Фильтр
Автор(ы):
  
DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF DIFFUSE-WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IMAGING IN BRAIN MENINGIOMAS
Relevance: The method of diffusion-weighted magnetic resonance imaging allows you to get information about the structural state of various tissues and organs. Currently, the method of diffuse-weighted images and the measured diffusion coefficient have not received widespread clinical use, with the exception of scientific works on the study of brain ischemia, demyelinating diseases, and injuries.
The aim of the work is to compare the values of the measured diffusion coefficient of various forms of meningiomas and assess the possibilities of applying the methods of diffusion-weighted magne...
2019 | : 3 | : 84-91

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Магнитно-резонансная томография - метод исследования, основанный на получении изображения тканей и органов при помощи электромагнитных волн. К достоинствам магнитно-резонансной томографии относятся высокая контрастность мягкотканых структур, связочного аппарата, тканей головного и спинного мозга, отсутствие лучевой нагрузки. Магнитно-резонансная томография позволяет проводить исследование в любых плоскостях с учетом анатомических особенностей тела пациента, а при необходимости – получать трехмерные изображения для точной оценки взаиморасположения различных органов и тканей. Начиная с конца 90-...
2018 | : 6 | : 169-175

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ КОЖИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИПОФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность: В Республике Казахстан рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных новообразований у женщин. Лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы является стандартным и обязательным компонентом комплексного лечения. Традиционной стандартной схемой проведения лучевой терапии является подведение разовой очаговой дозы 2 Гр ежедневными фракциями до суммарной очаговой дозы 50 Гр. Однако в связи с увеличением числа выявленных заболеваний на ранней стадии, в последние годы меняются подходы к лечению РМЖ. Острые лучевые реакции кожи являются одним из наиболе...
2018 | : 6 | : 114-120

МИДЫҢ МЕНИНГИОМАСЫНЫҢ МАГНИТТІ-РЕЗОНАНСТЫ ТОМОГРАФИЯНЫҢ ДИФФУЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕМ БЕЙНЕСІНІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ
Тақырыптың өзектілігі: Диффузияның өлшенген магниттік-резонансты бейнелеу әдісі түрлі тіндердің және мүшелердің құрылымдық күйі туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде диффузиялық өлшеу әдісі мен өлшенген диффузия коэффициенті мидың ишемияларын зерттеу, демиелинге ұшыраған аурулар мен жарақаттар туралы ғылыми жұмыстарды қоспағанда кең таралған клиникалық қолданысқа ие болмады.
Жұмыстың мақсаты менингиомалардың әртүрлі нысандарының өлшенген диффузия коэффициентінің мәндерін салыстыру және мидың менигиомаларының қатерлі ісігінің диагностикасында диффузиялық өлшенген магнитті...
2019 | : 3 | : 84-91

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫ КЕЗІНДЕГІ ГИПЕРФРАКЦИОНДЫ СӘУЛЕЛІ ТЕРАПИЯДАН КЕЙІНГІ ТЕРІДЕГІ СӘУЛЕЛІ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ АНАЛИЗЫ
Өзектілік: Қазақстан Республикасында  әйелдер арасында сүт безі обыры барлық қатерлі ісіктер ішінде алдыңғы позицияларды алып тұр. Сәулелі терапия қалған сүт безі бөліктерінің комплексті емінің стандартты және міндетті компоненті болып табылады . Сәулелі терапияны өткізудің  дәстүрлі стандартты кестесі күнделікті бірреттік ошақты доза 2 Гр фракциямен сумарлы ошақты доза 50 Гр дейін. Бірақ дерттің бастапқы сатысында анықталу санының  ұлғаюына байланысты, соңғы жылдары сүт безі обыры еміне көзқарас өзгеруде.Терінің жедел сәулелі реакциялары осы емнің  жиі ...
2018 | : 6 | : 114-120

МАГНИТТІ-РЕЗОНАНСТЫ ТОМОГРАФИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ МЕН БОЛАШАҒЫ
Магнитті-резонансты томография - тіндер мен мүшелердің суретін электромагнитті толқындардың көмегімен алуға негізделген зерттеу әдісі. Жұмсақтінді құрылымдардың, байлам аппаратының, бас миы мен жұлынның тіндерінің жоғарғы контрасттылығы, сәулелік жүктеменің болмауы магнитті-резонансты томографтың артықшылықтары болып табылады. Магнитті-резонансты томография зерттеуді пациент денесінің анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып кез келген жазықтықта жүргізуге, ал керек болған жағдайда -  түрлі мүшелер мен тіндердің өзара орналасуын нақты анықтау үшін үшөлшемді суретті алуға мүмкіндік бе...
2018 | : 6 | : 169-175

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ МЕНИНИНГИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Актуальность: Методика диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии позволяет получить информацию о структурном состоянии различных тканей и органов. В настоящее время метод диффузно-взвешенных изображений и измеряемого коэффициента диффузий не получили широкого клинического применения, за исключением научных работ по исследованию ишемии мозга, демиелинизирующих заболеваний, травм.
Цель работы – сопоставить значения измеряемого коэффициента диффузий различных форм менингиом и  провести оценку возможностей применения методики диффузионно-взвешенной магнитно-резонансно...
2019 | : 3 | : 84-91

ANALYSIS OF RADIATION REACTIONS OF SKIN AFTER HYPOFRACTIONATED RADIATION THERAPY OF BREAST CANCER
Background:  In the Republic of Kazakhstan, breast cancer takes a leading position among all malignant neoplasms in women. Radiation therapy is a standard and obligatory component of complex treatment of breast cancer. Daily fractions use of 2 Gy to a total focal dose of 50 Gy is the traditional standard scheme for radiotherapy treatment.  However, due to the increase in the number of detected diseases at an early stage, approaches to the treatment of breast cancer have changed in recent years. Acute radiation skin reactions are one of the most frequent side effects of this...
2018 | : 6 | : 114-120

HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Magnetic resonance imaging is a research method based on obtaining images of tissues and organs using electromagnetic waves. The advantages of magnetic resonance imaging include a high contrast of soft tissue structures, ligaments, brain and spinal cord tissues, and the absence of radiation exposure. Magnetic resonance imaging allows you to conduct research in any planes, taking into account the anatomical features of the patient's body, and, if necessary, to obtain three-dimensional images for an accurate assessment of the relative positions of various organs and tissues. Since the end of...
2018 | : 6 | : 169-175