Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ КОЖИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: В Республике Казахстан рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных новообразований у женщин. Лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы является стандартным и обязательным компонентом комплексного лечения. Традиционной стандартной схемой проведения лучевой терапии является подведение разовой очаговой дозы 2 Гр ежедневными фракциями до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Однако в связи с увеличением числа выявленных заболеваний на ранней стадии, в последние годы меняются подходы к лечению РМЖ. Острые лучевые реакции кожи являются одним из наиболе...
2018 | : 6 | : 114-120

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СТАНДАРТНОМ, УСКОРЕННОМ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОМ И ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

На сегодняшний день оценка косметического результата представляет собой актуальную проблему и является одним из показателей хорошо проведенного органосберегающего лечения. Сохранение высокого уровня качества жизни, достижение хороших косметических результатов у больных ранним РМЖ после комплексного лечения является важной задачей современной онкологии.

2017 | : 6 | : 78-87

АНАЛИЗ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ВНЕДРЕНИЕ ДАННОГО МЕТОДА В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности во всем мире. Диагностика РМЖ на ранних стадиях позволила изменить подход к лечению больных - замена проведения радикальных мастэктомий (РМЭ) органосохраняющими операциями (ОСО) с последующей лучевой терапией (ЛТ). Актуальна проблема новых методик послеоперационной ЛТ с гипофракционированными дозами облучения, которые при эквивалентном стандартному курсу воздействии на опухоль обладают меньшими рисками и сроками лечения. Одновременное развитие новых технологий ЛТ способст...

2017 | : 6 | : 53-66

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫ КЕЗІНДЕГІ ГИПЕРФРАКЦИОНДЫ СӘУЛЕЛІ ТЕРАПИЯДАН КЕЙІНГІ ТЕРІДЕГІ СӘУЛЕЛІ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ АНАЛИЗЫ
Өзектілік: Қазақстан Республикасында  әйелдер арасында сүт безі обыры барлық қатерлі ісіктер ішінде алдыңғы позицияларды алып тұр. Сәулелі терапия қалған сүт безі бөліктерінің комплексті емінің стандартты және міндетті компоненті болып табылады . Сәулелі терапияны өткізудің  дәстүрлі стандартты кестесі күнделікті бірреттік ошақты доза 2 Гр фракциямен сумарлы ошақты доза 50 Гр дейін. Бірақ дерттің бастапқы сатысында анықталу санының  ұлғаюына байланысты, соңғы жылдары сүт безі обыры еміне көзқарас өзгеруде.Терінің жедел сәулелі реакциялары осы емнің  жиі ...
2018 | : 6 | : 114-120

СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТТЫ, ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЖИМДЕ ЕМДЕУДІҢ КОСМЕТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ

Бүгінгі таңда косметикалық нәтижені бағалау өзекті мәселе болып табылады және ағза сақтаушы емнің жақсы көрсеткіші ретінде саналады өмір сапасын жоғары деңгейде сақтау және сүт безі қатерлі ісігінің алғашқы сатысындағы науқастарды комплексті емдеуден кейінгі жақсы косметологиялық нәтижеге жету заманауи онкологияның негізгі мақсаты болып табылады.

2017 | : 6 | : 78-87

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫНЫҢ АДЪЮВАНТТЫҚ СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯСЫНЫҢ РЕЖИМДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЗАҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ

Сәулелік терапия - сүт безі обырын кешенді емдеудің маңызды бөлігі. Қазіргі уақытта мүше сақтау операциялары кеңінен таралғандықтан, сүт безі қатерлі ісігінің I-II сатыларында иондаушы сәулелену құнының өсу үрдісі байқалады.

Сүт безінің обырын сәтті емдеудің маңызды көрсеткіштерінің бірі емдеудің ұзақ мерзімді нәтижелерін жақсарту болып табылады.

Сәулелік терапияның стандартты схемасы - бұл 2 Гр-ден бір фокальды дозаны қолдану. Бірақ, сәулелік терапия әртүрлі жанама әсерлерін бере алады.

Осылайша, кешенді емдеудің тиімділігі...

2017 | : 6 | : 67-77

ГИПОФРАКЦИЯЛАНҒАН СӘУЛЕЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ БАСТАПҚЫ ЖӘНЕ ШЕТКЕРІ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БҰЛ ӘДІСТІ СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫН КЕШЕНДІ ЕМДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ЕНГІЗУ
Сүт безі обыры (СБО) бүкіл әлемдегі онкологиялық науқастану мен өлім құрылымында бірінші орынды алады. Бастапқы сатыларында СБО диганостикалау науқастарды емдеуге бағытты өзгертуге – келесілік сәулелік терапия (СТ) арқылы орган сақтаушы операциялармен (ОСО) радикальдық матсэктомия (РМЭ) жүргізуді алмастыруға мүмкіндік берді. Сәулелендірудің гипофрактацияланған мөлшерлері бар операциядан кейінгі СТ-ның жаңа әдістемелері мәселесі өзекті, олар ісікке әсер етудің ұқсас стандартты курсы кезінде емдеудің аз қауіптері мен мерзімдеріне ие. СТ жаңа технологияларының бір уақытта дамуы г...
2017 | : 6 | : 53-66

COMPARATIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE of PATIENTS IN TRADITIONAL AND HYPOFRACTIONATED REGIMENS OF RADIOTHERAPY OF BREAST CANCER
Background: At present, more and more researchers are paying attention to the fact that during the treatment of cancer patients it is necessary to assess the quality of their life. There are many new data on the evaluation of the quality of life in cancer multicenter studies, in which the quality of life is the main criterion for assessing the effectiveness of treatment. The study of the quality of life allows you to obtain additional information about many aspects of the patient's condition, both before and during the treatment.

The goal is to make a comparative assessment of...
2017 | : 4 | : 71-80

SKIN TOXICITY AFTER HYPOFRACTIONATED RADIOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT PROGRAM OF BREAST CANCER
Background: Radiation therapy is a necessary component of breast cancer complex treatment program, that reducing the frequency of relapses and increasing the life expectancy of patients. Daily fractions use of 2 Gy to a total focal dose of 50 Gy is the traditional standard scheme for radiotherapy treatment. However, like any other treatment method, radiation therapy provides a variety of adverse effects on normal tissues in the irradiated field. Acute radiation reactions of the skin are one of the most frequent side effects of this type of treatment. A practical solution to the problem is deve...
2017 | : 4 | : 63-70

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СТЕПЕНЕЙ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ ПРИ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: Лучевая терапия является обязательным шагом для комплексного лечения рака молочной железы. Традиционной схемой лечения является применение 2 Грей за 25 фракций до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Но как и любой другой метод лечения, лучевая терапия дает разнообразные побочные эффекты на нормальные ткани в облучаемом поле. Для решения этой проблемы необходимо разработать приемлемые схемы лечения для достижения лучшего локального контроля с минимальным риском для нормальных тканей.
Для сокращения времени лечения были предложены различные послеоперационные  гипофракцио...
2016 | : 6 | : 40-49