Фильтр
Автор(ы):
  
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ КРЫС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Введение: После облучения для реабилитации лиц пострадавших от неконтролируемого радиационного воздействия с целью реконструкции поглощенных доз, спустя длительное время (от нескольких дней до нескольких десятков лет) с успехом применяется метод, основанный на спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР – дозиметрия). Данный метод является очень эффективным инструментом для ретроспективной индивидуальной дозиметрии, так как дает возможность измерять материалы, которые являются частью человеческого тела [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ЭПР измеряет количество стабильных сво...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 105-114

ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МЕСТАХ НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Введение: Радиоэкологические исследования на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) проводятся с целью оценки степени радиоактивного загрязнения огромной территории на площади 18500 км2 и дальнейшей необходимостью возвращения этих земель в народное хозяйство. Известно, что ядерные испытания на СИП осуществлялись на площадках «Опытное поле», горный массив Дегелен, урочище «Балапан».
Цель: Определение радиоактивности на «Опытном поле», где проводились наземные и воздушные ядерные взрывы, которые внесли основной вклад в радиоактивное загрязнение, a также на площа...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 73-79

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ КРЫС
Введение: изучение локомоторной активности крыс широко применяется в экспериментальных научных исследованиях во всем мире. Это связано с тем, что оно считается неотъемлемой частью клинических испытаний. С помощью определения подвижности мы можем оценить воздействие определенного фармакологического препарата, влияние окружающей среды на психо-эмоциональное состояние живого организма. В статье представлены литературные данные о различных методиках определения локомоторной активности млекопитающих, а также наша личная разработка по изучению подвижности крыс.
Цель: разработать метод для кру...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 89-97

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПАРАМАГНИТТІ РЕЗОНАНСТЫҢ СПЕКТРОСКОПИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЗЕРТТЕУЛЕР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ЖАСТАРЫ
Кіріспе: Бақылаусыз радиацияның әсерінен сәулеленуге ұшыраған адамдарды сауықтыру үшін біршама уақыт өткеннен кейін (бірнеше күннен бірнеше жылға дейін) жұтылған дозаның мөлшерін анықтау мақсатында кеңінен электрондық парамагнитті резонанстың спектроскопиясы (ЭПР – дозиметрия) әдісі қолданылды. Бұл ретроспективті жеке – дара дозиметрия үшін жоғары әсерлі аспаптық әдіс болып саналады, өйткені адам денесінің белгілі бір бөліктерін өлшеуге мүмкіндік береді. ЭПР сүтқоректі егеуқұйрықтардың сіңірілген сәулеленудің мөлшерін анықтау үшін тіс кіреукесін дозиметрияның электрон-парамагни...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 105-114

ЖЕР БЕТІНДЕГІ ЖӘНЕ ЖЕР АСТЫНДАҒЫ ЯДРОЛЫҚСЫНАҚТАР БОЛҒАН ОРЫНДАРДАҒЫ РАДИОБЕЛСЕНДІ ЛАСТАНУДЫ БАҒАЛАУ
Кіріспе: Семейдің ядролық сынақ полигоны (СЯСП) аймағында радиоэкологиялық зерттеулер 18500км2 –ге тең үлкен жер көлемінде радиобелсенді ластанудың деңгейін бағалау үшін және болашақта осы жерлерді халық шаруашылығына қайтару үшін жүргізіледі. Ядролы сынақтар шатқалы «Балапан», «Сынақ алаңы», тау сілемі Дегелен алаңдарында жүзеге асырылғаны белгілі.
Мақсаты: Радиобелсенді ластануға негізгі үлесін қосқан жер үсті және ауадағы ядролық жаралыстар болған «Сынақ алаңының», сонымен қатар, жер астындағы ядролық жарылыстар өткізілген Дегелең ауданының радиобелсеңділігін анықтау,
М...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 73-79

ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛҒЫШТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ
Кіріспе: бүкіл әлемнің эксперименттік зерттеулерінде егеуқұйрықтардың белсеңділігін оқып білу кеңінен қолданылады. Бұл клиникалық зерттеулердің ажырамас бөлігі болып табылады. Белсеңділікті анықтаудың арқасында біз белгілі бір фармакологиялық агенттердің, қоршаған ортаның тірі ағзаның психо-эмоционалды жағдайына қалай әсерін тигізетінің анықтай аламыз. Мақалада егеуқұйрықтардың қозғалғыштығы туралы әдебиеттік шолу және өзіміз даярлаған зерттеме көрсетілген.
Мақсаты: егеуқұйрықтардың қозғалғыштығын тәулік бойы қадағалайтын әдісті әзірлеу.
Материалдар мен әдістер: қойылған мақсатқа ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 89-97

ON THE PROBLEM OF THE AGE OF RATS USED FOR ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY STUDIES
Introduction: After irradiation for the rehabilitation of persons affected by uncontrolled radiation exposure (from several days to several tens of years) for the purpose of reconstruct the absorbed doses after a long time applies a method that based on electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR – dosimetry). This method is a very effective tool for retrospective individual dosimetry, because it makes possible to measure materials that are part of the human body [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ESR measures the quantity of stable radicals, created due to radiation exposure to too...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 105-114

METHODS OF DETERMINING THE LOCOMOTOR ACTIVITY OF RATS
Introduction: studying locomotor activity of rat used in experimental research in worldwide. This is due to the fact that it is an integral part of clinical trials. With the definition of mobility, we can evaluate the effect of certain pharmacological agents, environmental influences on psycho-emotional state of a living organism. The article presents the literature review on the various techniques of determining the locomotor activity of mammals as well as our personal development about studying the mobility of rats.
Aim: to develop a method for twenty-four-hour observation of the locom...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 89-97

EVALUATION OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN AREAS OF NEAR SURFACE AND UNDERGROUND NUCLEAR TESTS
Introduction: Radiological Research at the Semipalatinsk Test Site (STS) are carried out in order to assess of radioactive contamination level of vast territories in the area of 18,500 km2 and a further need to return these lands into the national economy. It is known that the nuclear tests were carried out at the test sites on the "Ground Zero", Delegen mountain, "Balapan" tract.
Aim of research: To determine the activity on the "Ground Zero", which carried out ground and air nuclear explosions that have made a major contribution to the contaminati...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 73-79