Фильтр
Автор(ы):
  
ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Недостаточная эффективность профилактических программ артериальной гипертензии (АГ) у взрослых диктует необходимость смещения их в более ранние возрастные периоды. Представляет интерес изучение особенностей течения АГ у детей облученных родителей. В статье представлены данные о преимуществах проведения суточного мониторирования артериального давления, критерий стабильного и лабильного вариантов АГ. Выявленный нами десинхроз суточного ритма артериального давления у детей облученных родителей, опережая по времени очевидные клинические проявления заболевания, может использоваться в ранней...
2014 | : 4 | : 13-16

INDICATORS OF DAILY MONITORING OF THE BLOOD PRESSURE IN CHILDREN WITH ARTERIAL HYPERTENSION BORN FROM IRRADIATED PARENTS
Артериалды гипертензиясы бар және артериалды гипертензиясыз 48 балаға артериалды қысымды (АҚ) тәуліктік мониторлау (АҚТМ) жүргізілді. АҚТМ тәсілі негізінде артериалды қысымның тұрақты және лабильді варианттарымен балалар тобы анықталды. Зерттеу қорытындысы бойынша артериалды гипертензиясыз балалардың абсолюттық көбінде (62,9% ұл балаларда және 61,4% қыз балаларда) артериалды қысымның түнгілік төмендеуі 10 пайыздан 20 пайызға дейін байқалды, онда артериалды гипертензиясы бар балаларда артериалды қысымның түнгілік шамалы төмендеуі басым болған, сонымен қатар, 7,5&...
2014 | : 4 | : 13-16

БАЛАЛАРДАҒЫ ЖҮРЕКТІҢ МИТРАЛЬДІ ҚАҚПАҚШАСЫ ПРОЛАПСЫ КЕЗІНДЕГІ ФЕНОТИПТІ БЕЛГІЛЕРДІҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ.
Зерттеудің мақсаты балалардағы жүректің митральді қақпақшасы пролапсы кезіндегі дәнекер тіні дисплазиясының фенотипті белгілері кездесу жиілігін анықтау болып табылды. Митральді қақпақша пролапсы бар 42 балаға және бақылау тобына алынған 38 балаға кешенді клиникалық- аспаптық зерттеу жүргізілді. Дәнекер тіні дисплазиясының фенотипті белгілерінің айқын білінуі митральді қақпақша пролапсы бар балалардың 45,2% байқалды, ол дисплазияның жайылған сипатын дәлелдейді.
2012 | : 2 | : 46-47

ІШТЕН БІТКЕН ЖҮРЕК АҚАУЫ. ОҢ ЖАҚ ҚАРЫНШАНЫҢ ГИПОПЛАЗИЯСЫ СИНДРОМЫ
Мақалада сирек кездесетін жүректің іштен біткен ақауы- оң жақ қарыншаның гипоплазиясы синдромымен ауырған бір жасқа дейінгі баланың клиникалық бақылау жағдайы сипатталған.
2012 | : 2 | : 44-45

INDICATORS OF DAILY MONITORING OF THE BLOOD PRESSURE IN CHILDREN WITH ARTERIAL HYPERTENSION BORN FROM IRRADIATED PARENTS
Daily monitoring of blood pressure (DMBP) was conducted on 48 children with arterial hypertension (AH) and without AH. On the basis of DMBP the groups of children with a stable and labile AH options were selected. According to the studies’ results, it is observed that the absolute majority of children (62.9% of boys and 61.4% of girls) without AH has nighttime blood pressure reduction from 10 to 20%, whereas among patients with AH predominant number of patients has minor nighttime blood pressure reduction; moreover, nighttime increase of blood pressure is ob...
2014 | : 4 | : 13-16

THE FREQUENCY OF PHENOTYPIC TRAITS AT PROLAPSE OF THE MITRAL VALVE IN CHILDREN
The goal of this work was to study the frequency of phenotypic features of connective tissue dysplasia, characteristic for prolapse of the mitral valve in children. Complex clinical and instrumental study was carried out at 42 children with prolapse of the mitral valve and 38 without it. Expression of connective tissue dysplasia was observed in 45,2% of children with prolapsed of the mitral valve, which evidence about generalized nature of dysplasia.
2012 | : 2 | : 46-47

СONGENITAL HEART DEFECT. HYPOPLASIA SYNDROME OF THE RIGHT VENTRICLE
This article describes a case of clinical observation of the child (his first year of life) with a rare congenital heart disease - hypoplasia syndrome of the right ventricle.

2012 | : 2 | : 44-45