Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТИIМДI ТАМАҚТАНУЫ - БОЛАШАҚТА ЕЛДIҢ САУ ҰРПАҒЫ
Қазіргі кездегі мектеп оқушысының дене салмағының индексі толыққанды өсу мен даму үшін жеткіліксіз болып отыр. Мектеп оқушыларының жартысынан көбі (66%) салмақ тапшылығына, ал 8%-ы артық салмақтылыққа ұшырап отыр. Бұл көрсеткіштер өзге де авторлардың зерттеулерінің нәтижелерінде көрініс табады. Метаболалық алмасудың бұзылуы айтарлықтай жағымсыз салдарларға және ауру-сырқаулардың дамуына әкелуі мүмкін. Осы қалыптасқан жағдайды келесідей шаралардың көмегімен түзетуге болады: мектепте және үйде тамақтану рационын жақсарту, мектепте ыстық тамақпен тамақтандыруды ұйымдастыру, дұрыс тамақтанудың принциптері туралы санитарлық-ағартушылық жұмыстарды мектепте өткізу.

С.К. Нуртазина, Ш.Е. Токанова, З.Ж. Абдильдина

 

Государственный медицинский университет города Семей,
1. Айджанов М.М. Доклад: Школьное питание, проблемы и пути ее решения. Семинар для специалистов департаментов ЦЗП ОО «АПМ» Алматы, 13 октября 2011 г.; 2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_массы_тела; 3. Программа РК "Здоровый образ жизни" на 2008 – 2016 годы; 4. Доклад о положении детей в Республике Казахстан 2011 г. - 16 стр.; 5. Дамитов Б.К., Ермеков Н.Т., Можаева О.И., Головатая Г.И., Егимбаева Ж.К., Ногайбаланова С.Ж., Сулейменова Ш.А., Махметова Г.П., Текешева Т.У. Национальный доклад о состоянии и развитии образования в Республике Казахстан. - Астана, 2009, - 43-44 с. 6. «Инструкция о размерах и источниках социальной помощи нуждающимся гражданам в период получения образования», утвержденной Постановлением Правительства РК от 17 мая 2000 года №738; 7. Марқабаева А.М. Семей қаласындағы балалар мен жасөспірімдер арасында артық салмақ пен семіздіктің таралу жиілігі // Материалы научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные вопросы развития науки и подготовки научных кадров», г. Семей 22 декабря 2010г, с. 81
Көрген адамдардың саны: 229

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Мақалалар

Библиографиялық сілтемелер

С.К. Нуртазина, Ш.Е. Токанова, З.Ж. Абдильдина РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ - ЭТО ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРАНЫ В БУДУЩЕМ. //НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2012.№ 5. С. 140-141 S.K. Nurtazina, Sh.Ye. Tokanova, Abdildina Z.Zh. The balanced diet of school students is a healthy generation of the country in the future. // NAUKA I ZDRAVOOKHRANENIE 2012.№ 5. С. 140-141 С.К. Нуртазина, Ш.Е. Токанова, З.Ж. Абдильдина Мектеп оқушыларының тиiмдi тамақтануы - болашақта елдiң сау ұрпағы. // ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ. 2012.№ 5. С. 140-141

Авторизируйтесь для отправки комментариев