Фильтр
Автор(ы):
  
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ТИП РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
Введение: Обзор посвящен особенностям метастазирования различных подтипов рака молочной железы (РМЖ), которая отличается гетерогенностью, злокачественностью, ранним и быстрым лимфогенным и гематогенным метастазированием. Приведены современные данные результатов связи между молекулярными типами и локализацией метастазов РМЖ.
Цель: Анализ литературных данных об особенностях метастазирования различных молекулярных подтипов РМЖ.
Материалы и методы: проведен поиск публикаций в следующих базах данных: PubMed Medline, Health star, Embase, Cochrane глубиной с 2000 по 2016 гг.
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 119-128

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных в мире заболевание среди женщин. РМЖ и ее метастазы - это неоднородная группа опухолей, отличающихся по морфологии, клиническому течению и чувствительности к лечению, что представляет собой серьезную клиническую проблему в области онкологии, тем самым вызывает интерес к данной проблеме.
Целью исследования является изучение распространенности и клинико-морфологических особенностей метастатического РМЖ.
Материалы и методы: Дизайн – ретроспективное исследование. Выборка сплошная (n=570 истории...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 74-83

COMPARATIVE ESTIMATION OF MORBIDITY RATE AND DEGREE OF SKIN LESIONS DURING HYPOFRACTIONATED AND TRADITIONAL RADIOTHERAPY OF BREAST CANCER
Background: Radiation therapy is a necessary step for the integrated treatment of breast cancer. The traditional scheme of treatment is the use of 2 Gray in 25 fractions to the total focal dose of 50 Gy. However, like any other treatment method, radiation therapy provides a variety of side effects on normal tissue in the irradiated field. To solve this problem it is necessary to develop suitable treatment regimens to achieve better local control with minimal risk on the normal tissues.
A variety of hypofractionated radiotherapy schedules has been proposed after surgery in the attempt to ...
More
2016 year | Issue: 6 | Pages: 40-49

СОЛТҮСТІК- ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІ БОЙЫНША СҮТ БЕЗІНІҢ МЕТАСТАТИКАЛЫҚ ОБЫРЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Өзектілігі: Сүт безінің обыры әйелдер арасында әлемдегі ең көп таралған аурудың бірі болып табылады. Сүт безінің қатерлі ісігі және оның метастазы күрделі клиникалық проблема болып табылады, сондықтан осы проблема қызығушылық тудырады.
Зерттеудің мақсаты: сүт безінің метастатикалық обыры таралуын, клиникалық және морфологиялық ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
Материалдар мен әдістер: Дизайн - ретроспективты, көлден қима зерттеу. (N = 570 деректер). Семей қаласы ӨОД және Павлодар облыстық онкологиялық диспансерінде 2004-2013 жылдар арасындағы сүт безі обыры мен метаст...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 74-83

МЕТАСТАЗДАНҒАНСҮТБЕЗІІСІГІНІҢМОЛЕКУЛЯРЛЫҚТИПТЕРІНІҢБОЛЖАУФАКТІРЛІРІ
Кіріспе: Әдеби шолу әртүрлі молекулярлық типті сут безі ісігінің метастаздану ерекшеліктері және ісіктің қатерленуімен, ерте және жылдам лимфогенді және гематогенді метастаздануымен, емнен кейінгі соңғы нәтижелерінің қанағаттанарлықсыз болған метастазданған сүт безі қатерлі ісігінің өзекті мәселелеріне арналған. Шолу барысында, заманауи деректер сүт безі қатерлі ісігінің метастазы мен молекулярлық тип арасындағы байланыс болуы мүмкін екендігі аныұталған.
Берілген әдебиеттік шолудың мақсаты метатстаздық сүт безінің қатерлі ісігінің заманауи молекулярлық әдістері жайлы әдебиеттерді тауып,...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 119-128

СҮТБЕЗІОБЫРЫНЫҢГИПОФРАКЦИОНДЫЖӘНЕДӘСТҮРЛІСӘУЛЕЛІ ТЕРАПИЯСЫНДА ТЕРІ ЗАҚЫМДАНУЫНЫҢЖИІЛІГІМЕНДӘРЕЖЕСІНСАЛЫСТЫРМАЛЫБАҒАЛАУ
Өзектілік: Сүт безі обырының сәулелік терапия емдеу кешенді үшін қажетті қадам болып табылады. Емдеу дәстүрлі схемасы 50 Гр жалпы ошақты дозада 25 фракциялар 2 Грей пайдалану болып табылады. Алайда, кез келген басқа да емдеу сияқты, сәулелік терапия сәулеленген алаңындағы қалыпты тіндерге жанама түрде әсер етеді. Бұл мәселені шешу үшін қалыпты тіндерінің тәуекелі аз жақсы жергілікті бақылау үшін қолайлы емдеу схемасын әзірлеу қажет.
Уақытты үнемдеу үшін сәулелі терапияның әртүрлі операциядан кейінгі гипофракционды тәртіп қолданылды. Қазіргі кездегі зерттеудің мақсаты күнеклікті фракционд...
More
2016 year | Issue: 6 | Pages: 40-49

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СТЕПЕНЕЙ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ ПРИ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: Лучевая терапия является обязательным шагом для комплексного лечения рака молочной железы. Традиционной схемой лечения является применение 2 Грей за 25 фракций до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Но как и любой другой метод лечения, лучевая терапия дает разнообразные побочные эффекты на нормальные ткани в облучаемом поле. Для решения этой проблемы необходимо разработать приемлемые схемы лечения для достижения лучшего локального контроля с минимальным риском для нормальных тканей.
Для сокращения времени лечения были предложены различные послеоперационные  гипофракцио...
More
2016 year | Issue: 6 | Pages: 40-49

MOLECULAR TYPE OF BREAST CANCER AS PROGNOSTIC FACTOR FOR METASTASIS
Introduction: The article provides an overview of the literature data on the peculiarities of metastasis of different subtypes of breast cancer (BC), which is characterized by heterogeneity, malignancy, early and rapid lymphatic and hematogenous metastasis. Modern studies have shown about the connection between the molecular type and localization of metastatic breast cancer.
Objective: Analysis of published data about the features of different molecular subtypes of breast cancer metastasis.
Materials and Methods: publications searched in the following databases: PubMed Med...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 119-128

Clinical and epidemiological characteristics of metastatic breast cancer in the north-eastern region of Kazakhstan
Actuality: Breast cancer (BC) is one of the most common diseases in the world among women. BC and its metastasis is a heterogeneous group of tumors that differ in morphology, clinical course, and sensitivity to the treatment, which is a serious clinical problem in oncology, thereby causing interest in this problem.
The aim of the study is to investigate the prevalence and clinical and morphological features of metastatic BC.
Materials and Methods: Design is retrospective study including 570 case histories. A retrospective analysis of data metastatic BC for the 2004-2013 yea...
More
2016 year | Issue: 4 | Pages: 74-83