Фильтр
Автор(ы):
  
ДИАГНОСТИКА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СУСТАВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность. Патология пателлофеморального сустава (ПФС) – распространенная, однако недостаточно изученная проблема. По данным некоторых авторов, примерно 15 % впервые обратившихся пациентов имеют изолированную пателлофеморальную патологию. Еще у 25 % пациентов пателлофеморальные симптомы являются вторичным проявлением других заболеваний, таких как нестабильность передней крестообразной связки и разрывы менисков. В диагностике патологии ПФС важны тщательно собранный анамнез и полноценное клиническое обследование. Цель данного обзора обобщить данные по диагностике ортопедической патологии пат...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 31-41

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНЫЙ ОСТЕОАРТРИТ: ВАЖНАЯ ПОДГРУППА ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Остеоартрит (ОА) является актуальной проблемой современной медицины, что подтверждается неуклонным ростом заболеваемости, экономических затрат на лечение и инвалидизации больных. Поскольку коленный сустав является трехкомпонентным, радиологические проявления болезни многочисленны. Пателлофеморальный сустав (ПФС) является одной из наиболее часто поражаемых частей. Хотя OA ПФС наблюдается часто, эта конкретная подгруппа болезней в значительной степени не признана. Недавние исследования показывают, что ПФС не только является важным источником симптомов ОА коленного сустава, но и люди, стра...

Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 85-100

ТРАВМАТИЗМ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

В статье представлены результаты рестроспективного медико-статистического и социально-гигиенического исследования госпитализаций лиц пожилого и старческого возраста с травмами по данным травматологического отделения Городской больницы №1 города Павлодар за 2012-2014 годы.

Толығырақ
2015 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 82-87

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛДЫ БУЫННЫҢ ОРТОПЕДИЯЛЫҚ ПАТОЛОГИЯСЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Өзектілігі. Пателлофеморалды буын (ПФБ) патологиясы – кең таралған, бірақ толық зерттелмеген мәселе. Кейбір авторлардың мәліметтері бойынша, бірінші рет келген науқастардың шамамен 15%-да оқшауланған пателлофеморалды патология бар. Науқастардың тағы 25%-да пателлофеморалды белгілер алдыңғы айқыш байламның тұрақсыздығы және менисктердің үзілуі сияқты аурулардың екінші көрінісі. ПФБ патологиясының диагностикасында жете жиналған анамнез және толық клиникалық зерттеулер маңызды. Аталған шолудың мақсаты: пателлофеморалды буынның ортопедиялық патологиясының диагностикасы туралы мәліметтерді пайдал...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 31-41

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛДЫ ОСТЕОАРТРИТ: ТІЗЕ БУЫНЫ ОСТЕОАРТРИТІНІҢ МАҢЫЗДЫ ТОПШАСЫ

Остеоартрит (ОА) заманауи медицинаның өзекті мәселелерінің бірі, бұл аурудың ұдайы өсуімен, науқастарды емдеу мен инвалидизациялаудың экономикалық шығындарымен дәлелденеді. Тізе буыны үш компонентті болғандықтан, аурудың радиологиялық көріністері өте көп. Пателлофеморалды буын (ПФБ) жиі зақымдалатын бөлімдердің бірі болып табылады. ПФБ ОА жиі байқалса да, бұл нақты аурулар топшасы айтарлықтай деңгейде танылмаған. Жақындағы зерттеулер ПФБ тізе буыны ОА белгілерінің ғана маңызды көзі болып табылатынын көрсетпейді, сонымен қатар ПФБ ОА бар адамдар жамбас-сан буынының ОА тибиофеморалды буын...

Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 85-100

ҚАЗАҚСТАНДА ИНСУЛЬТАН КЕЙІНГІ НАУҚАСТАРДЫҢ БІРЖЫЛДЫҚ ӨМІР СҮРУІНЕ ƏСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР: КОГОРТТЫ ЗЕРТТЕУ
Кіріспе. Клиникалық зерттеулердің көп болғанына қарамастан, ми инсультының (МИ) нәтижесін анықтаудың қажеттілігі туралы көптеген шешілмеген сұрақтар бар. МИ ұзақ мерзімді нәтижесі әдебиетте дара басылымда ғана бар.
Зерттеудің мақсаты. Семей қаласының тұрғындарынан бір жыл ішінде инсультпен ауратын науқастардың тіршілік қабілеттілігіне әсер ететін қауіп қатер факторларын бағалау болып табылады.
Әдістер. Бұл когортты зерттеуде (n=937) Семей қаласының тұрғындарынанан бір жыл ішінде инсультпен ауратын науқастардың тіршілік қабілеттілігін бағаланды. МИ науқастардың тірш...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 3 | Беттер: 46-57

DIAGNOSTICS OF ORTHOPEDIC PATHOLOGY OF PATELLOFEMORAL JOINT. LITERATURE REVIEW
Background. Pathology of the patellofemoral joint (PFJ) is a common, but insufficiently understood problem. According to some authors, about 15% of first-time patients have an isolated patellofemoral pathology. In another 25% of patients, patellofemoral symptoms are a secondary manifestation of other diseases, such as instability of the anterior cruciate ligament and rupture of the meniscus. In the diagnosis of pathology PFJ important carefully collected history and a full clinical examination.
The purpose of this review is to summarize the data on the diagnosis of orthopedic pathology of...
Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 5 | Беттер: 31-41

PATELLOFEMORAL OSTEOARTHRITIS: AN IMPORTANT SUBGROUP OF KNEE OSTEOARTHRITIS

Osteoarthritis (OA) is an urgent problem of modern medicine, which is confirmed by a steady increase in the incidence, economic costs of treatment and disability of patients. Since the knee joint is three-component, the radiological manifestations of the disease are numerous. The patellofemoral joint (PFJ) is one of the most frequently affected parts. Although PFJ OA is observed frequently, this particular subgroup of diseases is largely unrecognized. Recent studies show that PFJ is not only an important source of OA knee arthritis symptoms, but people suffering from PFJ OA show signs o...

Толығырақ
2018 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 85-100

ANALYSIS GERIATRIC HOSPITALIZATION FOR INJURIES IN ELDERLY AND SENILE PERSONS ACCORDING PAVLODAR CITY HOSPITAL №1
The article presents the results of a retrospective statistical and socio-hygienic study of hospital admissions of elderly and senile aged persons with injuries according to the trauma department of Pavlodar city hospital №1 for 2012-2014 year period.
Толығырақ
2015 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 82-87