Фильтр
Автор(ы):
  
ФАКТОРЫ АДДИКТИВНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ
Введение: Обучение в медицинском высшем учебном заведении связано с напряженной адаптацией, что ведет к изменению в психическом статусе студентов. Последствием этому может стать уязвимость к аддикциям и возможное развитие зависимого поведения. Цель исследования: определить распространенности рисков зависимости среди студентов Государственного медицинского университета города Семей (ГМУ г.Семей) в том числе в контексте взаимосвязанных с ними социально-психологических факторов. Материалы и методы. Проведена одномоментная кросс-секционная оценка с помощью анкетирования 643 студентов первого ку...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНДЕ АДДИКТИВТІ БЕЙМДІЛІКТІҢ ФАКТОРЛАРЫ
Кіріспе: Медициналық жоғары оқу орнында оқу студенттердің шиеленіскен бейімделуінің қиындауына байланысты психикалық жағдайының өзгеруіне әкеледі. Осының салдары аддикцияларға осалдық және тәуелді мінез-құлықтың дамуына ықтимал болуы мүмкін. Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің (Семей қ.ММУ) студенттері арасында тәуелділік қауіп-қатер таралуын, оның ішінде олармен өзара байланысты әлеуметтік-психологиялық факторлар контекстінде анықтау. Материалдар мен әдістер: Семей қ.ММУ-нің бірінші курсының 643 студенттерінен сауалнама көмегімен бірмезетті кросс-секционды ...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144

FACTORS OF ADDICTIVE PREDISPOSITION AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY
Introduction: Training in a medical university is associated with a tense adaptation, which leads to a change in the mental status of students. This may result in vulnerability to addictions and the possible development of dependent behavior. The aim of the study was to determine the prevalence of the addiction risk in students of the Semey State Medical University of (SSMU), as well as in the context of interrelated socio-psychological factors. Materials and methods: A one-stage cross-sectional evaluation was carried out using a questionnaire of 643 first-year students of the Semey State Me...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 135-144