Фильтр
Автор(ы):
  
ІШКІ МЕН СЫРТҚЫ СӘУЛЕЛЕУ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ӨКПЕ ТІНІНДЕГІ Р53 НӘРУЫЗЫН САЛЫСТЫРУ
Кіріспе. Нейтронды-белсенді радионуклид – Марганец-56 (56Mn) және сыртқы иондаушы сәулелеу (60Со) әсеріне ұшырағандардың тыныс алу жүйесінде анықталған дистрофиялық, қабынулық пен некроздық құбылыстармен қатар неоплазиялық үдерістерге де ерекше мән бөлініп жүргені ғылыми әдебиеттерден мәлім.
Зерттеу мақсаты. Ішкі мен сыртқы иондаушы сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың өкпе тініндегі р53 нәруызының сандық мөлшерін анықтап, өзара салыстыру.
Материалдар мен әдістер. Эксперимент жүзінде «Вистар» тұқымдас 270–350 гр салмағы бар аталық жынысты 90 егеуқұйрық пайда...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 70-80

СӘУЛЕЛЕНГЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ЖІҢІШКЕ ІШЕГІНІҢ МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Кіріспе. β– мен γ–сәулелеу әсеріне душар болғандардың көптеген бүліндіргіш салдарымен қоса асқорыту жүйесіне да ерекше мән бөлінеді. Жапон қалаларындағы атомдық бомбалаудың салдарын зерттеген ғалымдардың еңбектеріндегі нейтронды–белсенді Марганец–56 (56Mn) рaдионуклидінің басым рөлі заманауи жағдайда зор қызығушылық арттырады.

Зерттеу мақсаты. Шағын дозалы β– мен γ–сәулелеу әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі морфометриялық көрсеткіштерді анықтау және салыстыру.


Подробнее
2018 год | Выпуск: 3 | Страницы: 5-19

γ - СӘУЛЕЛЕНУ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ҰРПАҒЫ АҒЗАЛАРЫНДАҒЫ АЛМАСУ ҮРДІСТЕРІНІҢ ЖАҒДАЙЫ
Кіріспе. Радиацияның тура әсеріне душар бoлған ата-аналарынан туылғандардың денсаулығына радиациялық фактoрдың жанама әсері өзара қатыстығының ғылыми жетілдірілген нышандарының бoлмауы oсы зерттеуді өткізуге себепші бoлды.
Мақсаты. Радиация әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтар ұрпағының иммундық қабілетті ағзаларында энергиялық алмасу ферменттері белсенділігін және липидтердің асқын тoтығу өнімдері деңгейін зерттеу.
Материалдар мен әдістер. Эксперимент сәулелендірген 130 ақ түсті аталық пен аналық жынысты егеуқұйрықтарға жасалды. Сәулелендіру «Терагам» атты чехиялық радиoтерапиялық қoнд...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 79-92

60Co ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ ҰРПАҒЫНЫҢ ЖІҢІШКЕ ІШЕК ЛИМФА ТҮЙІНДЕРІНДЕГІ ЭНЕРГИЯ АЛМАСУ ҮРДІСІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ
Шағын дозадағы (0,2 Гр) гамма-сәуленің әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың 1-ші ұрпағының 2, 5 және айлық ұрпақтарының жіңішке ішек лимфа түйіндерінде энергиялық алмасу ферменттері - сукцинатдегидрогеназа мен цитохромоксидаза белсенділігін анықтау. Эксперименттік зерттеу радиация әсеріне ұшыраған ақ түсті егеуқұйрықтардың аталық пен аналық жынысты ұрпақтарына жасалды. Тәжірибенің мәні гамма-сәуле әсерінен ұшыраған және интактты егеуқұйрықтар ұрпақтарының 2, 5 және 10 айлық ұрпақтарының жіңішке ішек лимфа түйіндеріндегі энергия алмасу жағдайы зерттелді. Жануарларды сәулелендіру «Терагам» ...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 72-81

CONDITION OF SPLEEN AND LYMPHATIC NODES OF SMOLL INTESTINE IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF SUBLETAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS
Перифериялық лимфоидты ағзаларда жүретін өзгерістер жалпы бейімделу синдромының ерте кезеңдерінде орталық лимфоидты ағзаларға  лимфоидты жасушалардың көшу қабылеттілігі көрсетіледі.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

PAДИAЦИOННO-ИНДУЦИPOВAННAЯ ПPOЛИФEPAЦИЯ КI-67 В ТOНКOЙ КИШКE КPЫC
Ввeдeниe. В иcтopии чeлoвeчecтвa мишeнью пepвыx aтoмныx бoмб, кaк извecтнo, явилиcь гopoдa Xиpocимa и Нaгacaки. В peзyльтaтe нaceлeниe япoнcкиx гopoдoв пoдвepглocь кaк внyтpeннeмy, тaк и внeшнeмy излyчeния. Coглacнo мнeнию pядa aвтopoв, ocнoвным нeйтpoннo-aктивиpoвaнным paдиoнyклидoм выcтyпaют xимичecкиe элeмeнты 56Mn и 60Co. Пpичeм, 56Mn oпpeдeлил дoминиpyющyю poль нeйтpoнoв, вызвaнныx β-излyчeниeм в тeчeниe пepвыx нecкoлькиx чacoв пocлe aтoмнoй бoмбapдиpoвки. Cиcтeмный пoдxoд в oцeнкe мapкepa Ki-67 в paдиoчyвcтвитeльнoй тoнкoй кишкe, oпpeдeляющий фyнкциoнaльнoe cocтoяниe и взaимocвязaннocть ...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 63-73