Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ДЕРМАТОЗДАРДЫ ЕМДЕУ КЕЗІНДЕ РОЛИНОЗДІ ҚОЛДАНУ
Аллергиялық дерматоздар кезінде ролиноздың клиникалық тиімділігі және қауіпсіздігі қарастырылған. Комплексті терапияға ролинозды енгізу клиникалық көріністерді едәуір азайтады және жанама әсерлерді шақырмайды.

Н.К. Кудайбергенова1, Г.Ж. Абдрахманова2, Х.С. Жетписбаева3, Д.Б. Козубаева4

 

Государственный медицинский университет города Семей,

Кафедра иммунологии и дерматовенерологии1, 3, 4,

 

Медицинский центр Государственного медицинского университета города Семей2

1. Хаитова Р.М., Ильиной Н.И. Аллергология и иммунология: национальное руководство /под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2009. – 656с. 2. Хаитова Р.М., Ильиной Н.И., Латышевой Т.В., Лусс Л.В. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний /под общ. ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной, Т.В. Латышевой, Л.В. Лусс. – М.: Литтерра, 2007. – 504 с. 3. Скрипкина Ю.К., Бутова Ю.С. Клиническая дерматовенерология: в 2-х т. / под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2009
Көрген адамдардың саны: 266

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

Г.Ж. Абдрахманова, Х.С. Жетписбаева, Д.Б. Козубаева ПРИМЕНЕНИЕ РОЛИНОЗА В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 117-118 N.K. Kudaybergenova, G.Zh. Abdrakhmanova, H.S. Zhetpisbayeva, D.B. Kozubayeva ROLINOZ IN THE TREATMENT OF ALLERGIC DERMATOSIS. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 117-118 Н.К. Кудайбергенова, Г.Ж. Абдрахманова, Х.С. Жетписбаева, Д.Б. Козубаева АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ДЕРМАТОЗДАРДЫ ЕМДЕУ КЕЗІНДЕ РОЛИНОЗДІ ҚОЛДАНУ. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 117-118

Авторизируйтесь для отправки комментариев