Фильтр
Автор(ы):
  
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ КРЫС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Введение: После облучения для реабилитации лиц пострадавших от неконтролируемого радиационного воздействия с целью реконструкции поглощенных доз, спустя длительное время (от нескольких дней до нескольких десятков лет) с успехом применяется метод, основанный на спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР – дозиметрия). Данный метод является очень эффективным инструментом для ретроспективной индивидуальной дозиметрии, так как дает возможность измерять материалы, которые являются частью человеческого тела [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ЭПР измеряет количество стабильных сво...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛИМФАДЕНИТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
Жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, жақ-бет аймағы лимфадениттері 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда қыс мезгілінде жиі кездеседі және барлық нозологияның 6,8 % құрайды. Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 106-108

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПАРАМАГНИТТІ РЕЗОНАНСТЫҢ СПЕКТРОСКОПИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЗЕРТТЕУЛЕР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ЖАСТАРЫ
Кіріспе: Бақылаусыз радиацияның әсерінен сәулеленуге ұшыраған адамдарды сауықтыру үшін біршама уақыт өткеннен кейін (бірнеше күннен бірнеше жылға дейін) жұтылған дозаның мөлшерін анықтау мақсатында кеңінен электрондық парамагнитті резонанстың спектроскопиясы (ЭПР – дозиметрия) әдісі қолданылды. Бұл ретроспективті жеке – дара дозиметрия үшін жоғары әсерлі аспаптық әдіс болып саналады, өйткені адам денесінің белгілі бір бөліктерін өлшеуге мүмкіндік береді. ЭПР сүтқоректі егеуқұйрықтардың сіңірілген сәулеленудің мөлшерін анықтау үшін тіс кіреукесін дозиметрияның электрон-парамагни...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

БАЛАЛАРДЫҢ ЖАҚ-БЕТ АЙМАҒЫ ЛИМФАДЕНИТІНІҢ АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижелері бойынша, жақ-бет аймағы лимфадениттері 6 жастан 10 жасқа дейінгі балаларда қыс мезгілінде жиі кездеседі және барлық нозологияның 6,8 % құрайды. Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 106-108

ON THE PROBLEM OF THE AGE OF RATS USED FOR ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY STUDIES
Introduction: After irradiation for the rehabilitation of persons affected by uncontrolled radiation exposure (from several days to several tens of years) for the purpose of reconstruct the absorbed doses after a long time applies a method that based on electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR – dosimetry). This method is a very effective tool for retrospective individual dosimetry, because it makes possible to measure materials that are part of the human body [5, 6, 13, 14, 18, 20]. ESR measures the quantity of stable radicals, created due to radiation exposure to too...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 105-114

PECULIARITIES OF LYMFHADENITIS MAXILLOFACIAL REGION IN CHILDREN
Studies have rereled that the lymphadenitis maxillofacial region are more freguent between the ages of 6-10 years in winter and up 6.8% all cases nozoology. Толығырақ
2012 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 106-108