Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СРЕДИ ЛИЦ С СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ
Проведен анализ нарушений вегетативной регуляции среди лиц с соматоформными расстройствами и прожива-ющих на территориях, прилегающих к Семипалатинскому ядерному. Полученные данные свидетельствовали о до-стоверном превышении симпатотонической регуляции кровообращения среди лиц основной группы, что свидетель-ствовало о несомненной связи нарушений вегетативной регуляции среди потомков, рожденных от облученных роди-телей с опосредованным радиационным воздействием.
Толығырақ
2014 жыл | Беттер: 16-19

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ЛИЦ, РОЖДЕННЫХ ОТ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
Проведен анализ структуры соматоформных расстройств среди лиц, рожденных от облученных родителей в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Установлено, что среди  лиц, рожденных от облученных родителей, в возрасте 20- 40 лет в 32% случаев регистрировались соматоформные рас-стройства, тогда как, при, прочих равных условиях, среди контрольной групп населения (лица, прибывшие на контролируемые территории в 1990 году и прожившие в этих условиях не менее 5 лет) эти заболевания реги-стрировались в 20,5% случаев.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 18-21

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНДЕ АДДИКТИВТІ БЕЙМДІЛІКТІҢ ФАКТОРЛАРЫ
Кіріспе: Медициналық жоғары оқу орнында оқу студенттердің шиеленіскен бейімделуінің қиындауына байланысты психикалық жағдайының өзгеруіне әкеледі. Осының салдары аддикцияларға осалдық және тәуелді мінез-құлықтың дамуына ықтимал болуы мүмкін. Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің (Семей қ.ММУ) студенттері арасында тәуелділік қауіп-қатер таралуын, оның ішінде олармен өзара байланысты әлеуметтік-психологиялық факторлар контекстінде анықтау. Материалдар мен әдістер: Семей қ.ММУ-нің бірінші курсының 643 студенттерінен сауалнама көмегімен бірмезетті кросс-секционды ...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНДА ЯДРОЛЫҚ ҚАРУДЫ СЫНАУ НӘТИЖЕСІНДЕ СӘУЛЕ АЛҒАН АТА- АНАЛАРДАН ТУЫЛҒАН АДАМДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ СОМАТОФОРМДЫ АУЫТҚУЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН САРАПТАУ МЕН БАҒАЛАУ
Сонымен, сәуле алған ата - аналардан туылған, 20 - 40 жас аралығындағы 1000 адамның 32% СФА жағдайлары тіркелді, ал осындай бірдей жағдайларда өмір сүрген тұрғындардың бақылау тобының арасында (1990 жылы бақылау аймағына келіп, осы жағдайда 5 жыл өмір сүрген адамдар) бұл ауырлардың түрі 1000 адамның 20,5 % тіркелген.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 18-21

FACTORS OF ADDICTIVE PREDISPOSITION AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY
Introduction: Training in a medical university is associated with a tense adaptation, which leads to a change in the mental status of students. This may result in vulnerability to addictions and the possible development of dependent behavior. The aim of the study was to determine the prevalence of the addiction risk in students of the Semey State Medical University of (SSMU), as well as in the context of interrelated socio-psychological factors. Materials and methods: A one-stage cross-sectional evaluation was carried out using a questionnaire of 643 first-year students of the Semey State Me...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE SOMATOFORM DISORDERS STRUCTURE AMONG PEOPLE BORN FROM IRRADIATED PARENTS AS A RESULT OF ACTIVITY AT THE SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE.
It was found that per 1000 the population represented by people born from irradiated parents, aged 20 - 40 years 32% of recorded cases SFR , whereas when , ceteris paribus, among control groups ( people who have arrived on the territory con-trolled 1990 and lived in these conditions for at least 5 years ), these have been reported in 20.5 % of cases per 1000 popu-lation.
Толығырақ
2014 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 18-21