Фильтр
Автор(ы):
  
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ – АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследование подходов к лечению варикозной болезни нижних конечностей, является важной задачей, позволяющей  оценить ближайшие и отдаленные результаты операции, определить вероятность развития осложнений, либо рецидива заболевания, а также персонализировать лечение и улучшить профилактику заболеваний.

Несмотря на то, что в настоящее время имеется значительное количество литературных данных об исследованиях, посвящённых лечению варикозной болезни нижних конечностей, как с использованием традиционной флебэктомии, так и с применением современных малоинвазивных видов операт...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАВАЖ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА С ПОЗИЦИИ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ, БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Введение. Проблема качественного лаважа желудочно-кишечного тракта перед абдоминальной операцией и эндоскопическим исследованием актуальна, особенно у лиц с висцеральным ожирением.
Целью обзора было изучение исторических аспектов проблемы очищения кишечника, выбора оптимальных способов лаважа и переносимости его пациентами.
Методы исследования. В данном обзоре рассмотрена эффективность различных методов лаважа, подготовки больного перед эндоскопическим исследованием и операцией. Проведён анализ 77 литературных источников с результатами изучения данной проблемы.
Результаты. Си...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 145-165

АЯҚТЫҢ ВАРИКОЗДЫ АУРУЫНЫҢ ЗАМАНАУИ КЕЗЕҢДЕ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
Аяқтың варикозды ауруының емдеу көзқарастарды зерттеу операцияның дереу жəне ұзақ мерзімді нəтижелерді бағалау, сондай-ақ асқынулардың немесе аурудың қайталануының ықтималдығын болжау жəне емдеуді даралап, ауруды алдын алу үшін өте маңызды міндетболыптабылады. Қазіргі уақытта дəстүрлі флебэктомия жəне хирургиялық процедуралардың озық кішіинвазивті түрлері (эндовенозді термальді аблация, ультрадыбыспен бақыланатын склеротерапия, т.б.) сияқты аяқтарының варикозды емдеу əдістеріне арналған зерттеулер туралы деректер əдебиетте көп болғанына қарамастан, авторлардың осы науқастардың емдеу ж...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

«ШАҒЫН ДОЗАДАҒЫ» ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ӘСЕРIН БАҒАЛАУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
Кіріспе. Мақалада «шағын дозадағы» иондаушы сәулеленудің әсері туралы әдебиеттік ақпараттары келтірілген. Қазіргі заманғы ғылыми жарияланымдардың талдау негізінде осы мәселе аяғына дейін анықталмағаны анық.

Мақсаты: тірі организмге және қоршаған ортаға «шағын дозадағы» иондаушы сәулеленудің әсері туралы ғылыми ақпараттарды сараптау.

Материалдар мен әдістер: қойылған мақсатқа жету үшін іздестіру келесі деркқорларында жүргізілді: PubMed, Elsevier, ResearchGate, Cyberleninka және Руспубликалық ғылыми-техникалық кітапханасында. Таңдау келесі түйінді сөздер негізінде жүргі...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 115-127

ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ, БАРИАТРИЯЛЫҚ XИРУРГИЯДАҒЫДИАГНОСТИКАНЫҢЖӘНЕЕМДЕУДІҢСАПАСЫТҰРҒЫСЫНАНАСҚАЗАНІШЕКТРАКТІСІНІҢҚАЗІРГІЗАМАНҒА САЙ ЛАВАЖЫ (ӘДЕБИЕТТЕРГЕШОЛУ)
Кіріспе. Висциральді семіздік бар адамдарда өзекті мәселе, асқазан ішек-жолдарын абдоминальді операциясы алдында жақсылап шаю және эндоскопиялық зерттеу жүргізу.
Мақсат. Ішек тазарту тарихи аспектілерін зерттей келе, науқасты шаюдың тиімді жолын қарастыру.
Зерттеу әдістері. Эндоскопиялық зерттеу және операцияға дайындық алдында науқасқа әр-түрлі тиімді шаюдың әдістері қарастырылды. Талдау нәтижесінде 77 әдебиет  қолданылды.
Нәтиже. Жүйелі шолу және түрлі зерттеушілердің әртүрлі мета-анализдері, ең тиімді әдісі ретінде полиэтлиенгликольді қолданулы ұсынды. Басқа әді...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 145-165

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MODERN SURGICAL TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES. REVIEW
The study of approaches to the treatment of varicose veins of lower extremities is an important task that allows assessing the immediate and long-term results of the operation, determining the probability of complications or recurrence of the disease, as well as personalizing treatment and improving the prophylaxis of the disease. Despite the fact that at present there is a significant amount of literature data on studies devoted to the treatment of varicose disease of lower extremities, both with the use of traditional phlebectomy, and with the use of modern minimally invasive surgical inter...
Толығырақ
2017 жыл | Шығарылым: 2 | Беттер: 128-143

MODERN LAVAGE OF THE GASTROINTESTINAL TRACT FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUALITY OF DIAGNOSIS AND TREATMENT IN ENDOSCOPIC, BARIATRIC SURGERY (LITERATURE REVIEW)
Introduction. The issue of quality lavage for the gastrointestinal tract before an abdominal surgery and endoscopic examination is of paramount significance, especially in patients with visceral obesity.
The aim of the study is to study historical aspects of intestinal cleansing, identify optimal ways to lavage and define its tolerability by patients.
Research methods. The review examines the effectiveness of different lavage techniques and patients’ preparation before surgeries and endoscopic examinations. The analysis of 77 sources relevant to the results of the study is also inc...
Толығырақ
2016 жыл | Шығарылым: 4 | Беттер: 145-165