалық эпидемиология бойынша мамандандырылған әдебиетті оқуды ауыстырмайды.

А. М. Гржибовский1-3, С. В. Иванов4

1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия;

2 Қоғамдық денсаулық Халықаралық мектебі, Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей;

3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

4 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

Литература:

1.         Банержи А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс. М. : Практическая медицина, 2007. 287 с.

2.         Власов В. В. Эпидемиология : учебное пособие для вузов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. 448 с.

3.         Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 3 // Укр. мед. часопис. 2008. №2. С. 150-160.

4.         Гланц С. Медико-биологическая статистика. М. : Практика, 1998. 459 с.

5.         Гржибовский А. М. Анализ номиналь-ных данных (независимые наблюдения) // Экология человека. 2008. №6. С. 58-68.

6.         Гржибовский А. М. Выбор статистичес-кого критерия для проверки гипотез // Экология человека. 2008. №11. С. 48–57.

7.         Гржибовский А. М. Доверительные интервалы для частот и долей // Экология человека. 2008. №5. С. 57-60.

8.         Доннели-мл. Р. А. Статистика. М. : Астрель : АСТ, 2007. 367 с.

9.         Зайцев В. М., Аликбаева Л. А. Медицинская статистика в амбулаторно-поликлинических учреждениях промышленных предприятий: учеб. пособие. СПб. : Изд-во СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2009. 416 с.

10.      Зуева Л. П., Яфаев Р. Х. Эпидемиоло-гия : учебник. СПб : ООО «Издательство Фолиант», 2008. 752 с.

11.      Филиппенко Н. Г. Методические основы проведения клинических исследований и статистической обработки полученных данных: методические рекомендации для аспирантов и соискателей медицинских вузов / Н.Г. Филиппенко, С.В. Поветкин. Курск. : Издательство КГМУ, 2010. 26 с.

12.      Флетчер Р. Клиническая эпидемио-логия. Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. М. : Медиа Сфера, 1998. 352 с.

13.      Al-Sebaei. Predictors of intra-operative blood loss and blood transfusion in orthognathic surgery: a retrospective cohort study in 92 patients // Patient Safety in Surgery. 2014. Vol. 8. P. 41.

14.      Cleopas T. J. et al. Statistics Applied to Clinical Trials. 4th ed. Springer, 2009. 15

15.      Dawber T. R. The Framingham Study. The epidemiology of atherosclerotic disease. Cambridge: M.A. Harvard University Press 1980; 45–56.

16.      Doll R., Hill A. B. Risk factors in cancer pulmonary // Br. Med. J. 1964. Vol. 1. P. 1399-1410.

17.      Flethcher C., Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction // Br. Med. J. 1977. Vol. 1. P. 1645–1648.

18.      Garcia-Esquinas E. et al. Cadmium Exposure and Cancer Mortality in a Prospective Cohort: The Strong Heart Study // Environmental Health Perspectives. 2014. Vol. 4. P. 363-370.

19.      Grjibovski A. M., Bygren L. O., Yngve A., Sjostrom M. Large social disparities in spontaneous preterm birth rates in transitional Russia // Public Health. 2005. Vol. 119, P. 77–86.

20.      Kelsey J. L, Whittemore A. S., Evans A. S. et al. Methods in observational epidemiology. Oxford, Oxford University Press, 1996.

21.      Shorr A. F., Zilberg M. D., Micek S. T., Koller M. H. Predictors of hospital mortality among septic ICU patients with Acinetobacter spp. bacteremia: a cohort study // BMC Infectious Diseases. 2014. Vol. 14. P. 572.

 

References:

1.         Banerzhi A. Meditsinskaya statistika ponyatnyim yazykom: vvodnyi kurs [Introduction to medical statistics]. M. : Prakticheskaya meditsina, 2007. P. 287. [in Russian]

2.         Vlasov V. V. Epidemiologiya : uchebnoe posobie dlya vuzov [Epidemiology: the textbook] M. : GEOTAR-Media, 2004. P. 448. [in Russian]

3.         Vorob'ev K. P. Format sovremennoi, zhurnal'noi publikatsii po rezultatam klinicheskogo issledovaniya. Chast 3. [The modern format of journal publications on the results of clinical studies. Part 3] // Ukr. med. Chasopis [Ukrainian medical journal]. 2008. No. 2. PP. 150-160. [in Ukraine]

4.         Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [The biomedical statistics]. M. : Praktika, 1998. PP. 459. [in Russian]

5.         Grjibovski A. M. Analiz nominal'nykh dannykh (nezavisimye nablyudeniya) [Analysis of nominal data] // Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No. 6. PP. 58-68. [in Russian]

6.         Grjibovski A. M. Vybor statisticheskogo kriteriya dlya proverki gipotez [Choosing a statistical test for hypothesis testing] // Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.11. PP. 48-57. [in Russian]

7.         Grjibovski A. M. Doveritel'nye intervaly dlya chastot i dolei [Confidence intervals for proportions] // Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.5. PP. 57-60. [in Russian]

8.         Donneli-ml. R. A. Statistika. M. : Astrel : AST, 2007. P.367. [in Russian]

9.         Zueva L. P, Yafaev R. H. Epidemiologiya: uchebnik [Epidemiology: the textbook]. SPb : OOO «Izdatelstvo Foliant», 2008. P. 752. [in Russian]

10.     Zaitsev V. M., Alikbaeva L. A. Meditsinskaya statistika v ambulatorno-poliklinicheskikh uchrezhdeniyakh promyshlennykh predpriyatii [Medical statistics in the outpatient clinics of industrial enterprises: textbook]. SPb. : Izd-vo SPbGMA im. I.I. Mechnikova, 2009. P. 416 [in Russian]

11.     Filippenko N. G. Metodicheskie osnovy provedeniya klinicheskikh issledovanii i statisticheskoi obrabotki poluchennykh dannykh: metodicheskie rekomendatsii dlya aspirantov i soiskateley meditsinskih vuzov [Basics of clinical trials and statistic analysis] / N.G. Filippenko, S.V. Povetkin. Kursk. : Izdatelstvo KGMU, 2010. P. 26. [in Russian]

12.     Fletcher R. et al. Klinicheskaya epidemio-logiya. Osnovy dokazatel'noi meditsiny [Clinical epidemiology. Basics of the evidence-based medicine] / R. Fletchtr, C. Fletcher, E. Vagner. M.: Media Sphere, 1998. 352 p. [in Russian]

13.     Al-Sebaei. Predictors of intra-operative blood loss and blood transfusion in orthognathic surgery: a retrospective cohort study in 92 patients. Patient Safety in Surgery. 2014. Vol. 8. P. 41.

14.     Cleopas T. J. et al. Statistics Applied to Clinical Trials. 4th ed. Springer, 2009.

15.     Dawber T. R. The Framingham Study. The epidemiology of atherosclerotic disease. Cambridge: M.A. Harvard University Press. 1980; 45–56.

16.     Doll R., Hill A. B. Risk factors in cancer pulmonary. Br. Med. J. 1964. Vol. 1. P. 1399-1410.

17.     Flethcher C., Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br. Med. J. 1977. Vol. 1. P. 1645–1648.

18.     Garcia-Esquinas E. et al. Cadmium Exposure and Cancer Mortality in a Prospective Cohort: The Strong Heart Study. Environmental Health Perspectives. 2014. Vol. 4. P. 363-370.

19.     Grjibovski A. M., Bygren L. O., Yngve A., Sjostrom M. Large social disparities in spontaneous preterm birth rates in transitional Russia. Public Health. 2005. Vol. 119, P. 77–86.

20.     Kelsey J. L., Whittemore A. S., Evans A. S. et al. Methods in observational epidemiology. Oxford, Oxford University Press, 1996.

21.     Shorr A. F., Zilberg M. D., Micek S. T., Koller M.H. Predictors of hospital mortality among septic ICU patients with Acinetobacter spp. bacteremia: a cohort study. BMC Infectious Diseases. 2014. Vol. 14. P. 572.

Көрген адамдардың саны: 3649


Библиографиялық сілтемелер

Гржибовский А. М., Иванов С. В. Денсаулық сақтаудағы когорттық зерттеулер / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2015. № 3. Б. 5-16.