Фильтр
Автор(ы):
  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение. В современной Казахстанской и зарубежной литературе немалое число работ посвящено изучению послеоперационных вентральных грыж. Однако результаты их хирургического лечения не всегда устраивают как клиницистов, так и самих пациентов [5, 9, 47, 53, 55, 74]. Развитие инфекционных раневых осложнений в послеоперационном периоде - одна из причин увеличения длительности госпитализации, возникновения рецидива грыжи, роста расходов на лечение [34, 76, 78, 79].
Цель. Провести обзор литературных данных по вопросам хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж и профилактики ран...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 29-41

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙIНГI IШ-ЖАРЫҚТАРЫ. ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙIНГI ЖАРАЛАРДЫҢ АСҚЫНУНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Кіріспе. Заманауи Қазақстандық және шетелдік әдебиеттерде операциядан кейінгі іш жарықтарын зерттеуге арналған ақпараттар аз емес. Дегенмен, олардың хирургиялық емінің нәтижелері дәрігерлерді де науқастарды да үнемі қанағаттандыра бермейді [5, 9, 47, 53, 55, 74]. Операциядан кейінгі кезеңде жаралардың инфекциялық асқынуының дамуы- науқастың ауруханада өткізетін күнінің ұзаруының, операциядан кейінгі іш жарығы рецидивінің және емдеу құнының өсуіне бірден бір себебі [34, 76, 78, 79].
Мақсаты. Операциядан кейінгі іш жарығының емі және герниопластикадан кейінгі жараның асқынуының алдын алу с...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 29-41

POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA. SURGERY AND PREVENTION OF WOUND COMPLICATIONS. LITERATURE REVIEW
Introduction. In today’s Kazakhstani and foreign literature there are lots of works devoted to the study of postoperative ventral hernia. However, the results of their surgical treatments do not always suit both clinicians and the patients themselves [5, 9, 47, 53, 55, 74]. The development of infectious wound complications in the postoperative period is one of the reasons for the increase in hospitalization duration, the occurrence of hernia recurrence, and the increase in treatment costs [34, 76, 78, 79].
Purpose.To review the literature data on the surgical treatment of postoperative v...
Толығырақ
2019 жыл | Шығарылым: 1 | Беттер: 29-41