Фильтр
Автор(ы):
  
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В данной статье рассматривается проблема вопросы выбора будущими абитуриентами врачебной профессии и формирование профессионально-ориентированного подхода в обеспечении самоопределения будущих врачей. Достичь оптимальных результатов можно, если любая деятельность будет научно обоснованна и осуществлена планомерно, целесообразно. Сегодня перед высшими учебными заведениями Республики Казахстан ставится задача подготовки профессионально компетентных, экономически и организационно-управленчески грамотных специалистов. Исходя из различных научных разработок по профориентационной работе, подходов к ...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 93-102

МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ КӘСІПТІК БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСЫН ТИІМДІ ЖҮРГІЗУ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІН ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ӘЗІРЛЕУ
Мақалада болашақ дәрігерлердің өзін-өзі анықтауды қамтамасыз ететін кәсіби-бағытталған тәсілдемесін қалыптастыру және болашақ студенттердің дәрігер мамандығын таңдау сұрақтары қарастырылады. Егер әрбір қызмет ғылыми негізделіп, жоспарлы және мақсатты орындалса, үйлесімді нәтижелерге жетуге тек сол кезде ғана жетуге болады. Сол себепті, бүгінде Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының алдында кәсіби құзырлы, эконикалық және ұйымдастыру- басқарушылық сауатты мамандарды дайындау мақсаты қойылған. Кәсіби бағдар беру жұмыстары бойынша зерттемелерге сүйене отырып, «кәсіби бағдарлау» сөзінің...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 93-102

PRE – GRADUATE TRAINING OF HIGH SCHOOL STUDENTS AS AN EFFECTIVE APPROACH TO VOCATIONAL EDUCATION IMPLEMENTED BY THE MEDICAL SCHOOL
The paper describes the issues of occupation by future medical doctors and the development of profession-oriented approach. It is certainly possible to reach optimum results if any activity are scientifically proved and carried out systematically, expediently. Therefore today in front of the higher educational institutions of Republic Kazakhstan the problem of preparation professionally competent, economically and organizational - managing competent experts is put. Based on different scientific research results on vocational guidance work, the approaches to defining the concept of "vocati...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 93-102