Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Фильтр
Автор(ы):
  
СЕМЕЙ СЫНАҚ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОННІҢ ИОНДАУШІ САУЛЕЛЕНДІРУ ӘСЕРІНІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ОТБАСЫЛЫҚ СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫМЕН АУРАТЫН НАУҚАСТАРДА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҰРПАҚТАРЫНДА BRCA1 5382insC ГЕННІҢ ПОЛИМОРФИЗМ ЖИІЛІГІ
Сүт безі обырының дамуында генетикалық өзгерістердің біршама рөлі бар, бірақ олардың даму механзмі мен сырқаттың дамуындағы рөлі аяғына дейін зерттелмеген.
Зерттеудің мақсаты: радиоэкологиялық қолайсыз Семей ядролық полигоны аймағындағы жанұялық сүт безі обыры бар сәулеленген адамдардың бірініші және екінші ұрпақтарында 5382insC BRCA1 генінің полиморфизм жиілігін анықтау.
Материалдар мен әдістер: 40 жастан 79 жасқа дйін қазақ ұлтынан, 250 әел адам зерттельді, соның ішінде 190 сүт безі обырымен аурады, топтарға бөлінді. 1 – ші топқа отбасылық анамнезі бар, тікелей сәулеленуге топ б...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 58-66

РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚЖӘНЕЖАНҰЯЛЫҚАНАМНЕЗІ БАРӘЙЕЛДЕРДЕГІСҮТБЕЗІОБЫРЫНЫНЫҢ КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қатерлі түзілістің гистоморфологиялық мінездемесінің ерекшелігі оның генезі мен реттеуші гендердегі генетикалық өзгерістерге байланысты. Сонымен қатар реттеуші гендердегі генетикалық өзгерістер мутагендік факторлардың әсеріне тәуелді.
Зерттеу мақсаты. радиоэкологиялық және жанұялық анамнезі бар әйелдерде BRC1 және TP53 гендерінің мутациясымен байланысты сүт безі обырының морфологиялық ерекшеліктерін анықтау.
Материалдар мен әдістер. Зерттеуге 40 жастан 78 жас аралығындағы сут безі обырымен ауыратын 190 әйел қатысқан, казақтар болып келеді, аурудың отбасылық тарихы мен және жеке от...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 1 | Страницы: 66-76