Фильтр
Автор(ы):
  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-...
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является самым распространенным фактором риска фибрилляции предсердий (ФП). Первичная профилактика ФП признана приоритетным направлением медицинской науки и практики.
Цель: изучить распространенность ФП и основные факторы риска, ассоциированные с ней у больных АГ без пере...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: СИС...
Введение: Заболеваемость инфарктом миокарда продолжает расти, особенно среди лиц молодого и среднего возраста - частота возникновения в возрасте до 40 лет достигает 35%. У выживших сохраняется высокий риск повторной сосудистой катастрофы: 18% мужчин и 35% женщин в течение последующих 6 лет переносят второй инфаркт миокарда...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 7-20

БІРІНШІЛІК МЕДИКО-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК БЕРУ ДЕҢГЕЙІНДЕ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ЖҮРЕКШЕЛЕР ЖЫБЫРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ БАЙЛ...
факторы болып табылады. ЖЖ біріншілік алдын алу денсаулық сақтауда ауыртпалықты азайтады және науқастардың болжамын жақсартады.
Мақсаты: Біріншілік медико-санитарлық көмек беру (БМСК) деңгейінде жүректің коронарлық ауруынсыз АГ бар науқастардағы ЖЖ-мен байланысты қауіп факторлары және олардың таралуын бағалау.
...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

ЖЕДЕЛ ЖҮРЕК ИНФАРКТІСІ БАР НАУҚАСТАРДА ЖЕДЕЛ ЖҮРЕК ӨЛІМІНІҢ ЕКІНШІ ПРОФИЛАКТИКАСЫ РЕТІНДЕ ОМЕГА-3 МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ: ЖҮЙЕЛІК ...
Кіріспе. Миокард инфарктісінің жиілігі әсіресе жас және орта жастағы адамдар арасында өсуде - 40 жасқа толмағандар саны 35%-ға жетеді. Зардап шеккендер қайталанатын тамырлы апаттың жоғары тәуекеліне ие: ерлердің 18%-ы және 35%-ы келесі 6 жыл ішінде екінші миокард инфарктісінен зардап шегеді. Жүрек-қан тамырлары ауруларынан б...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 7-20

SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КОКС РЕГРЕССИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Мақалада өмір сүру Кокс регрессиясын - талдаудың ең белгілі көпшамалы әдістерінің бірін өткізудің теориялық негіздері берілген. Көптеген жағдайларда талдаудың осы әдісі зерделенетін уақыт арасындағы зерттелетін жағдайдың орнауы жылдамдығына қауіптің әлеуетті факторларының тәуелсіз әсерін анықтау үшін қолданы...

Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 5-27

PREVALENCE OF ATRIAL FIBRILLATION AND ITS CORRELATES IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITHOUT CORONARY HEART DISEASE IN PRIMARY CARE SETTING
Hypertension is a risk factor for atrial fibrillation (AF). Primary prevention of AF in hypertension patients is the ultimate goal of the medical and public health community.
Aim: assess the prevalence and factors associated with AF in hypertensive patients without coronary heart disease (CHD) in primary care setting.
Methods: A cross–sectional study was conducted in January-September 2018. Hypertensive patients 40 years and above visiting primary care clinics during the study period were recruited (n=1121). Exclusion criteria were rheumatic and congenital...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

OMEGA-3 PUFA AS SECONDARY PROPHYLAXIS OF SUDDEN CARDIAC DEATH AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Introduction. The incidence of myocardial infarction continues to grow, especially among young and middle-aged people - the incidence rate before the age of 40 reaches 35%. Survivors still have a high risk of recurrent vascular catastrophe: 18% of men and 35% of women suffer a second myocardial infarction over the next 6 years. The experience of countries, including the United States, which have achieved a significant reduction in mortality from CVD, indicates the need to actively address issues of CVD prevention based on the concept of cardiac risk factors.
The implementati...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 7-20

COX REGRESSION IN HEALTH SCIENCES USING SPSS SOFTWARE
In this paper presents theoretical bases of the Cox regression as one of the most popular multidimensional methods of survival analysis. This method of analysis in most cases is used to determine the independent influence of potential risk factors on the rate of occurrence of the event under study during the time period studied. The practical example describes the principles of Cox proportional hazard analysis and the basic principles of interpreting the information received with the SPSS application statistical software package.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 5-27