Фильтр
Автор(ы):
  
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID TRAINING IN SHOPPING CENTER EMPLOYEES
Introduction: Cardiopulmonary arrest is on of the most important causes requiring first aid in big metropolis. Cardiac arrest may be often seen in airports, shopping centers (SC), prisons, sports facilities, industrial zones, public transport stations and nursing homes. In this study, we aimed to evaluate effectiveness of training by measuring knowledge level of SC employees before and after first aid training, and to create awareness for the presence and use of automatic external defibrillator.
Material & Methods: Employees of a shopping center were trained for first aid on vol...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 58-62

БІРІНШІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ БОЙЫНША САУДА ОРТАЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ
Кіріспе: Жүрек қызметінің тоқтауы үлкен қалалардағы шұғыл көмекті талап ететін ең маңызды себептердің бірі болып табылады. Жүрек қызметінің тоқтауы  сауда орталықтары келушілермен, әуе жайда, бас бостандығынан айыру орындары, спорттық нысандар, қоғамдық көліктер стансаларында және күту үйлерінде болуы мүмкін. Шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша бірінші тренингке дейінгі және содан кейінгі білім деңгейін өлшеу жолымен сауда ортылығы қызметкерлерін оқытудың және автоматты сыртқы дефибрилляторды пайдалану тиімділігін бағалау ұсынылған зерттеу мақсаты болды.
Материалдар мен әді...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 58-62

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Введение: Остановка сердечной деятельности является одной из наиболее важных причин, требующих неотложной помощи в больших городах. Остановка сердечной деятельности может произойти у посетителей торговых центров, в аэропорту, местах заключения, спортивных объектах, промышленных зонах, станциях общественного транспорта и домах ухода. Целью представленного исследования явилась оценка эффективности обучения сотрудников торгового центра путем измерения уровня знаний до- и после первого тренинга по оказанию неотложной медицинской помощи и повышение осведомленности о наличии и использовании автомати...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 58-62