ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ «ЖАҒДАЙ - БАҚЫЛАУ» ЗЕРТТЕУЛЕР

Осы жұмыста денсаулық сақтаудағы көлденең «жағдай-бақылау» жоспарлау, өткізу және статистикалық өңдеудің негізгі принциптері көрсетілген. Epi Info эпидемиологиялық мәліметтерді өңдеу үшін онлайн-калькуляторлар мен пакет көмегімен қауіп факторлары арасындағы байланысты таңдау және бағалау мөлшері есебінің практикалық мысалдары келтірілген. Авторлар әдебиеттегі көлденең «жағдай-бақылау» зерттеулерді пайдаланудың практикалық мысалдарын, сол сияқты осы зерттеу түрлері қасиеттері мен жетіспеушіліктерін келтіреді. Осы мақала көлденең «жағдай-бақылау»зерттеулер туралы жалпы мәліметтер беруге бейімделген, және клиникалық эпидемиология бойынша мамандандырылған әдебиетті оқуды ауыстырмайды.

А. М. Гржибовский1-3, С. В. Иванов4, М. А. Горбатова2

1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия;

2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей;

3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

4 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

Литература:
1.         Банержи А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс. М. : Практическая медицина, 2007. 287 с.
2.         Власов В. В. Эпидемиология : учебное пособие для вузов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. 448 с.
3.         Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 3 // Укр. мед. часопис. 2008. №2. С. 150-160.
4.         Гланц С. Медико-биологическая статистика. М. : Практика, 1998. 459 с.
5.         Гржибовский А. М. Анализ номинальных данных (независимые наблюдения) // Экология человека. 2008. №6. С. 58-68.
6.         Гржибовский А. М. Выбор статистического критерия для проверки гипотез // Экология человека. 2008. №11. С. 48–57.
7.         Гржибовский А. М. Доверительные интервалы для частот и долей // Экология человека. 2008. №5. С. 57-60.
8.         Доннели-мл. Р. А. Статистика. М. : Астрель : АСТ, 2007. 367 с.
9.         Зуева Л. П., Яфаев Р. Х. Эпидемио-логия : учебник. СПб : ООО «Издательство Фолиант», 2008. 752 с.
10.     Филиппенко Н. Г. Методические основы проведения клинических исследований и статистической обработки полученных данных: методические рекомендации для аспирантов и соискателей медицинских вузов / Н.Г. Филиппенко, С.В. Поветкин. Курск. : Издательство КГМУ, 2010. 26 с.
11.     Флетчер Р. Клиническая эпидемио-логия. Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. М. : Медиа Сфера, 1998. 352 с.
12.     Brenner H., Chang-Claude J., Seiler C. M. et al. Protection From Colorectal Cancer After Colonoscopy A Population-Based, Case-Control Study // Annals of Internal Medicine. 2011. Vol. 1. P. 22-U156.
13.     Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Ed. by I. Dos Santos Silva. 1999. 425 p.
14.     Cleopas T. J. et al. Statistics Applied to Clinical Trials. 4th ed. Springer, 2009.
15.     Coureau G., Bouvier G.,. Lebailly P. et al. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study // Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2014. Vol. 0. P. 1–9.
16.     Doll R., Hill R. Smoking and carcinoma of the lung // British Medical Journal, 1950. Sep. 30. P. 739-748.
17.     Jha P., Jacob B., Gajalakshmi V. et al. A nationally representative case-control study of smoking and death in India // New England Journal of Medicine. 2008. Vol. 11. P. 1137-1147.
18.     Kelsey J. L, Whittemore A. S., Evans A. S. et al. Methods in observational epidemiology. Oxford, Oxford University Press, 1996.
19.     Kieler H., Malm H., Artama M. et al. Use of antidepressants and association with elective termination of pregnancy: population based case-control study // International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014. Nov 14. P. 1-7.
20.     Mann C. J. Observational research methods. Research design II: cohort, cross sectional, and case-control studies // Emergency Medical Journal. 2003. Vol 20. P. 54–60.
21.     Vander Weele T. J. Sample Size and Power Calculations for Case-only Interaction Studies // Epidemiology. 2011. Vol. 6. P. 873-874.
  References:
1.         Banerzhi A. Meditsinskaya statistika ponyatnyim yazyikom: vvodnyiy kurs. [Introduction to medical statistics]. M. : Prakticheskaya meditsina, 2007. P. 287. [in Russian]
2.         Vlasov V.V. Epidemiologiya : uchebnoe posobie dlya vuzov. [Epidemiology: the textbook] M. : GEOTAR-Media, 2004. P. 448. [in Russian]
3.         Vorob'ev K. P. Format sovremennoy zhurnalnoy publikatsii po rezultatam klinicheskogo issledovaniya. Chast 3. [The modern format of journal publications on the results of clinical studies. Part 3]. Ukr. med. Chasopis [Ukrainian medical journal]. 2008. No. 2. PP. 150-160. [in Ukraine]
4.         Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [The biomedical statistics]. M. : Praktika, 1998. PP. 459. [in Russian]
5.         Grjibovski A.M. Analiz nominal'nyh dannyh (nezavisimye nablyudeniya) [Analysis of nominal data]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No. 6. PP. 58-68. [in Russian]
6.         Grjibovski A.M. Vybor statisticheskogo kriteriya dlya proverki gipotez [Choosing a statistical test for hypothesis testing]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.11. PP. 48-57. [in Russian]
7.         Grjibovski A.M. Doveritel'nye intervaly dlya chastot i dolej [Confidence intervals for proportions]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.5. PP. 57-60. [in Russian]
8.         Donneli-ml. R.A. Statistika. M. : Astrel : AST, 2007.  P.367. [in Russian]
9.         Zueva L.P, Yafaev R.H. Epidemiologiya : uchebnik [Epidemiology: the textbook]. SPb: OOO «Izdatelstvo Foliant», 2008. P. 752 . [in Russian]
10.      Filippenko N.G. Metodicheskie osnovyi provedeniya klinicheskih issledovaniy i statisticheskoy obrabotki poluchennyih dannyih: metodicheskie rekomendatsii dlya aspirantov i soiskateley meditsinskih vuzov [Basics of clinical trials and statistic analysis] / N.G. Filippenko, S.V. Povetkin. Kursk. : Izdatelstvo KGMU, 2010. P. 26. [in Russian]
11.      Fletcher R. et al. Klinicheskaya ehpidemiologiya. Osnovy dokazatel'noj mediciny [Clinical epidemiology. Basics of the evidence-based medicine] / R. Fletchtr, C. Fletcher, E. Vagner. M. : Media Sphere, 1998. 352 p. [in Russian]
12.      Brenner H., Chang-Claude J., Seiler C.M. et al. Protection From Colorectal Cancer After Colonoscopy A Population-Based, Case-Control Study. Annals of Internal Medicine. 2011. Vol. 1. P. 22-U156.
13.      Cancer Epidemiology: Principles and Methods. Ed. by I. Dos Santos Silva. 1999. 425 p.
14.      Cleopas T.J. et al. Statistics Applied to Clinical Trials. 4th ed. Springer, 2009.
15.      Coureau G., Bouvier G., Lebailly P. et al. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2014. Vol. 0. P. 1–9.
16.      Doll R., Hill R. Smoking and carcinoma of the lung. British Medical Journal, 1950. Sep. 30. P. 739-748.
17.      Jha P., Jacob B., Gajalakshmi V. et al. A nationally representative case-control study of smoking and death in India. New England Journal of Medicine. 2008. Vol. 11. P. 1137-1147.
18.      Kelsey J.L, Whittemore A.S., Evans A.S. et al. Methods in observational epidemiology. Oxford, Oxford University Press, 1996.
19.      Kieler H., Malm H., Artama M. et al. Use of antidepressants and association with elective termination of pregnancy: population based case-control study. International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014. Nov 14. P. 1-7.
20.      Mann C. J. Observational research methods. Research design II: cohort, cross sectional, and case-control studies. Emergency Medical Journal. 2003. Vol 20. P. 54–60.
Vander Weele T. J. Sample Size and Power Calculations for Case-only Interaction Studies. Epidemiology. 2011. Vol. 6. P. 873-874
Көрген адамдардың саны: 4051


Библиографиялық сілтемелер

Гржибовский А. М., Иванов С. В., Горбатова М. А. Денсаулық сақтаудағы көлденең «жағдай - бақылау» зерттеулер / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2015. № 4. Б. 5-17.