Фильтр
Автор(ы):
  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ
Актуальность. Миопия является одним из самых распространенных в мире глазных заболеваний и частой причиной снижения зрения. Увеличение распространенностимиопии среди молодого населения, в том числе у студентов медицинских ВУЗов вызывает интерес к данной проблеме.
Материалы и методы. Дизайн – поперечное исследование. Выборка сплошная (n=598 студентов, 1195 глаз). Обследованы все студенты 1 курса ГМУ г. Семей, кроме иностранных студентов, с целью выявления распространенности аномалий рефракции. Статистически значимые различия качественных переменных оценивались при помощи критерия ...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 129-138

СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІКМЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІНІҢБІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА РЕФРАКЦИЯ АНОМАЛИЯСЫНЫҢТАРАЛУЫ
Өзектілігі: Миопия көз ауруларының ішінде дүние жүзі бойынша алдынғы қатардағы аурулардың бірі және көруді төмендететін себепкер болып табылады. Жастар арасында соның ішінде медициналық жоғарғы оқу орнында оқитын студенттер арасында миопияның кең таралуы өзекті мәселелердің бірі.
Материалдар мен әдістер: Дизайн–көлденең зерттеу. Іріктеу жалпылама (n=598 студенттер, 1195 көз).Рефракция аномалиясын анықтау мақсатында Семей қ. ММУ барлық 1 курс студенттер арасында (шет ел студенттерінен алынған жоқ) тексеру жүргізілді. Сапалы тексерістің статистикалық белгілері Хи-квадрат кр...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 129-138

THE PREVALENCE OF REFRACTIVE ERRORSAMONG THE FIRST-YEAR STUDENTS OF SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY
Background.Myopia is a high prevalent eye disease in the word and is a common cause of visionloss. Increasing myopiaprevalence among young population, including the students of medical universities, has raises scientific interest for this problem.
The aim of the study is to examine the prevalence of refractive errors among the first year medical students and to compare it with the World indicators.
Methods: A cross-sectional study including 598 students (1195 eyes). All the first year students, excluding the foreign students, have been examined. The statistically significan...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 129-138