Фильтр
Автор(ы):
  
JOINT DEVELOPMENT MEDICAL UNIVERSITY CITY OF SEMEY AND THREE PREFECTURES OF JAPAN THAT BASED ON OUR HISTORY OF INTERNATIONAL EXCHANGE
In the current era of globalization, universities are working to conclude agreements on international exchanges. Such agreements are concluded as a result of support from various quarters and departments within the university. International exchanges between Kazakhstan and Japan have progressed over the past few years. Semey State Medical University and Kochi University concluded an agreement on academic cooperation and student exchanges in 2018. This agreement follows on the heels of similar agreements concluded between Semey State Medical University and Hiroshima and Shimane universities.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

ФАКТОРЫ АДДИКТИВНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ
Введение: Обучение в медицинском высшем учебном заведении связано с напряженной адаптацией, что ведет к изменению в психическом статусе студентов. Последствием этому может стать уязвимость к аддикциям и возможное развитие зависимого поведения. Цель исследования: определить распространенности рисков зависимости среди студентов Государственного медицинского университета города Семей (ГМУ г.Семей) в том числе в контексте взаимосвязанных с ними социально-психологических факторов. Материалы и методы. Проведена одномоментная кросс-секционная оценка с помощью анкетирования 643 студентов первого ку...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 135-144

ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПАНЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Введение: Казахстан продолжает оставаться одной из стран, где процент совершения самоубийств наиболее высок. Особенно актуальна на сегодняшний день проблема молодежного суицида. Подверженность психологическим стрессам, в том числе связанными с необходимостью адаптации к новым академическим условиям, является одним из факторов риска суицидального поведения.

Цель исследования: динамическая оценка суицидального риска у студентов первого курса медицинского университета в процессе их адаптации к условиям обучения.

Методы: проведена панельная двухволновая оценка суицидальн...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 48-58

NECESSITY OF LONG-TERM, DETAILED STUDIES OF THE MENTAL, PHYSICAL, AND ENVIRONMENTAL STATUS BY THE EFFECTS OF RADIATION INVOLVING MULTIPLE DISCIPLINES: DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES
Introduction:
The Great East Japan Earthquake struck in March 2011 and caused an accident at the nuclear power plant in Fukushima Prefecture. The resulting incident became a major topic of discussion around the world. The lives and living situations of some people are still being impacted by that earthquake. In addition, residents of the area near where the accident occurred still have various concerns.
Materials and Methods:
The current study examined the aftermath of the Chernobyl accident. This report also considered the direction that measures to deal with radiation and...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 45-49

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАСУ ТАРИХЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ ЖАПОНИЯ ҮШ ПЕРФЕКТУРАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ДАМУЫ
Семей қаласы университетінің және Жапонияның үш перфектурасының бірігін дамуы, білім беру және зерттеу жұмыстарын, клиникалық тәжірибені жалғастырады, сондай-ақ халықаралық алмасу тарихына негізделген жалпы жаңа жоспарлармен жұмыс істеу мүкіндігін береді.
Қазіргі жаһандау дәуірінде университеттер халықаралық алмасу бағдарлаасы аясында келісіге келу үшін жұмыс жасайды. Осындай келісімдер түрлі университет ішілік департамент бөлішелері қолдауының нәтижесінде жасалады. Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстан мен Жапония арасындағы халықаралық аласу белсенділігін көрсетті. 2019 жылы Семей қаласын...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНДЕ АДДИКТИВТІ БЕЙМДІЛІКТІҢ ФАКТОРЛАРЫ
Кіріспе: Медициналық жоғары оқу орнында оқу студенттердің шиеленіскен бейімделуінің қиындауына байланысты психикалық жағдайының өзгеруіне әкеледі. Осының салдары аддикцияларға осалдық және тәуелді мінез-құлықтың дамуына ықтимал болуы мүмкін. Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің (Семей қ.ММУ) студенттері арасында тәуелділік қауіп-қатер таралуын, оның ішінде олармен өзара байланысты әлеуметтік-психологиялық факторлар контекстінде анықтау. Материалдар мен әдістер: Семей қ.ММУ-нің бірінші курсының 643 студенттерінен сауалнама көмегімен бірмезетті кросс-секционды ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 135-144

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ СУИЦИДАЛЬДІ ҚАУПІН БАҒАЛАУ (ПАНЕЛЬДІ ЗЕРТТЕУ)
Кіріспе: Қазахстан өз-өзіне қол жұмсау мәселесі жөнінен жоғары пайыз құрайтын мемлекеттер қатарында тұр. Қазірге таңда ең маңызды мәселе болып жастар суициді болып табылады. Суицидальді тәртіптің қауіп факторына психологиялық стресстерге ұшырау жатады ,әсіресе жаңа академиялық жағдайларға бейімделуімен байланысты.

Зерттеу мақсаты: Медициналық университеттің 1 курс студенттерінің оқу үрдісіне бейімделу кезеңіндегі суицидальді қауіпті динамикалық бағалау.

Зерттеу әдістері: медициналық университеттің 3 факультетінде оқитын 553 студентінің суицидальді қауіпіне екітолқынды...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 48-58

УАҚЫТЫЖӘНЕАПТАКҮНІБОЙЫНША ЖОЛ-КӨЛІКАПАТТАРЫНЫҢСТАТИСТИКАЛЫҚТАЛДАУЫ: ОСЫ ТОКИОДАҒЫЗЕРТТЕУ ҮШІНҚАЗАҚСТАНДАҒЫБОЛАШАҚЗЕРТТЕУЛЕРҮШІНЖОБАБОЛАТЫНМЕТОДОЛОГИЯ
Кіріспе: Келешекте жол–көлік оқиғалары алдын алу үшін іс – шаралар әдістеу мақсатында егжей-тегжейлі зерттеулер өткізу қажет болады. Сол сияқты Жапонияда ғана емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерде қолданылатын статистикалық әдістерді әдістеу қажет.
Материалдар және әдістер: 2010-2014 жж. мерзімдегі Токиодағы жол–көлік оқиғаларының таралуы астаналық полиция департаменті баяндамасы негізінде зерттелген болатын. Сол сияқты, осы апаттар ерекшеліктері зерттелген болатын. алынған нәтижелер Токиодағы ЖКО алдын алу бойынша іс – шараларын әдістеуде жіті қажеттілікті анықтады. Содан басқа, Қазақ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-44

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ И ТРЁХ ПРЕФЕКТУР ЯПОНИИ, ОСНОВАННОЕ НА НАШЕЙ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
В нынешней эре глобализации университеты заключают соглашения в рамках программ международного обмена. Международный обмен между Казахстаном и Японией прогрессировал за последние несколько лет. Государственный Медицинский Университет города Семей и Университет Кочи заключили соглашение об академическом сотрудничестве и программах по обмену студентами в 2019 году. Это соглашение последовало за соглашением, которое было заключено между Государственным Медицинским Университетом города Семей и Университетами Хиросима и Шимане.
Данная статья описывает особенности Государственного Медицинского...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

FACTORS OF ADDICTIVE PREDISPOSITION AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY
Introduction: Training in a medical university is associated with a tense adaptation, which leads to a change in the mental status of students. This may result in vulnerability to addictions and the possible development of dependent behavior. The aim of the study was to determine the prevalence of the addiction risk in students of the Semey State Medical University of (SSMU), as well as in the context of interrelated socio-psychological factors. Materials and methods: A one-stage cross-sectional evaluation was carried out using a questionnaire of 643 first-year students of the Semey State Me...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 135-144

ASSESSMENT OF SUICIDAL RISK IN THE FIRST-YEAR STUDENTS AT A MEDICAL UNIVERSITY (PANEL STUDY)
Introduction: Kazakhstan continues to be one of the countries, where the percent of suicides is considerably high. The problem of suicides among younger people is especially relevant. Exposure to psychological stresses, including those connected with a necessity of adaptation to new academic conditions, is one of the suicidal risks factors.

Aim of the study: dynamic assessment of the suicidal risk in the first-year students of a medical university, applying the process of the adaptation toward the academic conditions.

Methods: the two-waved panel assessment of suicida...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 48-58

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО, ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В марте 2011 года произошло сильное землетрясение на Востоке Японии, явившееся причиной аварии на атомной электростанции в Префектуре Фукусима. Результаты аварии стали главной темой обсуждаемой во всем мире. Это страшное землетрясение все еще оказывает свое влияние на жизни и жизненные ситуации многих людей. К тому же, жители близлежащих территорий, где произошла авария, по сей день испытывают на себе различные последствия той катастрофы.
Материалы и Методы:
Изучены исследования последствий Чернобыльской аварии. Так же, в настоящем докладе рассматриваются необходимые мероприятия п...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 4 | Страницы: 45-49