Фильтр
Автор(ы):
  
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Введение. В структуре злокачественных новообразований у женщин рак молочной железы занимает первое место. При местнораспространенном раке молочной железы (МР РМЖ) лечение начинается с неоадьювантной химиотерапии, стандартными режимами являются СМF, FAC, АС. В исследовании применен цитостатик Арглабин, выделенный из эндемичного растения для Центрального Казахстана – полыни гладкой.

Цель исследования – провести оценку токсичности разных режимов неоадъювантной химиотерапии МР РМЖ.

Материалы и методы.

В настоящее исследование включены 93 больных МP Р...
2017 | : 1 | : 52-63

ЖЕРГІЛІКТІ ТАРАЛҒАН СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ ЗИЯНДЫ НЕОАДЬЮВАНТТЫ ХИМИОТЕРАПИЯНЫ БАҒАЛАУ
Кіріспе. Әйелдерде сүт безінің обыры жаңа құрылымды қатерлі ісік структурасында бірінші орын алады. Жергілікті таралған сүт безінің обырын емдеу неоадьювантты химиотерапиядан басталады, қарапайым режимдері СМF, FAC, АС болып келеді. Зерттеуде Орталық Қазақстан үшін эндемитті өсімдіктен бөлініп алынған цитостатик Арглабині қолданылған.

Зерттеудің мақсаты – ЖТ СБО неоадъювантты химиотерапияның әр режиміндегі улылығына бағалау өткізу.

Әдістері. Осы зерттеуге 35 пен 75 жас аралығында 93 ЖТ СБО науқас енгізілді. Обырдың 2-ші сатысында – 60 науқас, ал үшінші сатысында – 33...
2017 | : 1 | : 52-63

ASSESSMENT OF TOXICITY OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER
Introduction. In the structure of malignancies in women breast cancer (BC) takes 1st place. In locally advanced breast cancer (LABC) treatment begins with neoadjuvant chemotherapy (CTX), the standard protocols are CMF, FAC, AC. In the trial, we used cytostatic Arglabin isolated from plants endemic to Central Kazakhstan - wormwood smooth, as monotherapy and as addition to AC-protocol.

The objective of the trial - to assess the toxicity of different protocols of neoadjuvant CTX of LABC.

Methods: 93 patients with LABC (T2N1-2M0, T3N0-2M0) ...
2017 | : 1 | : 52-63