Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ КОЖИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: В Республике Казахстан рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных новообразований у женщин. Лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы является стандартным и обязательным компонентом комплексного лечения. Традиционной стандартной схемой проведения лучевой терапии является подведение разовой очаговой дозы 2 Гр ежедневными фракциями до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Однако в связи с увеличением числа выявленных заболеваний на ранней стадии, в последние годы меняются подходы к лечению РМЖ. Острые лучевые реакции кожи являются одним из наиболе...
2018 | : 6 | : 114-120

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СТАНДАРТНОМ, УСКОРЕННОМ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОМ И ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

На сегодняшний день оценка косметического результата представляет собой актуальную проблему и является одним из показателей хорошо проведенного органосберегающего лечения. Сохранение высокого уровня качества жизни, достижение хороших косметических результатов у больных ранним РМЖ после комплексного лечения является важной задачей современной онкологии.

2017 | : 6 | : 78-87

АНАЛИЗ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ВНЕДРЕНИЕ ДАННОГО МЕТОДА В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности во всем мире. Диагностика РМЖ на ранних стадиях позволила изменить подход к лечению больных - замена проведения радикальных мастэктомий (РМЭ) органосохраняющими операциями (ОСО) с последующей лучевой терапией (ЛТ). Актуальна проблема новых методик послеоперационной ЛТ с гипофракционированными дозами облучения, которые при эквивалентном стандартному курсу воздействии на опухоль обладают меньшими рисками и сроками лечения. Одновременное развитие новых технологий ЛТ способст...

2017 | : 6 | : 53-66

СҮТ БЕЗІНІҢ РАДИОТЕРАПИЯСЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН РЕЖИМДЕРІНДЕ НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ
Өзектілік: Қазіргі кезде зерттеушілер онкологиялық ауруларды емдеу кезінде олардың өмір сапасын бағалауды қажет ететініне назар аударады. Өмір сүру сапасын бағалау туралы көптеген жаңа деректер бар, онда өмір сүру сапасы емнің тиімділігін бағалаудың негізгі критерийі болып табылады. Өмір сүру сапасын зерттеу пациенттердің жағдайының көптеген аспектілері туралы, емделуге дейін де, емдеу кезінде де қосымша ақпаратты алуға мүмкіндік береді.

Мақсаты - сүт безі қатерлі ісігінің емдеу дәстүрлі режимдері және гипофракцияланған сәулелік терапияларын салыстырмалы өмір сапасын бағалау жүргі...
2017 | : 4 | : 71-80

СҮТ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БАР КЕШЕНДІ ЕМДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯ КЕЗІНДЕ ТЕРІ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ТОКСИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН БАҒАЛАУ
Өзектілік: Сәулелік терапия - бұл сүт безі қатерлі ісігін кешенді емдеудің міндетті компоненті, рецидивтердің жиілігін азайту және пациенттердің өмір сүру ұзақтығын арттыру. Сәулелік терапия үшін дәстүрлі стандартты схемасы - 2 Гр күнделікті фракцияларды жалпы 50 Гр-қа дейінгі дозаға дейін жеткізу. Бірақ емдеудің басқа әдістері сияқты сәулелі терапия сәулелендірілген өрістегі қалыпты тіндерге әсер ететін әртүрлі жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Терінің шұғыл радиациялық реакциялары - бұл емнің түрінің жиі жанама әсері. Бұл мәселені шешу үшін қалыпты ұлпаларда токсикалық әсер минималды тәуекелі...
2017 | : 4 | : 63-70

СҮТБЕЗІОБЫРЫНЫҢГИПОФРАКЦИОНДЫЖӘНЕДӘСТҮРЛІСӘУЛЕЛІ ТЕРАПИЯСЫНДА ТЕРІ ЗАҚЫМДАНУЫНЫҢЖИІЛІГІМЕНДӘРЕЖЕСІНСАЛЫСТЫРМАЛЫБАҒАЛАУ
Өзектілік: Сүт безі обырының сәулелік терапия емдеу кешенді үшін қажетті қадам болып табылады. Емдеу дәстүрлі схемасы 50 Гр жалпы ошақты дозада 25 фракциялар 2 Грей пайдалану болып табылады. Алайда, кез келген басқа да емдеу сияқты, сәулелік терапия сәулеленген алаңындағы қалыпты тіндерге жанама түрде әсер етеді. Бұл мәселені шешу үшін қалыпты тіндерінің тәуекелі аз жақсы жергілікті бақылау үшін қолайлы емдеу схемасын әзірлеу қажет.
Уақытты үнемдеу үшін сәулелі терапияның әртүрлі операциядан кейінгі гипофракционды тәртіп қолданылды. Қазіргі кездегі зерттеудің мақсаты күнеклікті фракционд...
2016 | : 6 | : 40-49

ANALYSIS OF RADIATION REACTIONS OF SKIN AFTER HYPOFRACTIONATED RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER
Background:  In the Republic of Kazakhstan, breast cancer takes a leading position among all malignant neoplasms in women. Radiation therapy is a standard and obligatory component of complex treatment of breast cancer. Daily fractions use of 2 Gy to a total focal dose of 50 Gy is the traditional standard scheme for radiotherapy treatment.  However, due to the increase in the number of detected diseases at an early stage, approaches to the treatment of breast cancer have changed in recent years. Acute radiation skin reactions are one of the most frequent side effects of this...
2018 | : 6 | : 114-120

COMPARATIVE EVALUATION OF COSMETIC RESULTS OF TREATMENT IN STANDARD, ACCELERATED HYPOFRACTION AND DYNAMIC MODES OF RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER
Today evaluating the cosmetic result is an actual problem and is one of the indicators of a well-conducted organ-saving treatment. Preservation of high quality of life, achievement of good cosmetic results in patients with early breast cancer after complex treatment is an important task of modern oncology.
2017 | : 6 | : 78-87

LONG-TERM TREATMENT RESULTS FOR BREAST CANCER PATIENTS DEPENDING ON ADJUVANT REGIMES OF RADIATION THERAPY
Radiation therapy is an important part of the complex treatment of breast cancer (BC). At present, due to the wide spread of organ-conserving operations, at I-II stages of breast cancer, there is a tendency to an increase in the value of ionizing radiation.
One of the important indicators of the successful breast cancer treatment is the improvement of the long-term treatment results.
The standard scheme of radiation therapy (RT) is the use of a single dose by 2 Gy to a total dose by 50 Gy to the breast region. But it should be remembered that RT can give different side effects.
...
2017 | : 6 | : 67-77

THE ANALYSIS OF THE EARLY AND LONG-TERM RESULTS OF THE HYPOFRACTIONED RADIATION THERAPY AND IMPLEMENTATION OF THIS METHOD IN THE COMPLEX TREATMENT PROGRAM OF BREAST CANCER
The Breast Cancer takes first place in structure of oncological incidence and mortality around the world. Diagnostics of the breast cancer at early stages has allowed changing approach to treatment of patients - replacement of carrying out radical mastectomies with organ-preserving operations with the subsequent radiation therapy. The problem of new techniques of postoperative radiation therapy with the hypofractionated radiation doses which at impact equivalent to a standard course on a tumor have smaller risks and terms of treatment is relevant. Simultaneous development of new technologies o...
2017 | : 6 | : 53-66