АТЕРОСКЛЕРОЗДЫҢ МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЫНЫҢ МЕДИКАМЕНТОЗДЫ ЕМЕС КОРРЕКЦИЯСЫНЫҢ ДИСЛИПИДЕМИЯСЫ
Медикаментозды емес коррекция дислипидемияның атеросклероз және оның асқынуларының алдын алуында қаншалықты маңызды мақалада заманауи медикаментозды емес шаралар көрсететін, олар атеросклероз бен жүректің ишемиялық ауруының, қауіп факторы дислипидемияға бағытталған. Физикалық күштеменің жоғарылауы, диета өзгерту; темекіден бас тарту, АҚ жоғарылауы, коррекция атеросклероз профилактикасында маңызды.

Л.М. Пивина, А.С. Керимкулова, Г.Б. Батенова

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті

1. Murray CJL, Lopez AD. Evidence-based health policy – lessons from theGlobal Burden of Disease Study. Science 1996; 274: 740–3. 2. Регионы Казахстана (статистические материалы). Агентство Республики Казахстан по статистике.- 2011. 3. Профилактика, диагностика и лечение артериаль-ной гипертензии. Российские рекомендации (второй пересмотр). MediaMedica, 2004. 4. Miettinen TA, Pushka P, Gylling Hetal. Reduction of serum cholesterol with sitostanol-estermargarin in amildly hypercholesterolemic population // NEnglJMed 1995; 333: 1308–12. 5. Gotto AM. Contemporary Diagnosis and Management of Lipid Disorders Handbooks in Helth Care Co., Newtoun, Pennsylvania, 2004; 115–21. 6. Downs JR, Clearfield M, Weis S et al. Primary pre-vention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: Results of AF CAPS/TexCAPS. JAMA 1998; 279: 1615–22.
Көрген адамдардың саны: 267

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

Л.М. Пивина, А.С. Керимкулова, Г.Б. Батенова НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 27-28 L.M. Pivina, A.S. Keremkulova, G.B. Batenova NONMEDICAMENTOUS CORRECTION OF DYSLIPIDEMIA AS IMPORTANT FACTOR IN PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS AND ITS COMPLICATIONS. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 27-28 Л.М. Пивина, А.С. Керимкулова, Г.Б. Батенова АТЕРОСКЛЕРОЗДЫҢ МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЫНЫҢ МЕДИКАМЕНТОЗДЫ ЕМЕС КОРРЕКЦИЯСЫНЫҢ ДИСЛИПИДЕМИЯСЫ. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 27-28

Авторизируйтесь для отправки комментариев