COVID-19 ПНЕВМОНИЯСЫН ДИАГНОСТИКАЛАУДАҒЫ РАДИОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІС
Өзектілігі. Пневмония-жедел инфекциялық ауру, онда микроорганизмдердің енгізілуіне жауап ретінде өкпенің тынысалу бөлімдері міндетті түрде альвеолярлы экссудациямен және паренхиманың инфильтрациясымен әсеретеді. Пневмония клиникалық және рентгенологиялық диагноз екені белгілі. Кеуде қуысының компьютерлік томографиясы COVID-19-мен байланысты вирустық пневмония жағдайларын диагностикалау процесінде пайдалы құралға айналады. КТ - бұл вирустық пневмонияның көрінісі ерекше емес, бірақ тән белгілері бар, соның негізінде тәжірибелі рентгенологтар ауруды анықтай алады. Нәтижелер басқа вирустық пневмонияға ұқсас, бірақ белгілердің локализациясы өте тән. Мақсаты: пневмониямен COVID-19 пневмониясының әртүрлі түрлерінің негізгі рентгенологиялық мәліметтерін ұсыну. Әдістері. Рентгенологиялық әдіспен пневмонияның әртүрлі түрлерін диагностикалауды жалпыланған талдау. Нәтижелері. Зерттеу пневмонияның негізгі рентгенологиялық белгілерін, соның ішінде Covid-19 көрсетеді. Сондай-ақ, кеуде қуысының рентгенографиясын сипаттау схемасы және пневмонияның негізгі түрлерін диагностикалау алгоритмі көрсетілді. Қорытынды. Бұл мақалада өкпетініндегі рентгенологиялық өзгерістерге сәйкес коронавирустық инфекциясы бар пациенттердің жағдайының ауырлығын анықтау критерийлері берілген.
Мадина Р. Мадиева1, https://orcid.org/0000-0001-6431-9713 Джамиля А. Мансурова2, https://orcid.org/0000-0003-2439-2056 1«Семей медицина университеті» КеАҚ, Радиология кафедрасы, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 2«Семей медицина университеті» КеАҚ, Терапиякафедрасы, Семей қ., Қазақстан Республикасы.
1. Кулманова Н.К., Донобаева Б.К., Молдакулова Г.М. Здоровье подростков и молодежи как общественная ценность Казахстана. Аналитический отчет о положении семьи в Казахстане. Алматы, 2009. – 48 с. 2. Второй этап (продолженный) медицинской реабилитации, «Внебольничная пневмония, в том числе COVID-19 - пневмония» (взрослые), 2020 г. http://surl.li/bzzob (Дата обращения: 10.09.2020.) 3. Пневмония у взрослых, 2013 г. http://surl.li/bzzoe (Дата обращения: 10.07.2022.) 4. Walker C.L., Rudan I., Liu L., Nair H., Theodoratou E., Bhutta Z.A., et al. Global burden of childhood pneumonia and diarrhea // Lancet. 2013;381(9875):1405–16. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 5. Reittner P., Müller N.L., Heyneman L. et al. Mycoplasma pneumoniaepneumonia: radiographic and high-resolution CT features in 28 patients // AJR Am J Roentgenol. 2000. 174 (1): 37-41. doi:10.2214/ajr.174.1.1740037 6. Miyashita N., Sugiu T., Kawai Y. et al. Radiographic features of Mycoplasma pneumoniae pneumonia: differential diagnosis and performance timing // BMC Med Imaging 2009. 9 (1): 7. BMC Med Imaging (full text) - doi:10.1186/1471-2342-9-7 7. Miller W.T., Mickus T.J., Barbosa E. et al. CT of viral lower respiratory tract infections in adults: comparison among viral organisms and between viral and bacterial infections // AJR Am J Roentgenol. 2011. 197 (5): 1088-95. doi:10.2214/AJR.11.6501 8. Herbst T., Van Deerlin V.M., Miller W.T. The CT appearance of lower respiratory infection due to parainfluenza virus in adults // AJR Am J Roentgenol. 2013;201 (3): 550-4. doi:10.2214/AJR.12.9613 9. Kovacs A., Palasti P., Vereb D., Bozsik B. et al. The sensitivity and specificity of chest CT in the diagnosis of COVID-19 // Eur Radiol. 2021. 31(5): 2819–2824. doi:10.1007/s00330-020-07347-x 10. Wu J., Wu X., Zeng W. et al. Chest CT findings in patients with coronavirus disease 2019 and its relationship with clinical features // Invest Radiol. 2020. 55(5):257–261. References: [1-3] 1. Kulmanova N.K., Donobaeva B.K., Moldakulova G.M. Zdorov'e podrostkov i molodezhi kak obshchestvennaya tsennost' Kazakhstana. Analiticheskii otchet o polozhenii sem'i v Kazakhstane [Health of adolescents and youth as a public value of Kazakhstan.Analytical report on the situation of the family in Kazakhstan]. Almaty, 2009. – 48 p. [in Russian] 2. Vtoroi etap (prodolzhennyi) meditsinskoi reabilitatsii, «Vnebol'nichnaya pnevmoniya, v tom chisle COVID-19 - pnevmoniya» (vzroslye), 2020 g. [The second stage (continued) of medical rehabilitation, "Community-acquired pneumonia, including COVID-19 - pneumonia" (adults)], 2020 http://surl.li/bzzob (Accessed: 10.09.2020) 3. Pnevmoniya u vzroslykh, 2013 g. [Pneumonia in adults], 2013 g. http://surl.li/bzzoe (Accessed: 10.07.2022)
Көрген адамдардың саны: 35

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Мадиева М.Р., Мансурова Д.А. Covid-19 пневмониясын диагностикалаудағы радиологиялық әдіс // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2022. 4 (Т.24). Б. 6-11. doi 10.34689/SH.2022.24.4.001

Авторизируйтесь для отправки комментариев